I 2020 ble ikke Det giftige kors, Crux Venenifera, utdelt under den koronaamputerte Farmasidagen 2020. Farmasidagene 2021 er også digital, men i år er det tråkket til med full konferanse og to kors. 

— I år er vi tilbake til den nye normalen, og har derfor den glede å dele ut korset til to utrolig, flotte og verdige personer, sa styreleder i Norske Farmasøytisk Selskap, Unni Hjelmaas, som sammen med styremedlem Hedvig Nordeng hadde æren av å overrekke årets to kors.

De opplyste at Selskapet har fått mange fine nominerte i år, men at styret var unisont enige om å tildele korsene til til Hanne Hjorth Tønnesen og Kalle Wærnhus.

Les også: Suksess med digitale farmasidager

Det var to blide og takknemlige farmasøyter som mottok sine kors. 

— Jeg er helt overveldet og ekstremt overrasket, sa Hjorth Tønnesen som mener det er mange andre farmasøyter som fortjener utmerkelsen. 

— Jeg setter utrolig stor prise på det, sa hun. 

Wærnhus strålte like mye og takket varmt for korset. Han benyttet samtidig muligheten til å oppfordre alle til å støtte opp om et av hjertebarna sine, Farmasøyter Uten Grenser (FUG). 

— Gå inn og registre deg som medlem i dag, sa han bestemt.

Les også: Wenche Strømhaug strålte da hun ble tildelt Det giftige kor

Hanne Hjorth Tønnesen

I begrunnelsen står det at Hanne Hjorth Tønnesen får korset for sitt bidrag til faglig utvikling og har gjort en betydelige innsats innen forskning, undervisning og formidling. Hun har også vært aktiv innen farmasøytisk foreningsvirksomhet i en årrekke.

Det er særlig innen fotostabilitet av legemidler og fotofarmasien at Hjorth Tønnesen har gjort denne innsatsen. Dette er et fagfelt hun har dedikert sitt yrkesaktive liv til, og satt nasjonale og internasjonale spor.  Hennes håndbok Medicines and light – ensuring patient safety trekkes spesielt frem. Håndboken er full av eksempler og anbefalinger som skal gjøre det lettere å gjøre en vurdering selv for de som ikke kan noe om emnet fra før. Akkurat nå pågår det en kampanje i rundt 20 land i Europa, Midt-Østen og Afrika om lysbeskyttelse av infusjonspreparater (vesentlig rettet mot sykehus) med utgangspunkt i håndboken hennes. 

I de siste årene har Hjorth Tønnesen lagt større vekt på anvendelse av lys til behandling. Et eksempel er antimikrobiell fotodynamisk terapi. Dette er en behandlingsform som kom-binerer bruken av synlig lys og et lysfølsomt legemiddel til å selektivt drepe bakterier. Dette er et av flere mulige tiltak i kampen mot antibiotikaresistens.

Hjorth Tønnesen har også bidratt til formidling av sine kunnskaper og vitenskapelige resultater til allmenheten gjennom nesten 50 populærvitenskapelige artikler, foredrag, webinarer og radiointervju. Oppsummert så kan man si at hun har formidlet farmasøytisk kunnskap gjennom alle tilgjengelige kanaler. 

Hun har også vist et aktivt engasjement innen farmasøytisk foreningsvirksomhet gjennom sitt store engasjement som mangeårig medlem av styret for Norsk Farmasihistorisk Museum og som omviser på Bygdø. Hun har dessuten 11 farmasihistoriske artikler i både Cygnus og andre tidsskrifter, og på den måten bidratt til synliggjøring av farmasihistorie, både ovenfor farmasøyter og overfor allmenheten. 

Om Hanne Hjorth Tønnesen

 • Hanne Hjorth Tønnesen er utdannet Cand.pharm. fra Universitetet i Oslo i 1981.
 • Hun var ferdig med doktorgraden sin i 1986, og ble i 1989 den yngste kvinnelige norske professor, 32 år gammel. 
 • Siden hun ble ansatt i fast stilling ved Farmasøytisk institutt i 1986, har hun undervist innen galenisk farmasi på både master og PhD-nivå. 
 • I 2008 etablerte hun forskningsgruppen PharmaLuxLab ved Farmasøytisk institutt, UIO. 
 • Hun er en svært produktiv forsker som har publisert over 150 publikasjoner i internasjonale fagfellevurderte tidsskrift. 
 • Hun har veiledet 12 stipendiater og ikke mindre enn 70 masterstudenter innen galenisk farmasi. 

Kalle Wærnhus

Kalle Wærnhus får i følge begrunnelsen korset for sin mangeårige innsats for farmasien gjennom sitt farmasøytiske virke og frivillige foreningsvirksomhet. Han karakteriseres som en humorist, uredd forhandler og taler, en sann idealist og en inspirator.

Wærnhus har gjennom et langt og variert yrkesliv frontet farmasien og farmasifaget på en rekke ulike måter som strekker seg langt utover det som kan forvente av en enkelt person.

Han har vært en profilert apoteker i Vestfold i over 20 år.

Han har spilt en helt spesiell rolle for Norsk farmasøytisk selskap, som daglig leder for selskapet i perioden 2004 til 2009.  Han har siden vært aktivt tilstede på årsmøter og Farmasidager. Og han har bidratt som kritisk revisor for selskapet i 2017 og 2018

Foruten apotekerrollen, så har han også vært konsulent for Statens helsetilsyn i to perioder og i en 5 års periode ansatt ved Sykehusapotekene ANS med ansvar for legemiddelinnkjøp. 

Han ble pensjonist i 2014, men det er det ingen som har merket, med det ak-tivitetsnivået han har i dag - for FUG, for Farmasøytenes idrettsforening og for oss i Norsk farmasøytisk selskap. Og han stiller også opp som Apotekvert på Norsk Folkemuseum (Farmasimuseet) når det trengs. 

Om Kalle Wærnhus

 • Kalle Wærnhus er utdannet Cand.pharm. fra Universitetet i Oslo i 1971.
 • Han var apoteker ved Stokke apotek i perioden 1973 – 1992 og provi-sor/styreleder ved Hvalen apotek i 1992 – 2001.
 •  Han har en lang liste forening- og styreverv. Allerede tidlig som student var han aktiv som leder, nesteleder og styremedlem av Farmasøytisk Studentutvalg (UiO), Norsk  Studentunion og Farmasøytenes Idrettsforening (FIF). 
 • Han har også spilt en utrolig viktig rolle for Farmasøyter uten Grenser, særlig for å sikre at organisasjonen er bærekraftig og har midler nok til å utføre det viktige arbeidet de gjør. 

 

Crux Venenifera

Ordenen Det giftige kors, Crux Venenifera, er den høyeste utmerkelse innen norsk farmasi.

Ordenen ble første gang delt ut i 1924 og hadde tre grader: Ridder, Kommandør og Storkors. Etter at statuttene ble endret i 1990, er det bare en grad: Ridderkors.

Ordenen tildeles for fremragende innsats for norsk farmasi. 

Mottakerne må ha markert seg innen farmasien over en lengre tidsperiode og fylle minst ett av følgende kriterier:

 • gitt et betydelig bidrag til faglig utvikling av et område innen farmasien eller nærliggende fagområder
 • vist spesielt aktivt engasjement innen farmasøytisk foreningsvirksomhet
 • engasjert seg spesielt for å markedsføre farmasien i samfunnet
 • gjort en betydelig innsats for farmasien innen forskning, undervisning