I dokumentet anbefaler arbeidsgruppen at det etableres et nettverk for pediatrisk legemiddelforskning i Norge.
«Et slik forskningsnettverk skal kunne betjene både forskerinitierte og sponsorinitierte kliniske studier. En overordnet målsetting er å bidra til at bruken av nye og eksisterende legemidler skal være effektiv, rasjonell, trygg og kunnskapsbasert. Bruk av preparater uten offentlig godkjenning skal reduseres», skriver arbeidsgruppen.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 3/2012 side 19. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.