Konferansen arrangeres av Kunnskaps­senteret i samarbeid med Helse ­Sør-Øst. Tema for årets arrangement var «God kvalitet – trygge tjenester».

Den «amerikanske modellen» og Kaiser Permanente

Kaiser Permanente er USAs største ­not-for-profit helseplan. Det amerikanske helsesystemet er bygget opp av forsikringsordninger delvis betalt av arbeids­giver, en offentlig finansiert ­helsetjeneste for alle over 65 år, privatpersoner med egne ­forsikringsordninger og nærmere 50 ­millioner ­amerikanere som er uten ­helseforsikring. Alide Chase representerte Kaiser Permanente og orienterte om pasientsikkerhetsarbeid i organisasjonen på konferansens første dag. Avdelingen til Chase jobber for å spre klinisk beste praksis og utvikle helhetlige pasientforløp. Ved fokus på utvalgte områder klarte man eksempelvis å redusere antall trykksår med 82 prosent i løpet av fem år. ­Sentralt i dette arbeidet sto utvikling og opp­følging av ulike dashboards (kontrollpanel som raskt gir oversikt over virksomhetens ­status og resultater), måling og åpenhet. Kaiser Permanente er også kjent for å ta i bruk pasientenes ressurser, deres erfaringer og opplevelser, for bedre mestring av egen helse og for å utvikle helsetjenestene ­selskapet tilbyr.

Hva koster pasientskader samfunnet?

Tallfesting av kostnader ved pasient­skader er omstridt. Likevel er det et viktig ­verktøy ved sammenlikning av kostnader og ­nytteverdi. Rolf Gunnar Jørstad, direktør i Norsk pasientskadeerstatning, innledet parallellsesjonen med dette emnet etter lunsj på dag én. Han gjorde rede for ressursbruk og saksgang i Norsk pasientskadeerstatning. 

«Kostnader ved sårskader etter ­keiser­­snitt.» Dette var tittel på innlegget ved Sanaz Arshi, masterstudent i ­helseledelse og helseøkonomi. Her viste hun at fokus og forbedring av enkle rutiner kan ha stor effekt. I dette tilfellet var det snakk om å ta i bruk sterile forklær ved keisersnitt. Dette enkle grepet viste seg å ha effekt på både komplikasjoner og pasientenes tilbake­meldinger om livskvalitet. Arshi viste at ­tiltaket var kostnadseffektivt ved å ­innhente blant annet pasientenes vurdering av betalingsvilje. Dette er en noe omstridt metode, men pasientenes vurdering av ­nytteeffekten ved tiltak bør tillegges vekt. 

Invester 1 kroner og spar 10!

Dette var budskapet i Morten Fincken­hagens innlegg på Pasientsikkerhets­konferansen. Finckenhagen er overlege i Statens legemiddelverk og har vært involvert i pasientsikkerhetskampanjen fra starten av og da særlig med fokus på samstemming av legemiddellister. Finckenhagen la frem tall fra målinger i pasientsikkerhetskampanjen som viser at 
•    10 prosent av innleggelser i medisinske avdelinger skyldes legemiddelfeil
•    dødsfall knyttet til feilbruk av legemidler anslås til rundt 1000 per år. 

Sammenliknet med antallet som dør i ­trafikken hvert år (169 i 2011) er disse ­tallene høye og burde virkelig stimulere til tiltak for å begrense omfanget. Farmasøyter ble trukket frem som en yrkesgruppe som kan bidra i arbeidet med å redusere disse ­tallene. Regnestykket forsamlingen fikk ­presentert gikk helt enkelt ut på å ­investere 1 krone i klinisk farmasøyt og spare 10 ­kroner – noe som burde være et opplagt valg. Morten Finckenhagens foredrag var i så måte som «bestilt» av Norges Farmaceutiske Forening. 

Pasient- og pårørendeperspektivet

Benjamin Lie ble lagt inn på sykehuset i Hønefoss etter det som fremsto som et ukomplisert brudd i beinet i 2009. Som følge av for høyt dosert smertestillende ­medikament og manglende tilsyn, døde han i løpet av første natten etter inngrepet, bare 22 år gammel. I ettertid har sykehuset blitt dømt til å betale en foretaksbot på 500 000 kroner. Foreldrene fortalte sin historie om hvordan de opplevde tiden etter sønnens død. De ønsket en uavhengig granskning, at noen skulle bli stilt til ansvar for det de mente måtte være uforsvarlig tjeneste­utøvelse av helsepersonell (sykepleieren unnlot av ukjent årsak å se til Benjamin i fem timer i løpet av nattevakten, til tross for at dette var beskrevet i instruks). 

Historien om Benjamin Lie er tidligere blitt videreformidlet i en Brennpunkt-dokumentar på NRK1 i 2011 og senere på Dagsrevyen i etterkant av ekteparet Lies innlegg på Pasientsikkerhetskonferansen. 

Innlegget representerte virkelig en ­tankevekker for deltakerne på konferansen; pasientsikkerhetsarbeid er viktig, men vi kommer ingen vei dersom vi glemmer å sette brukerne av helsetjenestene i fokus! 

(Publisert i NFT nr. 11/2013 side 11.)