Tekst: Kirsten Hjelle, apoteker, Sykehusapoteket Asker og Bærum

Historikk
I 1979 besluttet Sosialdepartementet at det skulle opprettes et apotek ved Bærum nye sykehus. Akershus fylke ble ved kongelig resolusjon av 1. juni 1979 gitt bevilling til å drive det nye apoteket. Arne Thomas Manger ble ansatt som apoteker.

Sykehusapoteket i Bærum, som apoteket den gang het, hadde ved åpningen leveranser til Bærum sykehus, Blakstad sykehus, Martina Hansens hospital, Emma Hjorth Hjem og flere institusjoner i Asker og Bærum.

Sykehusapoteket hadde en egen produksjonsavdeling. Apotekets personale hadde tilsyn med den farmasøytiske virksomhet ved de andre sykehusinstitusjonene i fylket. I starten var ikke apoteket åpent for allmennheten, bare for sykehuspasienter og for ansatte ved sykehusene.

I 1991 endret Helsedirektoratet bevillingen til en generell salgsbevilling for at apoteket skulle kunne yte bedre service overfor kunder med spesielle behov. Lill Monrad overtok som apoteker i 1992.

Nye lokaler fra 2006
Som følge av sykehusreformen ble sykehusapotekene organisert i egne helseforetak og er i dag eid av de regionale helseforetakene.

Fra høsten 2003 har Kirsten Hjelle vært apoteker. I februar 2006 flyttet Sykehusapoteket inn i nye moderne lokaler i sykehusets nye nordfløy rett under akuttmottaket og legevakten og endret samtidig navn til Sykehusapoteket Asker og Bærum. I de nye, moderne apoteklokalene har vi en selvvalgsavdeling med spesiell vekt på helsepleie, mor/barn og et informasjonsrom for å ivareta diskresjon der det er ønskelig eller nødvendig. Enkelte ganger kan det være vanskelig å skaffe kostbare legemidler med liten omsetning og legemidler som ikke finnes på markedet i Norge. Sykehusapoteket lagerfører sjeldne og kostbare legemidler og utstyr når det er behov for det. Ved skifte av omsorgsnivå sørger Sykehusapoteket for at pasientene får legemidler på resept ved utreise. Dette gjelder også spesielle legemidler eller spesielt utstyr, slik at det ikke blir opphold i behandlingen når pasienten utskrives.

Apotekstyrt legemiddellager
Sykehusapoteket har en avdeling for legemiddelleveranser til sykehusene i Asker og Bærum inkludert Martina Hansens Hospital. Apoteket sørger for at alle ordinerte legemidler er tilgjengelige, slik at pasientene får gjennomført legemiddelbehandlingen. Apotekstyrt legemiddellager er i ferd med å bli innført ved sykehuset. Apotekstyrt legemiddellager innebærer blant annet at Sykehusapoteket har ansvaret for at postene til enhver tid har de legemidler og andre apotekvarer som på forhånd er avtalt. Dagens innkjøpsorganisasjon med felles anbud på legemidler til sykehusene er en effektiv kompetanseutnyttelse og arbeidsdeling mellom helseforetak og sykehusapotek. Sykehusapoteket koordinerer anbudene (via sykehusenes legemiddelkomiteer) og gjennomfører innkjøpene i henhold til avtalene. Dette arbeidet fører til at sykehusene sparer flere millioner i legemiddelkostnader hvert år.

Tverrfaglig samarbeid
Pasientene kan oppnå en riktigere legemiddelbehandling ved at farmasøyt og annet helsepersonell samarbeider og supplerer hverandre i spørsmål som har med legemiddelbehandling å gjøre. Sykehusapoteket er sykehusenes rådgiver i spørsmål knyttet til håndtering og bruk av legemidler. Apoteket har derfor en egen avdeling som tar seg av tilsyn/revisjon med sykehusenes og kommunehelsetjenestens håndtering av legemidler. Avdelingen tar seg også av undervisning av helsepersonell ved sykehusene og i kommunehelsetjenesten og kliniskfarmasi i form av legemiddelgjennomganger på enkelte sykehusposter.

Sykehusapoteket sikrer også oppbevaringen og utleveringen av legemidler til legemiddelutprøvninger.

Egenproduksjon
Sykehusapotekets nye produksjonsavdeling åpnet i juni 2006 og produserer legemidler som ikke kan skaffes på annen måte og opprettholder kompetanse og lokaler som tilfredsstiller myndighetens krav. Avdelingen produserer intravenøse ernæringsløsninger, smerteblandinger til smertepumper, antibiotikapumper og cellegiftkurer til enkeltpasienter ved sykehuset og til pasienter som får tilsvarende behandling utenom sykehuset. Dette gjør det mulig for pasienter med behov for avansert medisinsk behandling å bo hjemme.

Vår visjon
Vår visjon er at vi skal gjøre sykehusenes legemiddelbruk bedre. Sykehusapotekene ønsker å fremstå som et tilbud til sykehusenes pasienter, pårørende og ansatte samt å være sykehusenes og pasientenes kompetansesenter for legemidler og aktivt bidra til økt pasientsikkerhet.

I tillegg vil vi bidra til at kostnadene for sykehusene og pasienter når det gjelder legemiddelanskaffelse, distribusjon, produksjon og bruk holdes så lave som mulig.

(Publisert i NFT nr. 4/2008 side 18–19.)