Det har vært noe etterspørsel etter et preparat med olmesartan syre. ­Kragerø Tablettproduksjon, som er del av serviceproduksjonsordningen for ­apotek, påtok seg å produsere slike fordi de har ­tillatelse til apotekproduksjon av tabletter og kapsler. Kapsler med olmesartan råvare er importert direkte fra Kina til kragerø­bedriften, ifølge Legemiddelverkets rapport. Et umiddelbart problem som utkrystalliserer seg, er at fabrikken ikke har adgang til å importere ferdige (doserte) legemidler fra Kina i henhold til sin tilvirkertillatelse.

Råvarerot
Olmesartankapslene er ifølge rapporten mottatt i bokser av 270 kapsler. Disse skal være merket kun til bruk i en navngitt ­amerikansk klinisk studie. Denne studien ble ikke gjennomført.
«Kontrollfarmasøyt opplyste at han har vurdert kapslene til å være råvarer til bruk i apotektilvirkning, ikke ferdige legemidler. En vurdering Legemiddelverket for øvrig ikke støtter», heter det i rapporten. ­Olmesartankapslene det dreier seg om, er pakket om og solgt som apotekfremstilt legemiddel produsert av Kragerø Tablettproduksjon. Legemiddelverket mener ­apotekfremstilte legemidler faktisk skal være fremstilt i ­apotek eller bedrifter med ­tillatelse til tilvirkning etter den norske apotek­­-
lov­givningen. Ifølge Legemiddelverket kan ikke apotek basere sin produksjon på ompakking av ferdigvare fra andre ­markeder, i hvert fall ikke uten å opplyse om dette slik man gjør ved endosepakking og anbrudd.

Kapselen med det rare i
Legemiddelverkets inspektører har merket seg at kapslene det er snakk om mangler sporbarhet til et unikt produksjonsparti i opphavslandet.
«Kapsler med ulike styrker og farger er gitt samme lotnummer fra leverandør. ­Kragerø Tablettproduksjon har gitt ­kapslene forskjellige kontrollnumre basert på deres farge og styrke, og derved konstruert ­delpartier», står det å lese i rapporten.
Det er tatt en prøve til analyse fra hvert av disse delpartiene, uten at det skal foreligge bevis for at disse er fra ensartede batcher fra leverandør – noe som ­innebærer at ­prøvene ikke er representative for kapselpartiet.
«Kapslene er frigitt og solgt på bakgrunn av analyser utført på disse prøvene».
Det er ifølge rapporten ingen ­sporbarhet mellom analysesertifikatene fra Drug Discovery Laboratory, som har analysert olmesartan kapsler, og kontrollnummer på delbatchene som er analysert.
«Videre har analysedata mottatt fra ­leverandør ikke sporbarhet til lotnummer som kapselboksene er merket med.» Ifølge Legemiddelverket innebærer dette at det er usikkerhet om alle kapslene faktisk ­inneholder dette virkestoffet.
Kragerø Tablettproduksjon har opplyst at kapslene kun skal inneholde virkestoff, og de har mottatt dokumentasjon i form av et skjema som viser at analysen av 30 ­kapsler med 23 milligrams innhold har en ­vekt­variasjon fra i overkant av pluss tolv ­prosent til nærmere fjorten prosent undervekt. Dette skjemaet inneholder for øvrig ingen identifikasjon når det gjelder lotnummer. Kragerø Tablettproduksjons gjentakelse av testen har vist et liknende resultat. Ifølge Legemiddelverket ligger disse resultatene utenfor farmakopeens krav til dosevariasjon, og dette skulle tilsi at kapslene ikke skulle vært frigitt.

Salget ble stanset
Som nevnt har disse mysteriekapslene fra Kina vært tilgjengelige på resept i ­norske apotek. Ifølge rapporten er fargeløse ­kapsler blitt ompakket i Kragerø i bokser av 200 stykk, disse er satt på lager og solgt til ­apotek fra januar 2014 og frem til februar 2015. ­Kapslene var fra ­produsenten i Kina merket med ­utløpsdato september 2014. Det ble satt ny holdbarhetsdato, ­september 2015, men inspektørene påpeker at analysen som ligger til grunn for utvidet holdbarhet ikke ble ­sammenholdt mot en spesifikasjon.
«Det kunne ikke under tilsynet ­frem­legges tilstrekkelig bevis på at ­kapslene har hatt ­tilfredsstillende ­kvalitet når de er frigitt for salg», skriver inspektørene.
Totalt sett førte forholdene rundt ­importen, ompakkingen og videresalget av olmesartan kapsler til at salget ble stanset, og fabrikken måtte varsle relevante apotek om at produktet skulle tilbakeføres.

Sanksjoner
Kragerø Tablettproduksjon har tillatelse til legemiddelproduksjon både etter apotekloven og legemiddelloven. Rapporten fra Legemiddelverket, datert 23. mars 2015, konkluderer med at virksomheten ikke drives i henhold til GMP og varsler derfor tilbakekall av tillatelsen de har etter ­legemiddelloven med unntak av ­tilvirkningen til kliniske studier.   
Videre vil Legemiddelverket vurdere om myndigheten har den nødvendige tillit til ­Kragerø Tablettproduksjon og involverte ­kontrollfarmasøyter. Bakgrunnen for dette er dels frigivelsen av olmesartankapslene, men også andre forhold som ble avdekket under tilsynet. Dette kan få betydning for tillatelsen bedriften har til å drive serviceproduksjon for apotek etter apotekloven.
Legemiddelverket sier i en ­kommentar at de har mottatt tilbakemeldinger på ­rapporten fra Kragerø Tablettproduksjon og følger tilsynet opp på ordinær måte. Når det gjelder sanksjonene ser de at ­Kragerø Tablett­produksjon fyller en ­viktig rolle for apotekenes leveringsevne på magistrelt ­tilvirkede tabletter og kapsler. Regelverket for ­apotekproduksjon er strengt og skal ­ivareta pasientsikkerheten. De forventer derfor at det tas nødvendige grep for å sikre at slike kreative løsninger ikke skjer igjen.
— Det er alvorlig at Kragerø Tablett­produksjon bevisst aksepterer en slik ­usikkerhet om produktets kvalitet, og slik utsette pasienter for risiko. Vi må anta at de bestillende apotek har vært i god tro og ikke har vært klar over at disse olmesartan­kapslene faktisk er tilvirket i Kina, hos en bedrift som tilsynelatende ikke har vært underlagt noe tilsyn fra noen EU-­myndighet, sier ­seksjonssjef Jørgen Huse i Legemiddelverket.
Han føyer til at apotekenes leveringsplikt på apotektilvirkede legemidler er begrenset til det som er praktisk mulig å få produsert. Hvis tilgang på råvare, ­teknologi med videre er begrensende faktorer, vel så får apotek innse at produktet ikke kan skaffes ­gjennom apotekproduksjon. I dette tilfellet har Kragerø Tablettproduksjon gått for langt i å finne løsninger for å ivareta apotekenes leveringsevne.

(Publiser i NFT nr. 5/2015 side 10-11.)