I tråd med det overordnede legemiddelpolitiske målet om lavest mulig pris, foreslår HOD tiltak som vil redusere prisene på byttbare legemidler som selges til trinnpris i Norge.

Skandinavisk sammenlikning

En prisundersøkelse, utført av Oslo Economics, viser, ifølge departementet, at prisen på ­generika er høy i Norge, sammenliknet med Sverige og Danmark. Norske forhold, som relativt lav apotekavanse og høyere lønnsnivå enn i våre naboland, gjør det urealistisk å redusere trinnprisene til et nivå som samsvarer med Sveriges og Danmarks. Men, ettersom HOD i høringen foreslår å øke ­apotekavansen, og at det vises til god apotekøkonomi i Norge, mener man det er grunnlag for en betydelig prisreduksjon.

— En del av innretningen på de foreslåtte endringene er fornuftige, som at trinnprisene på de mest omsatte legemidlene senkes, og at kronetillegget i apotekavansen økes, mener Lund.

Departementet foreslår nå at utgangspunktet for beregning av trinnpris flyttes fra originallegemiddelets maksimale utsalgspris da generisk konkurranse oppstod, til originallegemiddelets maksimale innkjøpspris.

Kroner og prosent

Ifølge høringsnotatet er ikke apotekavansen vesentlig endret i Norge siden 2001. Som følge av dette er ikke kronetillegget ­prisjustert, og apotekene har ­dermed opplevd en reell ­reduksjon av dette.

«Dersom kronetillegget hadde vært justert  i takt med konsumprisindeksen, ville 22 kroner i 2001 tilsvare 26,59 kroner i 2012», skriver departementet.
Man foreslår nå en økning i ­kronetillegget mens det ­samtidig kuttes i prosenttillegget for de dyreste legemidlene. HOD er ­oppmerksom på at apotekenes kostnader ved salg av lege­midler i stor grad følger av ­arbeidet som gjøres i forbindelse med ­reseptekspedering, ikke av ­lager­hold. Ifølge Apotekforeningen er en avanse ned mot 22 kroner så lav at den ikke dekker ­kostnadene knyttet til reseptekspedering, veiledning og så videre.

— Jeg har to hoved­inn­vendinger mot forslaget. For det første innebærer det et netto kutt i betalingen for håndtering av reseptlegemidler. Det gjør det vanskeligere for apotekene å bidra til riktig legemiddelbruk, som er et viktig politisk mål. For det andre foreslås det heller ikke denne ­gangen klare kriterier for fastsettelse av apotekavansen, kommenterer Lund.
Direktøren peker på at avansen ikke er blitt justert på mange år.

­— Apotekavansen er betalingen for apotekenes håndtering av reseptlegemidler og resept­ekspedisjoner, og avansen må være av en slik størrelse at den reflekterer de oppgavene ­apotekene skal utføre med reseptlegemidler med et lite ­tillegg for lønnsomhet. Hvis ­apotekene pålegges flere oppgaver, bør avansen økes, hvis vi pålegges færre oppgaver kan avansen senkes. Og, den må justeres i tråd med pris- og lønnsutviklingen. Det har ikke skjedd på mange år.

Høringsfristen er satt til 25. oktober, og endringene i ­legemiddelforskriften skal tre i kraft 1. januar 2014.

(Publisert i NFT nr. 10/2013 side 24.)