Farmaceutene (Norges Farmaceutiske Forening) har fått innspill fra medlemmer som bekymrer seg over koronaviruset, SARS-CoV-2, og som ikke helt vet hva slags forholdsregler de skal ta. Noen kjeder og apotekeiere har rutiner, mens andre steder er det mer opp til den enkelte. Både Boots og Apotek 1 opplyser at de har gode rutiner og informerer sine ansatte om koronaviruset og hva de ansatte skal gjøre (se nederst i artikkelen). Vitusapotek hadde ikke respondert på gjentatte forespørsler fra NFT da artikkelen ble publisert, men fredag ettermiddag påpekte de også at de har et opplegg for beredskap.

Leder i Farmaceutene, Rønnaug Larsen, slår fast at det er viktig at farmasøyter og andre ansatte i apotek som vil møte mange som enten frykter de er smittet eller faktisk er smittet og som ønsker råd, får klare retningslinjer.

— Jeg synes det er fint at kjedekontorene er på ballen, men tror de også må informere sine ansatte ute i apotekene i større grad, sier hun.

Larsen anbefaler apotekansatte som ikke har hørt noe fra kjedekontoret, om å følge FHI-anbefalinger. Hun anbefaler også apotekere å ta kontakt med smittevernlege/kommunelege for å komme med i kommunenes beredskapsplaner. 

Les også: Hvordan kan farmasøyter hjelpe til?

Farmasøyter ikke helsepersonell

Folkehelseinstituttet (FHI) har detaljerte råd til befolkningen og til spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, men det er ingen egne råd til farmasøyter og apotekansatte og de er heller ikke nevnt i noen av rådene fra FHI.

Petter Elstrøm i avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging i FHI påpeker i en e-post at apotekansatte bør finne nødvendig råd og informasjon i veilederen på nettsiden deres.

— Hvorfor har ikke FHI egne råd til de som jobber i apotek hvor det er mange som kommer og spør, og de som kommer og spør har store forventninger til kunnskap?

— Vi har i veilederen gitt omfattende råd om håndtering av mistenkte tilfeller av covid-19. De personer som møter definisjonen på et mistenkt tilfelle skal isoleres hjemme eller på sykehus. Det vil si at personer som arbeider på apotek vil møte et tverrsnitt av befolkningen på lik linje med de yrkesgrupper som er nevnt i de rådene jeg viste til. I den fasen vi er nå vil risikoen for å møte personer på apoteket som er syke med SARS-CoV-2 være lav, på lik linje med de personer politi, tollvesen, og personer i andre yrker som møter mange mennesker. I den grad farmasøyter yter helsehjelp og de vurderer at personen de hjelper møter definisjonen for mistenkt tilfelle av covid-19, må de følge råd som er gitt for tiltak i primærhelsetjenesten, på samme måte som fastleger.

 

Vet ikke FHI at det er på apoteket syke går for å hente reseptmedisinen sin? Hva tror de foregår på et apotek - at vi kun pusher Q-tips?

 

Larsen anerkjenner at rådene fra FHI er gode i seg selv, men er oppgitt, dog ikke overrasket, over FHIs holdning til apotek og apotekansatte. 

— Jeg er sjokkert over at FHI har så lite innsikt i hvem som går på apotek at de mener apotekansatte møter samme tverrsnitt av befolkningen som yrkesgrupper som fengselsvesen og toll. Vet ikke FHI at apotek ofte er første sted befolkningen aktivt oppsøker når de føler seg syke? Og vet ikke FHI at det er på apoteket syke går for å hente reseptmedisinen sin? Hva tror de foregår på et apotek - at vi kun pusher Q-tips?

Hun mener FHI i større grad må ha et eget sett med råd beregnet på apotek og apotekansatte.

Boots har viruset høyt på agendaen

Kommunikasjonssjef i Boots, Anne Margrethe Aldin Thune, svarer i en e-post at koronaviruset er et sentralt punkt på agendaen i Boots for tiden og påpeker flere grep kjeden har tatt helt fra den første informasjonen om et nytt virus ble sluppet.

— Vi følger utviklingen tett, og siden mye er ukjent om dette viruset er det viktig at vi tilpasser våre tiltak etter situasjonen. Håndteringen av en eventuell pandemi har mange ulike aspekter, og det er vår oppgave å være en kilde til riktig informasjon for kundene våre og allmenheten, samtidig som vi må ta vare på våre ansatte og sikre legemiddeltilgang.

— Har dere retningslinjer for hva de ansatte skal gjøre ved mistanke om koronasmitte hos kunder?

— Her forholder vi oss til norske helsemyndigheter og den oppdaterte informasjonen/rådene de gir til helsetjenesten. Hovedsaken i forhold til apotek ligger i å sikre at kunder som mistenker koronasmitte oppfordres til å unngå å være i kontakt med andre og å kontakte lege eller legevakt per telefon, i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet/Folkehelseinstituttet.

— Har dere noe opplæring eller instruks av noe slag for hvordan deres ansatte skal forholde seg til situasjonen i helhet? 

— Vi har satt ned egen intern beredskap som forbereder et eventuelt utbrudd av koronavirus i Norge. Vi har kommuniserer løpende til våre ansatte og i forhold til hvordan de skal forholde seg og hvordan situasjonen utvikler seg. Vi var også tidlig ute med å distribuere informasjon om smittevern og råd til reisende til apotekene våre, slik at vi også bidrar til folkeopplysning på området for å begrense faren for smitte. Et hovedpoeng for oss er å gi kundene riktig informasjon om smittevern, med stort fokus på håndhygiene og begrensing av dråpesmitte.

