Årets representantskapsmøte ble avviklet i ekspressfart 12.–13. november på Grand Hotel i Oslo. Alle saker som krevde beslutninger måtte tas første dag, det vil si mens RS var beslutningsdyktig. Behandlingen av handlingsprogram 2010, vedtektsendringer og valg var blant de sakene som skapte mest engasjement og aktivitet. Størst oppmerksomhet fikk imidlertid et av fjorårets RS-vedtak, nærmere bestemt punktet «Det skal gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse i primærapoteksektoren og om mulig sykehusapotekene» i handlingsprogram for 2009.

God oppslutning om undersøkelsen

Generalsekretær Edvin A. Aarnes opplyste at NFF-A er blitt prioritert i denne omgang, siden NFF-A og NFF-F har litt forskjellige problemstillinger. Comte Analysebyrå, i tett samarbeid med seksjonen og sekretariatet ved Wencke Sartori Eide, har utarbeidet e-postundersøkelsen med 43 spørsmål som ble sendt ut i høst. Av totalt 1350 utsendelser kom det inn 881 svar.

— Svarraten er på 67 prosent, hvilket er høyt, poengterte Øystein Evensen fra Comte Analysebyrå, som presenterte hovedfunnene sammen med kollega Erlend Nyhammer. De to viste til at både pilotstudier og intervjuer er blitt gjennomført, og rapporterte om et stort engasjement blant respondentene.

«Godt sosialt miljø, men faglig oppdatering for dårlig»

Arbeidsbelastning, mulighet for faglig fordypning samt organisatoriske, psykososiale og fysiske forhold er blitt undersøkt. Dette skal gi NFF bedre kjennskap til medlemmenes arbeidsmiljø. Informasjonen skal brukes til å prioritere hva NFF-A skal jobbe med, og til å underbygge innspill og argumentasjon i forhold til kjedene. En kort oppsummering viser følgende resultat:

  • godt sosialt miljø og høy motivasjon
  • faglig fordypningsmulighet anses jevnt over som dårlig
  • høy arbeidsbelastning
  • farmasøytene opplever at deres veiledning av kundene er forbedret i forhold til ECON-undersøkelsen fra 2004

Psykososiale forhold
Om lag tre fjerdedeler av farmasøytene er enig i at de har et oppmuntrende og støttende arbeidsmiljø, og synes det er hyggelig å omgås kolleger utenom arbeidstid. Over halvparten gleder seg til å gå på jobb, og det er høyest motivasjon i apotek med høyest farmasøytfaglig fokus.

Fysiske forhold
Et flertall mener at de fysiske forholdene på apoteket er bra. Sju av ti synes forholdene rundt toaletter, spiserom og belysning er bra, mens tallene er noe dårligere når det spørres om temperatur, ryddighet og rengjøring.

Arbeidsbelastning
Resultatene tyder på at arbeidsbelastningen i apotekene oppleves som høy. Halvparten av respondentene svarer at de har hatt helseplager av fysisk eller psykisk art.

En av fem svarer at de har hatt sykefravær de siste to årene som de knytter til for høy arbeidsbelastning. De vanligste plagene er tretthet, nakkesmerter og hodepine.

Kompetanse også
De fleste bruker også fritiden til å holde seg faglig oppdatert, og bare en fjerdedel synes arbeidsgiver gir et godt nok tilbud om faglig oppdatering. Nesten halvparten har deltatt på produsentuavhengige kurs i løpet av de siste to årene, men fire av fem ønsker å delta på flere produsentuavhengige kurs. Over 65 prosent mener at arbeidssituasjonen gir dem anledning til å gi god faglig veiledning til kundene, både om reseptfrie og reseptpliktige legemidler.

Stor datamengde

RS var meget tilfreds med at spørreundersøkelsen var gjennomført, og det ble påpekt at en liknende undersøkelse må gjentas om få år.

Nestleder Oda Bente Riska sa at undersøkelsen vil være en del av forberedelsene til hovedoppgjøret for NFF-A.

Leder Anne Markestad påpekte at dette er et verdifullt og unikt materiale.

— De store apotekkjedene har ikke mulighet til å innhente tall på tvers av kjedene slik NFF har, kommenterte hun.

Dataene skal nå gjennomgås av NFF-A og sekretariatet. Her er det garantert tallmateriale og informasjon som vil bli brukt i mange ulike sammenhenger fremover.

I kommende utgave av NFT vil arbeidsmiljøundersøkelsen bli presentert i en større artikkel.

Prinsippdebatt om handlingsprogrammet

I sak 11, Målprgram 2010–2011 og handlingsprogram 2010, ble det en større diskusjon rundt Sentralstyrets forslag til handlingsprogram. Debatten dreide seg først og fremst om hva som skal stå der og hvorfor, og hvordan synliggjøre alle saker som NFF faktisk jobber med, men som ikke står i handlingsprogrammet.

Flere lurte på hvorfor punkter som ikke ble gjennomført i 2009 nå var strøket i programmet for 2010? Andre mente at dokumentet kanskje ikke gjenspeilte apotekfarmasøytens hverdag? Prioritering var stikkordet.

Flere av sentralstyremedlemmene tok til motmæle og forklarte at det jobbes med mange oppgaver, men at ikke alt vises i handlingsprogrammet. I så måte haster det med å få etablert et nyhetsbrev, slik at informasjonsflyten blir bedre.

Det ble også advart mot å fjerne sentrale punkter.

Tone Agasøster, NFF-O, understreket at kommunefarmasøyter er viktig i forhold til samhandlingsreformen.

Leder Anne Markestad sa at det hadde vært en bevisst underprioritering med tanke på handlingsprogrammet for 2009. Årsaken er at året har bydd på store nasjonale utfordringer.

— Det er ikke vi som setter den helsepolitiske agendaen i Norge. Skal vi bare la toget gå når det kommer, eller skal vi være med? Vi bestemmer ikke avgangstidene på togene, formanet hun og fortsatte:

— Handlingsprogrammet er et politisk signal til våre samarbeidspartnere. Det vil være rart å ikke ha «helsehjelp i apotek» der.

Forslag om å arbeide for seniorpolitiske tiltak, å forsøke å gjenopprette aktiviteten i NFF-P samt å vurdere å bidra til Pasientsikkerhetsalliansen i samarbeid med Norske Sykehusfarmasøyters Forening ble foreslått som tilleggspunkter. Sentralstyret bearbeidet sitt opprinnelige forslag slik at disse punktene kom med. Det reviderte forslaget ble til slutt enstemmig vedtatt (se www.farmaceutene.no/id/3294).

Krets for pensjonistene opprettet

Under sak 13, Vedtektsendringer, var det en viss skepsis å spore med hensyn til Sentralstyrets forslag om å opprette en egen krets for pensjonistene.

Holder det ikke at pensjonister hører til en geografisk krets, undret flere. Generalsekretær Edvin A. Aarnes minnet om at pensjonistene er en relativt stor gruppe, og dette vil være et tilbud til dem. Han mente at man får prøve ut om denne kretsen har livets rett.

Forslaget ble vedtatt med 19 stemmer for, 2 mot og 2 avholdne.

(Publisert i NFT nr. 12/2009 side 45–46.)