Stockholm var denne gangen ­møteplass for NFU-samlingen 14.–16. august. De nordiske farmasøytforeningene har alltid stort utbytte av å utveksle erfaringer og diskutere utviklingen i sine respektive land. Tradisjonen tro hadde vertskapet, Sveriges Farmaceuter, satt sammen et variert og interessant program.

Vil aktivisere innbyggerne

Representanter fra eHälsomyndigheten var invitert til å orientere om institusjonens ­oppgaver og forvaltningsansvar. Denne nye myndigheten så dagens lys idet vi gikk inn i 2014, og har overtatt flere av ­funksjonene til det nedlagte Apotekens Service AB og ­således Apoteket AB. Dette gjelder ­e-resepter, resept­register og Elektroniskt expertstöd.

Stefan Vallin. Foto: Guri Wilhelmsen

Stefan Vallin, enhetssjef i eHälso­myndig­heten, fortalte at målet er å bidra til bedre ­tjenester innen helse og omsorg på et nasjonalt plan. Meningen er å gi ­helsepersonell tilgang til rett informasjon til rett tid samt tilrettelegge for mer delaktighet fra innbyggernes side.

Sensitive data vil behandles på en god og kontrollert måte, ifølge enhetssjefen. Via ­tjenesten HälsaFörMig skal privatpersoner kunne ha oversikt over, lagre og ­administrere sin personlige helseinformasjon.

— Du eier dine egne helsedata og bestemmer hvem du vil dele dem med, påpekte Vallin.

Elektroniskt expertstöd (EES) er et ­verktøy for farmasøyter som ­hånd­terer e-resepter. Hensikten er å bedre ­legemiddelbruken, øke pasientsikker­heten og holde legemiddelkostnadene nede. Det er et system som varsler om ­eksempelvis inter­aksjoner, høy dose og ­dobbelt­forskrivning samt har egne varsler for særlig utsatte grupper som eldre og barn. ­Tjenesten har eksistert siden 2010, men den er fremdeles lite kjent ute på apotekene.

Bodil Lidström. Foto: Guri Wilhelmsen

Bodil Lidström, farmasøyt og teamsjef for EES, kunne fortelle at enkelte apotek jobber mye med systemet, men dessverre er dette veldig få sett i lys av antall resepter som faktisk ekspederes i Sverige.

— Vi kjemper for å markedsføre EES. Mange flere apotek burde ta det i bruk, vedgikk hun og fremhevet følgende:

— Verktøyet er nemlig et meget godt utgangspunkt for å starte en dialog med kunden.

Videre kunne Lidström berette at det var utført et par studier på EES, blant annet vedrørende legenes oppfatning av systemet. Ifølge respondentene ble 68 ­prosent av advarslene ansett som relevante. EES ble dessuten sett på som både nyttig og informativt.

Generisk forskrivning utredes igjen i Sverige

Sveriges Farmaceuter applauderer ­forslaget om et nytt innsatsområde innen den ­nasjonale legemiddelstrategien, som ­trioen Läkemedels­industriföreningen, ­Sveriges Apoteksförening og Läkemedels­verket står bak: en ny ­kategori ­reseptfrie ­legemidler som kun kan kjøpes med ­forutgående ­farmasøytrådgivning, en ny modell for ­kontinuerlig oppfølging av ­bruken av ­reseptfrie ­legemidler, ­nasjonale ­retningslinjer for egenomsorg samt ­etablering av et egenomsorgsforum. 

Läkemedelsverket har for tredje gang på ni år fått i oppdrag å analysere generisk forskrivning. Det er åpenbart at ­regjeringen ikke har vært fornøyd med de tidligere ­rapportene, da disse ikke har gitt et tydelig nok svar på eventuelle gevinster. Rapporten skal foreligge i løpet av våren 2015.

Läkemedelsverket har også fått i ­oppdrag å utrede legeanviste ­strukturerte ­legemiddelsamtaler i apotek. En ­pilotstudie med astma/kols-pasienter er på trappene, og her vil man skjele til den ­engelske modellen New Medicine ­Service. Denne rapporten skal ferdigstilles i ­desember inneværende år.

Per i dag finnes det drøyt 1300 ­apotek i Sverige, hvilket er en økning på 40 ­prosent siden omreguleringen i 2009. I klare tall betyr dette rundt 7000 innbyggere per ­apotek. To fusjoner har funnet sted: ­Kronans Droghandel og Medstop heter nå Kronans Apotek, mens Apotek Hjärtat og Vårdapoteket har beholdt navnet Apotek Hjärtat. DocMorris har for øvrig byttet navn til LloydsApotek. 