— Har dere gjort andre grep når det gjelder viruset? Som for eksempel å ha ekstra lager av noe?

Vi jobber tett med Legemiddelverket når det gjelder lagerbeholdning av sentrale produkter. Vi har også løpende dialog med sykehusene om situasjonen. Fra et kundeperspektiv har det vært stort fokus på munnbind og ansiktsmasker. Vi jobber kontinuerlig med å få tak i nok av disse, men her har leverandørene møtt på utfordringer med å levere nok i forhold til den plutselig enorme etterspørselen. Vi jobber med internasjonale kolleger i forhold til hvilke erfaringer vi kan trekke fra andre land der viruset allerede har spredt seg, og forholder oss også til retningslinjene fra FIP.

Apotek1 har daglige møter

Kommunikasjonssjef i Apotek 1, Kjersti Solberg Ofstad, opplyser i en mindre detaljert e-post at de følger situasjonen tett. 

— Vi har informert internt og har gode instrukser på smittevern og håndhygiene. Vi følger ellers FHI sine retningslinjer og forholder oss til generelle smittevernsråd i vår kontakt med kunder, dvs. god håndhygiene i form av håndvask og desinfeksjon, og god hostehygiene – host i papir eller i albuen. Vi har også informert internt om Helsedirektoratets plakater/informasjonsskriv til reisende, som kan printes og henge opp i apoteket. Vi følger selvfølgelig dette tett opp videre, og ser an utviklingen videre.

Fredag formiddag utfyller hun.

— Jeg kan legge til at vi nå har satt opp en intern arbeidsgruppe som møtes daglig og vurderer situasjonen og hvor ansatte informeres løpende. Bedriftshelsetjenesten har rådet oss til å følge FHI sine hygieneråd og i tillegg bruke desinfeksjon på flater og hender så ofte som mulig som et forebyggende tiltak i møte med kunden.

Har dere retningslinjer for hva de ansatte skal gjøre ved mistanke om koronasmitte hos kunder?

NMD har beredskapsgruppe

Kommunikasjonsrådgiver i Vitusapotek/NMD, Tonje Kinn, opplyser at de har opprettet en beredskapsgruppe som møtes hver morgen.

— Der vurderes siste oppdateringer i forhold til smittesituasjon og smitteverntiltak. Det er utarbeidet tre scenarier hvor ulike utbredelser av korona og konsekvenser for apotekene og våre medarbeidere. Ut ifra disse scenarier definerer vi tilpassede tiltak overfor våre kunder og medarbeidere. På det stadiet vi er nå har vi så langt informert om og poengtert smitteverntiltak som FHI har anbefalt. Vi har trykket opp plakater med smitteverntiltak som er på vei ut til apotekene. Vi har forberedt ytterligere smitteverntiltak dersom utviklingen tilsier at de må iverksettes. Ett av dem er å regulere adgangen til apoteket med et oppslag på inngangsdør for personer med Korona-smittede personer. Det er viktig for oss å følge alle råd fra FHI og oppdateringer blir lagt ut via vårt intranett. Det etableres en egen e-post hvor våre ledere og medarbeidere kan sende inn spørsmål og få svar. Det er også mulighet for våre medarbeidere/ledere å kontakte bedriftslege via vår bedriftshelsetjeneste, sier hun i en e-post.

— Har dere gjort andre grep når det gjelder viruset? Som for eksempel å ha ekstra lager av noe?

— Vi følger spesielt lagerbeholdninger i forhold til munnbind, hansker, desinfiserende midler og febertermometer, og er i fortløpende dialog med leverandører om tilgjengelighet og behov på disse produktene. Denne informasjonen blir kommunisert ut til alle våre apotek.

Apotekene og Apotekforeningen ønsker å bidra aktivt

Apotekforeningen opplyser at apotekbransjens fagutvalg, som koordineres av Apotekforeningen, forventer og ønsker at apotekene skal bidra like aktivt som i 2009/2010 under svineinfluensaepidemien.

— Den gangen ble det etablert et tett og godt samarbeid mellom Apotekforeningen, Helsedirektoratet og øvrige helsemyndigheter. Apotekenes bidrag under pandemien var blant annet knyttet til farmasøyters rekvirering av Tamiflu og Relensa, en særskilt ordning med pris/refusjon for slike influensalegemidler, samt distribusjon av munnbind, sier administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund i en e-post.

Han opplyser at Apotekforeningen har sendt en henvendelse til Helsedirektoratet med utgangspunkt i at apotekene ønsker å bidra, og har bedt om et møte med Helsedirektoratet og eventuelle andre helsemyndigheter for å diskutere apotekenes rolle og hva apotekene kan bidra med under en covid-19-epidemi.

— Apotekforeningen fungerer gjerne som et koordinerende bindeledd mellom helsemyndighetene og landets 960 apotek. Dette er en organisatorisk modell som ble brukt under svineinfluensaen for 10 år siden, og som fungerte svært godt. Videre ønsker Apotekforeningen å diskutere hvilke råd myndighetene ønsker at apotekene skal formidle til publikum. Helsedirektoratet har bekreftet at de vil komme tilbake til henvendelsen vår.

— Med tanke på at det har dukket opp liknende situasjoner jevnt og trutt de siste årene, burde dere hatt en bransjestandard?

Spørsmålet om en bransjestandard for denne typen hendelser har så langt ikke vært meldt inn eller diskutert i fagutvalget.