Tekst: Thrina Loennechen, instituttleder, Institutt for farmasi,
Universitetet i Tromsø

Bakgrunn
Farmasiutdanning i Tromsø ble opprettet i 1994, med formål å øke rekrutteringen av farmasøyter til den nordlige landsdelen. Erfaringen fra legestudiet i Tromsø var at kandidater med røtter i Nord-Norge i større grad forble i landsdelen etter endt utdanning.

Som et ledd i strategien for å (utdanne kandidater fra ­Nord-Norge/) øke antallet cand.pharm.er i Nord-Norge, og i samsvar med opptaksreglene for medisinstudiet ved UiT, ble det derfor ­opprettet egne opptakskvoter for søkere fra nord og for søkere med samisk bakgrunn. Farmasistudiet fikk også en egen kvote for søkere med reseptarbakgrunn. Begrunnelsen for dette var at mange reseptarer er allerede etablert med familie, og man antok at det ofte ville være lettere for disse å ta videreutdanning i landsdelen enn å måtte flytte til Oslo for å gjøre det.

I kvoten for reseptarer er det et krav om minst 3 års arbeids­praksis i apotek på søknadstidspunktet. I tillegg kan reseptarer også søke om opptak i ordinær kvote med konkurransepoeng, uten at det stilles krav om praksis. Den egne kvoten for reseptarer er viktig for å gi denne gruppen farmasøyter en mulighet for ­videreutdanning til cand.pharm./master i farmasi, og på den måten heve kompetansen i apotek, og bekle ledige stillinger for ­apotekere i Nord-Norge.

Antallet studieplasser i de ulike kvotene ved ­farmasistudiet i Tromsø er som følger: 15 av 35 studieplasser i nordnorsk kvote; 13 av 35 ­studieplasser i ordinær kvote; inntil 5 av 35 ­studieplasser i reseptarkvoten, inntil 2 av 35 plasser i samisk kvote.

Opptak
Figur 1 viser studieplanen for det integrerte ­masterprogrammet i farmasi ved Universitetet i Tromsø. Studenter som har gjennomført ­reseptar­utdanning eller er bachelor i farmasi får auto­matisk fritak for eksamen og obligatorisk undervisning i følgende emner: FAR-1001 Helse og samfunn, KJE-1001 Generell kjemi, KJE-1002 Organiske kjemi, KJE-1003 Praktisk organisk kjemi, FAR-2011 Legemiddelkjemi/Natur­stoff­kjemi­/­Cellulær farmakologi, FAR-2041 Galenisk farmasi grunnkurs, og FAR-2003 Studieopphold i praksis. Dette gir mulighet for å begynne studiet direkte i 3. semester og ta avsluttende eksamen et halvt år ­tidligere enn etter ordinær studieplan. Studenter med reseptarbakgrunn kan dermed gjennomføre masterstudiet på 3,5 år.

Figur 1. Studieplan for Integrert masterprogram i farmasi ved Universitetet i Tromsø (reseptarer/bachelor i farmasi gis fritak for FAR-1001; KJE-1001, 1002 og 1003; FAR-2011; FAR-2041 og FAR-2003, og kan derfor starte på 3. semester).

Erfaringer og fremtid
Til sammen har ca. 20 reseptarer gjennomført ­farmasistudiet ved Universitetet i Tromsø. Reseptarene har utgjort en verdifull del av studentgruppen, blant annet ved å dele sin yrkeserfaring med de øvrige studentene i basisgrupper og på seminarer, samt som ­hjelpelærere på enkelte laboratoriekurs.

Fra farmasistudiet i Tromsø startet og frem til i dag har ­studieplanen gjennomgått en del justeringer, blant annet som følge av innføring av Kvalitetsreformen. Reseptarene er ­fortsatt en viktig studentgruppe for oss, men vi må erkjenne at justeringene ikke alltid har vært optimale i forhold til denne gruppen. Det er en utfordring å tilpasse det integrerte masterprogrammet til ­reseptarenes bakgrunn, slik at de får en rimelig arbeidsbelastning jevnt fordelt gjennom studiet, at emnene ­kommer i riktig rekke­følge og at studiet fortsatt skal kunne gjennomføres på ca. 3,5 år som i dag. Vi diskuterer fortløpende hvordan forholdene kan optimali­seres ytterligere. I sammenheng med anbefalinger som vil komme i forbindelse med den pågående NOKUT akkreditering, og vår egen gjennomgang av studie­planen for øvrig, ønsker vi i ­samarbeid med uteksaminerte med reseptarbakgrunn å revidere studieplanen til det beste for denne gruppen.

(Publisert i NFT nr. 3/2007 side 7.)