Bransjebladet Dagens Apotek finnes nå kun som nettversjon, den trykte utgaven er ­nedlagt grunnet sviktende annonse­inntekter. Med mindre konkurranse har da Svensk Farmaci, medlemsbladet til ­Sveriges ­Farmaceuter, fått et oppsving i sine ­annonseinntekter. I 2014 har tidsskriftet gjennomført en leserundersøkelse. Her kom det frem at 97 prosent av respondentene ga Svensk Farmaci en god eller veldig god karakter.

Nye oppgaver for sykehusfarmasøyter på Island

På Island jobber regjeringen, som har sittet siden mai 2013, i motvind. Den har vondt for å komme skikkelig i gang og oppfylle ­valgløftene, hvilket betyr lav popularitet i befolkningen. Det er fortsatt valutabegrensninger på sagaøya, og man klarer ikke å enes om å søke ­EU-medlemskap eller ei.

Helsedepartementet står bak Lyfjastefna 2020, som omhandler nasjonens ­lege­-
middelpolitikk. Her er det nå startet en ­gjennomgang av legemiddelloven av 1994 og likeså reglene for forskrivningsrett. Den ­islandske farmasøytforeningen, ­Lyfjafrædingafélag Íslands (LFÍ), deltar aktivt i arbeidet, først og fremst som sentral høringsinstans. 

Legemiddelfirmaene Actavis og ­Watson's har fusjonert. Logoen er ny, men Actavis-navnet består. FoU-avdelingen blir værende i landet inntil videre. Det ­generiske firmaet Alvogen har kjøpt Portfarma, og ­bygger for tiden et høyteknologisenter i Reykjavik. Dette senteret skal etter sigende tilføre Island 200 nye arbeidsplasser.

Legemangel på akutten i Reykjavik har åpnet nye dører for sykehus­farmasøytene. I sykehusets bestrebelse på å kutte ­pasientventetiden, har farmasøytene fått i oppdrag å snakke med pasientene, utføre legemiddelgjennomganger og registrere legemiddelrelaterte problemer. Tjenesten er blitt godt mottatt.

Heilsutorg, en tverrfaglig helse­utdanning, starter høsten 2014. Det er et samarbeid mellom de helserelaterte fakultetene innen sykepleie-, jordmor-, farmasi-, lege-, fysioterapeut-, ernærings-, psykolog- og tannlegeutdanningene. 

Tímarit um Lyfjafrædi (TUL), medlems­bladet til LFÍ, kom som planlagt ut med tre utgaver i 2013. Det er fremdeles ­utelukkende farmasøyter som arbeider med tidsskriftet – på hobbybasis. Det jobbes for at TUL skal få status som vitenskapelig tidsskrift. Flere og flere farmasøyter leser tidsskriftet, og setter pris på at papirutgaven er tilbake igjen (siden høsten 2012).

Apoteksektoren under lupen i Danmark

I Danmark ble omsider rapporten med ­forslag om moderniseringsmodeller innen apoteksektoren offentliggjort i juni, etter å ha vært forsinket i halvannet år. ­Rapporten, som en tverrministeriell arbeidsgruppe står bak, danner ­grunnlaget til et ­lovforslag. ­Forslaget innebærer at bevillings­systemet og farmasøyteier­skapet ­bevares. ­Pharmadanmark er ­tilfreds med at ­usikkerheten rundt ­sektorens ­fremtid endelig fjernes, men er samtidig ­skuffet over at ­lovforslaget stort sett er ­blottet for ­apotekfaglige ­ambisjoner. Det ­likner mer et ­opplegg til en ­­finansierings- og ­styrings­modell enn et forsøk på å ­modernisere ­sektoren, ifølge foreningen. På den ene siden ­foreslås det en friere etablering av ­filialer og ­apotekutsalg for å bedre tilgjengeligheten, på den annen side kuttes ­tilskuddene til disse ­enhetene. Det ­ligger ikke an til en gjeninnføring av ­kravet om ­farmasøytbemanning ved ­filialer, slik Pharmadanmark hadde håpet. Videre åpnes det for shop-in-shop ­apotek/filialer. Stramme ­økonomiske vilkår vil for øvrig gjøre det ­vanskeligere for unge ­farmasøyter å ­etablere seg som ­apotekere. ­«Nord-­Europas dårligst bemannede ­apoteksektor vil bli enda dårligere bemannet», lyder Pharmadanmarks spådom.

