Administrerende direktør Karita ­Bekkemellem forteller at LMIs ­erfaring er at helsepersonell både ved sykehusavdelinger og i allmenn­praksis er meget positive og interesserte i faglig oppdatering.

— Det er et uttrykt behov for mer ­informasjon om nye behandlinger, men utfordringen ligger å finne gode arenaer og rutiner for utveksling av informasjon, sier Bekkemellem.

Vanskeligst på sykehus
Vi ber direktøren gi oss et bilde av hvor man oftest opplever stengte dører.

— Samtalene vi har hatt med våre medlemsfirmaer tyder på at det er ved ­sykehusene det er vanskeligst. Det er naturligvis ikke bra, siden sykehusene ofte er først med å ta i bruk nye medisiner som krever faglig oppdatering, påpeker hun.

— Kan du gi noen eksempler på ­begrun­nelsene som gis for å holde ­industrien på armlengdes avstand?

— Vi ser en del feiltolkning av ­regelverket. Avtalene med de regionale helse­foretakene skal åpne for mer samarbeid, men mange tror at det i stedet er snakk om en ­innstramming. Det kan derfor virke som om reglene blir overtolket og misforstått. Vi har ­gjennomført en undersøkelse blant våre medlemmer som viser at sykehus­ledelsen ved enkelte sykehus ønsker en streng praksis, mens fagavdelingene samme sted ønsker mer samhandling. Dette ­skyldes ­trolig at ledelsen må ta mange flere ­hensyn, mens fagpersonene først og fremst ser verdien av informasjon om legemidler og legemidlenes betydning for å få pasientene friske, forteller Bekkemellem.
Ifølge LMI er det store variasjoner fra sted til sted når det gjelder tilgang og regelverkstolkning.

— Våre medlemsfirmaer forteller at ­samhandlingen fungerer veldig godt ved mange sykehus, mens det er utfordringer ved andre. I tillegg merker vi at ­samhandlingen kan variere på ­avdelingsnivå og ­terapiområde innenfor det samme sykehuset, så det er åpenbart behov for å gjøre noe med denne situasjonen, mener direktøren.

Døråpnere
Bekkemellem forteller at det jevnlig arbeides med å bedre legemiddelindustriens mulighet til å informere helsepersonell.

— LMI har jevnlige møter i treparts­samarbeidet mellom LMI, Helse Sør-Øst og LFH – Bransjeorganisasjonen for ­helse- og velferdsteknologi, og vi har også en god dialog med mange fagavdelinger og med ledelsen i de regionale helseforetakene. Vi har dessuten jevnlig kontakt med politikere for å vise hvilket potensial som ligger i økt samhandling. De aller fleste er enige om at informasjonsflyten må bli bedre.

— Hvordan vil du karakterisere ­viktigheten av dette informasjonsarbeidet i samfunnssammenheng?

— Vårt hovedmål er å sikre riktig legemiddelbruk, og da er det helt avgjørende med riktig og god informasjon. Det kommer stadig nye medisiner, og mange av disse er langt mer kompliserte enn tidligere behandlinger. Derfor må vi sikre at helsepersonell har nok kompetanse til å vurdere ­medisinene før de gis til pasientene.

— Og hva betyr det for industrien selv?

— Industrien er helt avhengig av å kunne informere om produktene sine. Det er ­legemiddelselskapene som kan mest om sine produkter, og hele helseverdikjeden fra ­produsent til pasient må se på hvordan vi best kan sikre at korrekt informasjon ­kommer frem og at legemidlene blir brukt på riktig måte.

Real opprydning
Legemiddelindustrien har, historisk sett, blitt anklaget for ikke å ha rent mel i ­legemiddelposen. Det er ryddet kraftig opp i dette, og vi spør Bekkemellem om hvordan LMI opplever industriens anseelse innen spesialisthelsetjenesten.

— Det er få bransjer som har hatt samme opprydding som legemiddelindustrien de siste årene. Det har også vært ­nødvendig å få en tydeligere rollefordeling mellom aktørene i helsetjenesten, slik at vi kan ­konsentrere oss om det faglige. Det er utgangspunktet for samarbeidsavtalen med de regionale helseforetakene, og for ­arbeidet med økt åpenhet som skjer både nasjonalt og internasjonalt. Riktig bruk av medisiner kan være forskjellen på liv og død, og da er vi avhengige av at pasientene har tillit til medisinene og helsepersonellet som forskriver dem. Vi har kommet et stykke på veien, men det er fortsatt en vei å gå før verdien av informasjon om legemidler blir verdsatt så høyt som det burde.

LMI ønsker nå en gjennomgang av systemet for legemiddelinformasjon i forbindelse med den kommende legemiddelmeldingen.

— I dag er det for tilfeldig om informasjonen kommer frem til pasienten, og om ­pasientene får den beste behandlingen som er tilgjengelig. Her må alle aktører ­samarbeide for å finne gode løsninger til pasientenes beste, og myndighetene ­sitter med nøkkelen til å legge til rette for at systemet skal bli best mulig. Både ­Legemiddelverket og Helse- og omsorgsdepartementet må være villig til å tenke nytt for å sikre god nok legemiddelinformasjon, mener Karita Bekkemellem.

(Publisert i NFT nr. 7–8/2014 side 11.)