Hva er oppnådd?

Det tverrfaglige prosjektet, «Riktig og sikker legemiddelbruk i Helse Sunn-møre (HSM)» har vært forankret i ledelsen i HSM. Ikke minst har det ført til et tett og godt samarbeid mellom sykehusapoteket og helseforetaket. Delmålene for prosjektet (se punkt under) kan sies å være oppnådd selv om arbeidet fortsetter:

  • Et omfattende prosedyrearbeid for å forberede implementeringen av legemiddelhåndteringsforskriften er gjennomført
  • Ny metode for opptak av legemiddel-anamnese
  • Strukturert legemiddelinformasjon ved utskrivning fra sykehuset
  • Klinisk farmasi er innført på fire poster ved sjukehuset i Ålesund
  • Videreutvikling av elektronisk kurve

Tekst: Anne-Lise Sagen Major, cand.pharm./PhD., forsknings- og utviklingssjef, Sjukehusapoteket i Ålesund, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Prosjektet «Riktig og sikker legemiddelbruk i Helse Sunnmøre (HSM)» er avsluttet, men arbeidet med å sikre riktig legemiddelbruk fortsetter for fullt. Selve implementeringen av legemiddelhåndteringsforskriften fra 2008 blir veldig viktig fremover. En arbeidsgruppe som skal rapportere direkte til direktør vil fortsette planleggingen av et omfattende undervisningsopplegg.

Anamnese
Spesielt utfordrende er endringene i arbeidsprosessene som omfatter legemiddelanamnese og utskrivning. Flere metoder for opptak av legemiddel-anamnese ved ø-hjelp er testet ut og til slutt har vi landet på en spesifisert fordeling mellom lege og sykepleier og et registreringsskjema som skal dekke dokumentasjonsbehovet/-kravet. Farmasøyter trekkes også inn i oppgaven med å kvalitetssikre legemiddelanamnesen (se under Klinisk farmasi). Når det gjelder utskrivning er det utviklet en mal for «orientering til pasient» hvor legemidlene presenteres i tabellformat og med et eget avsnitt med endringer i medisiner under oppholdet. Legene fyller ut denne manuelt, men vi håper på en automatisering av denne prosessen (se under Elektronisk kurve) om ikke altfor lenge.

Klinisk farmasi
Sykehusapotekene i Midt-Norge har det siste året jobbet for å etablere en regional klinisk farmasimodell som baserer seg på LIMM-modellen fra Sverige. Denne består blant annet av kvalitetssikring av legemiddelanamnese gjennom et legemiddelintervju i tillegg til en strukturert legemiddelgjennomgang. I 2011 skal det benyttes 9,5 stillinger til klinisk farmasi i Helse Midt-Norge. Stillingene finansieres av helseforetakene og det regionale helseforetaket. To av disse stillingene knyttes til HSM. Modellen skal evalueres i løpet av 2012 og det vil være en god del arbeid knyttet til videreutvikling og standardisering av modellen fremover.

Elektronisk kurve
I forbindelse med pilotering av elektronisk kurve (KMF) på medisinsk sengepost, har vi sett behovet for et mer prosesstøttende verktøy. På grunn av godt samarbeid mel-lom denne prosjektgruppen og KMF-prosjektgruppen har vi kommet et godt stykke på vei i å videreutvikle løsningen. Dette innebærer strukturert legemiddelinformasjon ved utskrivning hvor endringer i medisineringen under oppholdet kommer tydelig frem og kan produseres automatisk fra kurven ved at legen bestemmer hva som skal videreføres og hva som skal seponeres.

Følgeforskning
Vi planlegger nå studier for å evaluere de endringene som gjøres i helseforetakets legemiddelpraksis. Vi ønsker blant annet å måle effekten av kvalitetssikringen av legemiddelanamnesen og den strukturerte legemiddelinformasjonen. HSMs forskningsutvalg har bevilget penger til utviklingen av et slikt forskningsprosjekt. Som nevnt over vil vi, i forbindelse med å evaluere klinisk farmasi-tjenesten, også tenke følgeforskning.

Arbeidet med å sikre god kvalitet på legemiddelbruken kommer til å fortsette både i HSM og i resten av Helse Midt-Norge når vi nå går inn i det første året i pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender». Sykehusapotekene i Midt-Norge skriver i sin handlingsplan at det skal ut-arbeides et standardisert forløp knyttet til legemiddelbruk for å forbedre pasientsikkerheten. Gjennom fokusområdene nevnt her, mener vi at vi nærmer oss dette målet.

(Publisert i NFT nr. 1/2011 side 18.)