Vitusapotek har opplevd betydelig nedgang i kundestrøm og omsetning ved noen apotek i forbindelse med koronakrisen og planlegger permittering ved 20 apotek rundt i Norge. I tillegg blir det noen permitteringer på servicekontor og lagre. Leder for de hovedtillitsvalgte ved Vitusapotek/NMD, Torunn Stubberud (bildet), synes det er synd.

— Det er alltid leit når arbeidsgiver ikke ser annen utvei enn å permittere ansatte. Ekstra leit er det når det rammer medlemmer som virkelig har stått på ekstra da pandemien traff. Folk føler de har gitt en ekstra innsats og trosset smittefaren også føler de at de blir straffet, sier hun.

Leder i Norges Farmaceutisk Forening, Rønnaug Larsen, er overrasket over at Vitusapotek også velger å varsle permitteringer, men håper det blir med varslene. 

— Signalene vi får fra våre medlemmer og tillitsvalgte, er at kundestrømmene er i ferd med å ta seg opp. Jeg håper derfor at disse permitteringsvarslene ikke materialiserer seg i faktiske permitteringer.

Les også: Apotek 1 permitterer flere farmasøyter

Noen vil bli permittert

Av de 20 apotekene er det fem hvor det er farmasøyter involvert. 

Alle permitteringene skjer med 14 dagers varsel, men med koronakrisen er det vanskelig å vite hvordan situasjonen er om to uker. Nå åpner samfunnet mer opp, og hvis smittespredningen holder seg lav vil aktiviteten ved de fleste apotek antakelig øke fremover. Stubberud påpeker at antallet permitteringsvarsler som sendes ut nå er lavere enn det som ble lagt frem før påske. Hun er dog rimelig sikker på at noen permitteringer vil bli gjennomført.

 — Noen vil nok bli permittert, fordi noen steder er det så lav aktiv at det ikke vil ta seg opp i nær fremtid, sier hun.

Les også: Farmaceutene advarer apotekene mot å misbruke permittering

Føler seg bare delvis involvert

Stubberud tror kjeden har gjort en viss innsats for å unngå permitteringer og klarer å holde et beskjedent antall. 

— Vi er glad for at de har ventet i det lengste med å sette det i gang, i motsetning til Apotek 1, og at de nå velger å se an om kundetrafikken øker igjen, sier hun.

Hun opplever også at de har et rimelig greit samarbeid med kjeden. 

— Vitusapotek har involvert oss fra begynnelsen av, og de vil involvere oss i prosessen, sier hun.

— Til en viss grad, legger hun til.

Hverken de tillitsvalgte eller de ansatte var forberedt på at Vitusapotek skulle starte prosessen så raskt etter påske.

— Det var mange som ble tatt på sengen da den meldingen ble sendt ut.

Ser det er viktig med en vaktbikkje

De hovedtillitsvalgte jobber tett med HR-avdelingen til Vitus for å gjøre prosessen så god som mulig for de berørte. Blant annet har de to møter i uka. 

— Det er positivt at de vil ha jevnlige oppdateringsmøter med oss og at de holder det de sier at de skal gjøre. Problemet er at vi ikke helt når frem med våre innspill og at de til syvende og sist gjør som de vil, sier Stubberud.

— Jeg ser virkelig at det er behov for en vaktbikkje som følger med på at prosessen blir gjort riktig, legger hun til. 

Hun er ikke fornøyd med at de ikke har fått kunde- og omsetningstall som ligger bak beslutningen for de enkelte apotekene og at de ikke har fått ha drøftinger for hvert apotek hvor det blir gjort permitteringer. Hun er også lite glad for at de ikke fikk et forvarsel fra kjeden før de konkrete permitteringsvarslene ble sendt ut. 

— Det er noen viktige punkter vi ikke er fornøyd med, men det er tross alt et samarbeid, sier hun og legger til at de fremdeles er i diskusjon med kjeden for å få drøfting ved hvert enkelt apotek.

— Vi anser oss ikke ferdig med den drøftingen. 

Husk å si fra til de tillitsvalgte

Stubberud understreker at de hovedtillitsvalgte ikke har full oversikt over hvordan prosessene blir gjennomført i de forskjellige apotekene og oppfordrer medlemmene til å ta kontakt hvis de føler at de ikke blir behandlet riktig. 

— Det er viktig og gi oss meldinger om ting de opplever og ikke minst sier i fra hvis permitteringsprosessen ikke går som det skal. Da har vi mulighet en til å ta det til HR-avdelingen og få ryddet opp i det.

Vitus mener de har god dialog

Tonje Kinn kommunikasjonsrådgiver i Vitusapotek/NMD mener de jobber godt med de tillitsvalgte. 

— Vi opplever å ha god dialog, som både er åpen, oppriktig og har rom for diskusjoner. Vi har etablert faste møtepunkter hvor status pr apotek blir gitt, sier hun i en e-post.

Kinn bekrefter at det er 20 apotek som foreløpig er omfattet. 
— Vi kan ikke nå utelukke at det blir flere frem i tid, men vi ser samtidig at situasjonen i samfunnet stadig er i bevegelse og behovet må løpende vurderes. Avgjørelsene blir tatt etter en helhetsvurdering av en rekke faktorer. Det første vi er opptatt av, er å sikre at vi oppfyller de lovpålagte oppgavene våre og at det er sikker legemiddeltilgang for befolkningen over hele landet. Deretter ser vi på aktivitetsnivå i apoteket og kundenedgang, sier hun i en e-post.

Hun opplyser at det i all hovedsak er det enkelte apoteks beliggenhet som har betydning for hvor det permitteres.

— For eksempel berøres apotek i større kjøpesentre eller apotek som er lokalisert i trafikknutepunkter sterkt. Når kjøpesentrene har langt færre kunder eller befolkningen reiser i svært liten grad, da blir kundegrunnlaget svært begrenset også for oss.

 — Hva er grunnen til at dere går til permitteringer?

— Det er mange bedrifter i dag som sliter med å ha høy nok aktivitet og som har permittert ansatte allerede. Vi har i det lengste håpet å unngå å havne her og vi har forsøkt i det lengste å tilpasse driften for å unngå dette. Det har beklageligvis ikke vært nok når kundeadferden så kraftig er endret. Apotekene som blir berørt kjennetegnes av vesentlig fall i kunder og omsetning, som følge av Corona-situasjonen, og kan per i dag ikke driftes økonomisk forsvarlig. Det er et vanskelig valg, men vi gjør det for å sikre driften og arbeidsplassene for den tiden som vi heldigvis vet kommer - når pandemien har roet seg og verden er mer normal igjen.

— Hvilke andre grep har dere gjort for å unngå permittering?

— Vi har hele tiden underveis vurdert aktiviteter og tilpasset driften for å unngå permittering. Vi jobber daglig med å bemanne våre apotek så hensiktsmessig som mulig og i forhold til vår tilgang på kunder, blant annet ved å redusere aktiviteter og åpningstider i apoteket. Vi tilbyr også andre arbeidsoppgaver så langt det er mulig både ift smittevernhensyn og for å unngå permittering. Dette kan være arbeid på nærliggende apotek eller i andre avdelinger i NMD. Ansatte på hovedkontoret jobber nå f.eks med nye oppgaver i administrasjon, ved lageret og nettapoteket.