Den såkalte studiefremdriftsreformen har skapt debatt og bekymring på de ­danske ­universitetene. Regjeringen mener at ­studentene bruker for lang tid på studiene. Ved Københavns Universitet bruker man eksempelvis 6,6 år på et studium som er normert til 5 år. Folketinget har således ­vedtatt at universitetene i 2020 skal korte ned studietidene med hele 7,6 måneder.

Regjeringens kvalitetsutvalg legger i sin ­første delrapport, «Nye veje – ­Fremtidens ­videregående uddannelsessystem», opp til radikale endringer. Studenter skal fremover bruke fire år på å bli bachelorer, ­istedenfor tre år som i dag. Dessuten skal den ­automatiske overgangen fra ­­bachelor- til masterstudium avskaffes. ­Pharmadanmark er ikke overbevist om at utviklingen går i ­riktig retning, hvis målet er å styrke den faglige kvaliteten og skape de dyktigste kandidater til fremtidens arbeidsmarked. På legemiddelområdet etterspørres ikke flere bachelorer, tvert imot stilles det her større og større krav til masternes faglige ­kompetanse, påpeker foreningen.

Farmasøyter er fremdeles ikke ­autorisert helsepersonell i Danmark. Pharmadanmark har, i fellesskap med sentrale ­representanter for landets farmasøytstand, anmodet ­helseministeren om å endre på dette. 

Den danske farmasøytforening­en har for tredje gang gjennomført en ­medlems­­­under­-
søkelse (Membership ­Satisfaction Index – MSI). I utgangs­punktet har foreningen høy skår på målingen for ­tilfredshet og denne har sågar økt noe fra 2011 til 2014, mens skåren for lojalitet er blitt litt lavere. ­Pharmadanmark er alt i alt meget fornøyd med resultatene, men vil ­likevel jobbe ­ufortrødent videre med å styrke ­foreningens image.

Helsereform i Finland

Den pågående reformen av kommune- og spesialist­helsetjenesten i Finland ­begynner endelig å ta form. Fra 2017 skal fem store helseregioner, såkalte sote-­områder, vedta og administrere ­innholdet i ­tjenestene, i ­tillegg til å bestemme ­retningslinjer og ­delegere ansvar. ­Meningen er at ­kommunene i de respektive ­regionene skal være med på å beslutte prinsipper og ­omfanget av ­tjenestene som ytes. En arbeidsgruppe, nedsatt av Helse­departementet, har i den forbindelse sett på utvikling av apotek­systemet og endringer i legemiddel­forsyningen. Målet er å øke ­samarbeidet mellom ­apotek og ­helse­tjenesten for øvrig, samt sikre ­kvaliteten på og tilgangen til legemidler. Også Finlands Farmaciförbund bidrar i dette arbeidet. 

Det finske farmasøytforbundet har ­gjennomført en medlemsundersøkelse. Resultatet viser at det store flertallet er ­fornøyd med både servicen og medlems­tilbudene. Man ønsker imidlertid at ­forbundet skal være mer synlig i mediebildet. Hele 80 prosent av respondentene ville anbefalt medlemskap i forbundet overfor venner og kolleger.

Et nytt medlemstilbud ble lansert i april; personlig karriererådgivning. Tjenesten, som utføres av et eksternt firma, er blitt godt mottatt av medlemmene.

Finlands Farmaciförbund har gjennomgått en større organisasjonsendring. De tidligere medlemsforeninger er oppløst, og det tilbys nå bare individuelt medlemskap. Det er opprettet fjorten regionale nettverk og fire rådgivende nemnder (apotek, industri, stat og sykehus). Forbundet har dessuten flyttet inn i nye lokaler, som de leier av den finske legeforeningen. Man håper på ­utvidede samarbeidsmuligheter gjennom den fysiske nærheten til legenes forening.

Videre har Finlands Farmaciförbund fått så vel ny logo som nytt slagord, «Tunne asia – tunne Farmasia» (Kjenn din sak – kjenn ­farmasien). I tillegg har ­medlemsbladet ­Farmasia gjennomgått en total ­ansikts­løftning, mens nettsidene ble relansert i august. ­Nett­arbeidet har tatt både lengre tid og blitt dyrere enn først beregnet.

(Publisert i NFT nr. 11/2014 side 22.)