I høyden over kjøpesenteret Oslo City ­holder Prestegard og hans medarbeidere til. Her forvalter de fellesskapets midler til blant annet innkjøp av legemidler, som primært går til sykehus, og grossistavtaler. Det er et ansvar som tas på største alvor.
— Vi er underlagt lov om ­offentlige ­anskaffelser, som krever at disse grossist­avtalene legges ut på åpent anbud. Grossistanbudet er nok også et av ­Norges største anbud innen helsevesenet, ­poengterer direktøren.

Pris og kvalitet

Hva er det så som legges til grunn når ­leverandør av grossisttjenester skal velges?
— To forhold har vært spesielt viktige for oss, og det er pris på den ene siden og ­kvalitet og leveringssikkerhet på den andre. Dette er altså hovedkriteriene, som igjen har en rekke ­underliggende kriterier. Nasjonale og ­internasjonale aktører har hatt mulighet til å svare på anbudet. Representanter fra alle de regionale helseforetakene (RHF) og alle sykehusapotekene har vært involvert i ­prosessen, og en gruppe har gått igjennom de innkomne besvarelsene og gitt disse poeng etter spesifikasjonene som er satt opp. Jeg opplever dette som en grundig og nøyaktig prosess, noe rettsvesenet også har slått fast, sier Prestegard.
Direktøren sikter her til Oslo ­byfogdembetes behandling av NMDs begjæring om midlertidig forføyning i ­forbindelse med at Alliance Healthcare Norge AS vant grossistanbudet.
— I anbudskonkurranser som disse vil enkelte elementer være absolutte, mens andre blir gjenstand for vurdering, legger han til.

Størrelse

Vi ber Prestegard kommentere ­hvorvidt ­grossistanbudet har blitt så stort at ­størrelsen hindrer konkurranse.
— Vi er opptatt av reell konkurranse, og ønsker selvsagt så mange aktører som mulig når vi sender ut anbud. Men, ­oppgaven er samtidig å sikre leveransene til sykehusene i Norge, og det kimser man ikke av – i ytterste konsekvens kan det koste liv. Man må også ha med seg at dette er et grossistanbud – ikke et produktanbud, ­pakken med ­legemidler er den samme – her er det logistikken man ­konkurrerer om.
Direktøren forteller at årets utgave av ­anbudet er noe endret siden forrige anbud, kalt G2010.
— Den gang kunne man velge å levere tilbud for hvert enkelt RHF, eller for hele landet. I denne runden var inndelingen noe ­annerledes. Tilbyderne kunne velge å levere til ­publikumsavdelingene eller sykehus­leveransene på landsbasis, men har også mulighet til å ta begge deler. For ­grossistene er det åpenbare stordriftsfordeler ved å velge begge, mener Prestegard.
Han er ikke enig med Moripen i NMD om at verdikjeder bygges opp og rives ned slik anbudet driftes per i dag.
— Systemene er allerede på plass hos alle de tre store grossistene i Norge. Ja, det vil selvsagt kreve utvidelser av lager, noen flere lagermedarbeidere og andre ­funksjoner til å drifte dette, men de store ­verdikjedene er det ikke snakk om å ­eventuelt rasere ved å velge en annen ­tilbyder. Jeg forstår selvsagt at dette ­oppleves som dramatisk for NMD. Norske sykehus har fått legemidlene sine fra NMD siden 50-tallet, og på anbud fra 1995, så her kan man virkelig snakke om historikk. NMD har rik erfaring med dette, og det er en erfaring Alliance Healthcare nå får bygge i løpet av de fire pluss eventuelt to årene de har anbudet. Ved neste korsvei vil man altså ha to aktører som har erfaring fra å håndtere et slikt anbud, påpeker Prestegard.
Han forteller videre at ulike modeller er ­vurdert, både når det gjelder omfang og lengde.
— Dette har med pris å gjøre, og gir du en leverandør et sikkert oppdrag i fire år får man en bedre pris enn om man skulle ha kortere intervaller mellom anbuds­rundene. Med tanke på omfang, altså om man kunne tenke å dele anbudet etter ­­vare- eller ­legemiddelgrupper, spiller dette inn på logistikken i våre ­apotek. For at logistikken skal være rasjonell er det en fordel med så få leveranser som mulig. Ser man til andre land, som ikke har fullsortiments­krav, er det et betydelig høyere antall daglige leveranser til apotekene enn hva vi har her i Norge.

Sikkerhetssystemer

Hva med beredskap og leveringsproblemer knyttet til sykehusleveranser? Ifølge NMD har ikke de andre grossistene mulighet til å operere som backup for Alliance Healthcare på mange av de spesielle legemidlene som kun benyttes i sykehus.
— Vi har puttet alle eggene våre i én kurv i tjue år, og det har fungert bra. Skulle man ­mangle noe har de andre ­grossistene ­leveringsplikt, så da blir det kun et ­prisspørsmål. Men, noen produkter er kun til bruk i sykehus, og når det gjelder disse har vi ikke samme mulighet. Alliance Healthcare har garantert for en servicegrad som skal sikre leveringen, og de har sine systemer opp mot sine leverandører for å ha ryggdekning for dette. Leveringssvikt kan man aldri garantere seg mot, men man kan ­redusere risiko for dette med for ­eksempel beredskapsavtaler. Vi har sikret oss på en god måte i forhold til leveringssikkerhet med ­Alliance – her ­hindrer forretningshemmelig­heter meg fra å gå i detalj, sier Prestegard.
Han understreker også at det har vært et godt samarbeid med NMD.
— Vi har vært godt fornøyde med NMD som leverandør, men i denne anbuds­runden ble altså pris utslagsgivende – ­kvalitet og leveringssikkerheten ble vurdert som ­tilnærmet lik mellom NMD og Alliance Healthcare.
Med tanke på at fullsortimentskravet til grossistene avvikles fra 1. jaunar 2015 er det mye som tyder på at den norske ­legemiddelhverdagen vil se annerledes ut ved neste grossistanbud. Hvilke tanker gjør Prestegard seg om det?
— Vi forholder oss til vår avtale med ­Alliance Healthcare, og vet lite om hvordan aktørene vil reagere på bortfallet av ­fullsortimentskravet. Foreløpig er det stille i bransjen. Vi vil være ­forpliktet til å gå ut med anbudskonkurranse om fire eller seks år, og det skulle forundre meg stort om ­verden ikke ser annerledes ut da. Alt i alt vil nok ­opphevingen av fullsortimentskravet være en vel så stor ­utfordring for ­grossistene som for oss, men man kan nok se for seg at det vil bli flere leveranser per dag til sykehusapotekene i fremtiden med flere ­tilbydere, spår Tore Prestegard.

(Publisert i NFT nr. 5/2014 side 8–9.)