— Jeg er gjerne saksordfører når meldingen skal opp i Stortinget, sa Tung, som samtidig forsikret at meldingen skulle leses grundig og at man i slike sammenhenger også ­merket seg hva som ikke blir sagt.
Men, Tung, som selv er medlem av Helse- og omsorgskomiteen, sa også at det ikke var noe hun umiddelbart var uenig i etter Høies presentasjon, og vi har derfor sjekket om dette fremdeles er tilfellet.

Muligheter og vanskeligheter

— Teknologiske fremskritt og utviklingen av stadig nye legemidler gir oss fantastiske muligheter til å kurere sykdom. Nye legemidler gir folk bedre, lengre og enklere liv. Samtidig bringer utviklingen oss opp i vanskelige diskusjoner om prioriteringer og ressursbruk på nye og usikre behandlingsformer. I et slikt landskap er en fremtidsrettet legemiddelpolitikk avgjørende, understreker Tung.
— Det er mye bra i meldingen, og ­Arbeiderpartiet vil bidra til at gode ­intensjoner på legemiddelfeltet følges opp gjennom praktisk handling, legger hun til.
Ap-politikeren er også glad for at ­Solberg-regjeringen følger opp Stortingets anmodningsvedtak fra våren 2013, om å utarbeide en legemiddelmelding.
— Vi er positive til at det nå foreligger en melding som foretar en helhetlig gjennomgang av legemiddelpolitikken, sier hun.
— Hva vil du si er den største positive overraskelse fra regjeringen?
— Feil bruk av legemidler er en av de hyppigste årsakene til dårlig ­kvalitet og ­skader i helsetjenesten vår. ­Derfor ­ventet vi på kraftfulle tiltak i den nye meldingen. Vi er derfor svært positive til forslaget i ­legemiddelmeldingen om at ­kommunene plikter å gå systematisk igjennom ­legemiddelbruken på sine sykehjem. Vi ser at en gjennomsnittspasient bruker sju ­legemidler samtidig, noe som kan være svært uheldig uten en nøye vurdering. Dette har vært praksis i Trondheim lenge, og vi ser gode resultater av slike tiltak.
— Og på den negative siden, hva savner du?
— Arbeiderpartiet hadde høye ­for­vent­ninger til den nye legemiddel­meldingen. Vi håpet den skulle inneholde konkrete tiltak og virkemidler som bidro til at flere ­legemidler og medisinske ­fremskritt kom pasientene til gode. Slik vi leser ­meldingen er den forsiktig, mye skal ­utredes og ­vurderes videre. Høie har etterspurt en ny og mer offensiv legemiddelpolitikk i ­opposisjon, vi mener han kunne vist enda mer handlekraft i posisjon.
Ifølge Tung er Ap opptatt av å holde engenandelene lave, og her føler hun ­regjeringen har sviktet.
— Høies regjering har allerede økt ­egenandelene etter at de overtok, og vi vil jobbe for at den trenden ikke får utvikle seg. Legemiddelmeldingen slår ikke fast at vi skal ha lave og enkle egenandeler i Norge også i fremtiden, påpeker Tung.

Riktig faglig og økonomisk

Vi ber Tung si noe om hva som blir spesielt viktig for Ap i den videre behandlingen av meldingen.
— Det overordnede målet for lege­middelpolitikken skal først og fremst være riktig legemiddelbruk, både ­faglig og ­økonomisk. For Arbeiderpartiet er ­lege­middelpolitikken også et redskap for å sikre høy kvalitet og lik tilgang til ­helsetjenester, samt å bidra til innovasjon og forskning som kommer alle til gode. Den første testen for regjeringens legemiddel­politikk kommer allerede i statsbudsjettet for 2016. Da må det tilstrekkelige ­bevilgninger til sykehusene på bordet, slik at de kan ta i bruk nye behandlinger, og for å ­fortsette økningen til medisinsk forskning. Det ­forventer vi at Høie leverer. Og vi lover full støtte i Stortinget.
— Hvordan vurderer du viktigheten av å involvere farmasøyter i større grad i ­helsevesenet, og hvor vil det være viktig å få slått fast at farmasøyter skal være med?
— Arbeiderpartiet ønsker at ­farma-
søyter skal spille en sentral rolle i ­helsetjenesten. Flere farmasøyter inn i kommune­helsetjenesten kan være et ­riktig og godt ­tiltak. Arbeiderpartiet mener ­bruker­vennlighet er helt sentralt for trygg bruk av ­legemidler. Da bør det ytterligere forenklinger og forbedringer til i systemet, slik at pasienter og helsepersonell kan ­forstå, og gjøre seg nytte av ordningene som finnes. Da vil farmasøyter spille en helt avgjørende rolle, poengterer Karianne O. Tung.

(Publisert i NFT nr. 6/2015 side 10.)