Totalt er det snakk om 1 170 millioner kroner som skal forvaltes, og dette tilsvarer ifølge regjeringen helseforetakenes forventede utgifter i 2016. Ifølge regjeringen dreier dette seg om legemidler til behandling av hepatitt C, veksthormoner, blodkoagulasjonsfaktorer, immunstimulerende legemidler og anemilegemidler.

«Oppstart med behandling av disse legemidlene, evaluering og avslutning gjøres av lege i spesialisthelsetjenesten. De regionale helseforetakene får overført midler fra folketrygden til dette», skriver regjeringen.

Totalt foreslås det å styrke pasientbehandlingen med vel 2,8 milliarder kroner sammenliknet med saldert budsjett for 2015.