Farmatid har spurt de største politiske partiene spørsmål om farmasi og legemidler i forkant av valget, og leder i Norges Farmaceutiske Forening, Urd Andestad, har kommentert svarene. I dagene fremover får du hennes dom over partienes politikk på feltet. 

I dag svarer helsepolitisk talsperson for Sosialistisk Venstreparti, Nicholas Wilkinson.

Les også: KrF har gode refleksjoner om farmasøyter, men har også mangler

Les også: Venstre vil bruke farmasøyters kompetanse, men knytter den for mye til apotek 

Les også: Bra at Frp trekker fram Norges ansvar for å utdanne nok farmasøyter

Farmasøytisk kompetanse 

— Hvor mener du at farmasøytisk kompetanse skal brukes i fremtiden? 

— Farmasøytene bør spille en viktig rolle i helsevesenet framover. I en tid der vi står overfor bemanningskrise i helsevesenet, er det avgjørende å benytte ressursene klokt. Farmasøytene sitter på viktig kompetanse som vi bør utnytte. 

Å bedre legemiddelbruken er avgjørende innen en rekke områder. Den mest alvorlige krisen som vi allerede begynner å se konturene av, er antibiotikaresistente bakterier. Det betyr at vi trenger god og kunnskapsrik legemiddelhåndtering. Vi må prioritere bedre diagnosesystemer og flere tiltak for mer restriktiv utskrivningspraksis, og det kan farmasøytene bidra til.

Norge bør bruke alle som har kunnskap for å gi god helsehjelp, som farmasøytene har. Vi ser med bekymring på at mange eldre sliter med en stor grad av overmedisinering. SV mener vi bør bruke farmasøytene mer for legemiddelgjennomgang for å hindre overmedisinering av eldre. 

Vaksinering har fått enda større støtte etter at pandemien traff Norge. SV har støttet at apotekene kan få større ansvar for å vaksinere befolkning. Samfunnet vil spare penger om flere tar vaksinene, derfor vil SV ha gratis vaksiner og innkalling for unge voksne som ikke har fått barnevaksineringsprogrammet på plass siden foreldrene ikke har vaksinert dem. SV fikk flertall for representantforslaget vårt for vaksineringsprogram for voksne, men det har ikke kommet på plass i samfunnet siden regjeringen ikke har prioritert dette vedtaket fra Stortinget. 

Det er en oppgave som SV mener farmasøytene og apotek ikke skal gjøre, og det er å selge homeopatiske legemidler. Vi har foreslått og vil foreslå igjen og fjerne plikten til å selge dette. Vi trenger at farmasøytisk kompetanse blir brukt til viktige ting for å hjelpe innbyggerne. 

Les også: MDG vil styrke farmasi, men er uklar på hvordan

Les også: Spennende å se hvordan Sp vil løse egenproduksjon i lys av EU-regler

Utdanningskapasitet

 — I 2020 ga Helsedirektoratet autorisasjon til 368 farmasøyter, 60 % var utdannet i Norge, 40 % var utdannet utenfor Norge. Hva tenker du om dette?

— Vi har en bemanningskrise i helsesektoren. Vi har problemer med alle gruppene som farmasøyter, leger, sykepleiere og helsefagarbeidere.
SV har foreslått å øke utdanningen for alle disse viktige gruppene, men har ikke fått flertall. Under pandemien håper vi i SV at de andre partiene forstår at vi ikke alltid kan stole på å importere helsepersonell fra utlandet. Derfor håper vi at andre partier vil støtte å øke utdanningen. Det tar vi inn i forhandling etter valget om vi vinner valget.
Vi får mange farmasøyter fra andre land som gjør en god jobb, men et problem er at flere av utdanningslandene har verre antibiotika-politikk. De som studerer i Norge lærer mer om denne krisen og mulighetene vi har for å bruke penicillin, i stedet for bredspektret antibiotika, siden vi har mindre antibiotikaresistens. De som studerer i Norge får mer kunnskap om det norske systemet som er vanskelig om de ikke har hatt noen år i Norge. Vi trenger å utdanne flere farmasøyter i Norge.

Legemiddelindustri

— Det har vært mange fine ord om økt innsats for å få økt legemiddelproduksjon i Norge. Hva tenker du er det viktigste for å gå fra ord til handling? Og hva skal være første handlingen?

— SV har jobbet for og fremmet flere konkrete forslag på Stortinget for å øke legemiddelproduksjon i Norge:

  • Starte StatMed med produksjon av legemidler, og spesielt smalspektret antibiotika. Arbeidet bør være i samarbeid med private og prioritere generiske legemidler som vi har mangel på, og legemiddelgruppene som private i Norge har produsert. 
  • Jobbe for et større samarbeid med andre nordiske og europeiske land for å sikre tilgang til virkestoff produsert utenfor Europa og et bredt samarbeid for forsyning av legemidler. 
  • Sikre langsiktige avtaler med de private, som Curida. Det krever mye investering for å starte ny produksjon av nye medisiner som for eksempel penicillin. Selskapene trenger langsiktige avtaler for å sikre inntjeningen for investeringene de kan ta. Statens institusjoner er de største kjøperne og bør starte et samarbeid med å inngå beredskapsavtaler med disse selskapene og StatMed.
  • Sikre forsyningssikkerhet av kritiske legemidler i Norge gjennom at kontrakter som lyses ut for innkjøp av legemidler, deles i to hvorav en av disse to delene av avtalen forbeholdes norske aktører. Dette for å sikre beredskapsproduksjon.
  • Etablere FoU-samarbeid med legemiddelindustrien der det offentlige helsevesenet kan få tilgang på legemidler til akseptable priser når legemidlene er utviklet på bakgrunn av offentlig finansierte studier.
  • Ta initiativ til et bredt nordisk samarbeid om produksjon og lagring av legemidler og smittevernutstyr i Norden.
  • Sikre at alle sykehus, både eksisterende og nybygg, har areal til å opprette lokale beredskapslager.
  • Legge frem nødvendige forslag for å sikre at medisinske beredskapslagre finansieres utenfor ordinære driftsbudsjetter.
  • Legge til rette for offentlige anbud for legemidler der man kan inngå avtale med mer enn én tilbyder i de tilfeller man finner dette formålstjenlig, med tanke på å redusere sårbarheten knyttet til leveringstrygghet.
  • Den første handlingen er å få en ny regjering som ikke utsetter viktige vedtak fra Stortinget om å produsere legemidler i landet. Vi i SV er stolte at vi fikk flertall for flere av forslagene som vi har fremmet, men vedtakene blir bare ord på papir om regjeringen ikke følger opp. 

Farmaceutenes dom: SV har høy bevissthet om farmasøytisk kompetanse

SVs representant i helse- og omsorgskomiteen har et stort engasjement knyttet til antibiotika og resistens som ser ut til å ha økt bevisstheten om farmasøytisk kompetanse. Partiet er veldig spesifikk på at farmasøyter bør brukes til forebyggende arbeid både når det gjelder overmedisinering, vaksinering og antibiotikaresistens. Farmasøyter kan selvsagt mer enn dette, men samtidig er dette viktige områder som kan vise verdien av farmasøyter på flere områder. 

Partiet har en innsiktsfull, tydelig og konkret liste for å utvikle og støtte produksjon av legemidler i Norge.