Legemiddelgjennomgang

  • En legemiddelgjennomgang er en systematisk gjennomgang av pasientenes legemidler for å sikre hensiktsmessig bruk og forebygge pasientskader.
  • Målet er å sikre at den enkelte pasient oppnår god effekt av legemidlene samtidig som risiko for uheldige virkninger minimaliseres og håndteres
  • Selve legemiddelgjennomgangen kan gjøres av behandlende lege alene, eller i tverrfaglig team der behandlende lege er en del av teamet. Legen er ansvarlig for den endelige beslutningen om videre legemiddelbehandling for pasienten.
  • Legemiddelgjennomganger skal baseres på en samstemt legemiddelliste fra aktuelle behandlingsnivå, samt relevante kliniske opplysninger.

Kilde: Regjeringen.no

Ønsket presenteres i et høringsnotat som har gått ut til alle aktuelle høringsinstanser.

Bakgrunnen for notatet er et av de konkrete tiltakene som foreslås i legemiddelmeldingen for å sikre god behandling med legemidler. Regjeringen mener en forskriftsfesting av legemiddelgjennomgang i sykehjem vil være en viktig faktor i arbeid med å nå de fire målsettingene som er satt: å sikre god kvalitet ved behandling med legemidler, at legemidler skal ha lavest mulig pris, en likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler, og å legge til rette for forskning og innovasjon.

Bruker unødvendig mange legemidler

Statistikken viser at særlig eldre er sårbare for bivirkninger og legemiddelrelaterte problemer. I høringsnotatet trekkes blant annet frem en studie av farmasøyt Kjell H. Halvorsen og medarbeidere gjort blant sykehjemsbeboere i Bergen.

«Sykehjemsbeboerne brukte i gjennomsnitt 11,5 legemidler, og det ble påvist 5,5 legemiddelrelaterte problem per pasient. Studien viste videre at hele 33 pst. av de legemiddelrelaterte problemene var relatert til unødvendig bruk av legemidler», skriver Helse- og omsorgsdepartementet.

Selv om legemiddelgjennomganger skulle bli pålagt, betyr ikke det at det blir noe helt nytt for eldre på sykehjem i Norge. Gjennom Pasientsikkerhetsprogrammet har landets kommuner vært oppfordret til å delta, og 62 prosent har vært involvert i ett eller flere av programmets satsingsområder. Ettersom det har vært størst spredning på tiltakspakken for legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjeneste, har en sto andel pasienter jevnlig fått legemiddelgjennomgang allerede.

Med tverrfaglig oppfølging gis mulighet for en bredere gjennomgang av pasientens legemiddelbehandling, ifølge høringsnotatet.

«I tverrfaglige team anbefales det at ulike helsepersonellgrupper bidrar, slik som farmasøyt/ farmakolog, sykepleier eller annet relevant helsepersonell med legemiddelkompetanse.»

Legemiddelgjennomgang har effekt

Tall fra et legemiddelgjennomgangsprosjekt som allerede er utført i sykehjemsetaten i Oslo, viser en reduksjon på 1,3 legemidler i snitt per pasient ved første gjennomgang. De fleste legemiddelrelaterte problemene var også pasientene kvitt etter gjennomgangen. Prosjektet skal også ha ført til økt overskudd og livskvalitet hos pasientene som var involvert. En annen gevinst er også at systematiske legemiddelgjennomganger kan føre til reduserte legemiddelutgifter for kommunene, på grunn av reduksjonen i antall legemidler pasientene går på.

«Erfaringer fra kommuner som har tatt i bruk systematiske legemiddelgjennomganger ved sine sykehjem, viser at dette medfører redusert bruk av legemidler, og således også kan representere en innsparing for kommunen. Etter en samlet vurdering legger departementet derfor til grunn at forslaget ikke vil få økonomiske konsekvenser.»

På bakgrunn av argumentene regjeringen legger frem i høringsnotatet, mener de en forskriftsfestet plikt til legemiddelgjennomgang er et viktig steg mot generelt bedre legemiddelbehandling i kommunenes sykehjem.

I praksis ønsker man gjennom forskriften kreve at legemiddelgjennomgang i kommunenes sykehjem skal gjennomføres minst en gang per kalenderår. Samtidig presiseres det at høringsinstansene gjerne kan foreslå alternative intervaller for gjennomgangene.

Frist for høringssvar er 20. september i år.