Blant et høyt antall godt kvalifiserte nominerte til ordenen Det giftige kors, Crux Venenifera, var ikke juryen i tvil om at det var Wenche Strømhaug som skulle få årets kors. Mottakeren selv er vant til å dele ut ordenen selv eller ta bilde av de som har fått den og var litt forsiktig på andre siden, men strålende fornøyd. 

— Tusen tusen takk. Det var i grunn veldig overraskende og jeg ble helt stum, men jeg ble veldig glad, og det er en ære, sa hun da hun mottok korset og diplomet fra styreleder Håvard Selby Ebbestad og styremedlem Hedvig Nordeng i Norsk Farmasøytisk Selskap under Farmasidagene 2019.

Les også: Kjersti Bakken tildelt Det Giftige Kors for 2018

Må ha gjort noe nyttig

Strømhaug mintes at moren hennes mente det var viktig at hun gjorde noe nyttig i livet, og hun satte stor pris på å høre Selby Ebbestad ramse opp alt hun har gjort gjennom sin karriere innen farmasien.

— Når jeg hørte alt det, så skjønner jeg at noe nyttig må jeg ha gjort, smilte hun. 

Strukket seg langt utover det som kan forventes

Selby Ebbestad leste opp følgende før han delte ut korset til Strømhaug.

I år så har det kommet inn et høyt antall nominasjoner fra hele landet – i tillegg har styret gjort en grundig vurdering av egnede kandidater som har blitt nominert de senere årene. 

De nominerte dekker de fleste områder innen farmasien. Dette vitner om at det er mange som gjør mye - utover det å gjøre en god jobb! Det har vært veldig flott å vurdere alle nominasjonene. Likevel har styret vært unisont enig om årets tildeling. 

Personen som i år tildeles Det Giftige Kors har i år blitt nominert fra for sitt bidrag til faglig utvikling, sitt engasjement innen farmasøytisk foreningsvirksomhet og for å markedsføre farmasien i samfunnet.

Kandidaten har gjennom et langt og variert yrkesliv frontet farmasien og farmasifaget på en rekke ulike måter som strekker seg langt utover det som kan forvente av en enkelt person.

Og det er særlig innen farmasøytisk produksjon og kvalitetskontroll at kandidaten har gjort denne innsatsen. 

I en tid når mye av farmasøytisk produksjonsaktiviteter flytter ut av landet og i en tid hvor farmasien er blitt sårbar av hensyn til galenisk kompetanse og kunnskap, har kandidaten klart å fremme kunnskapen i Sykehusapotekene i fagområdet «analyselab». 

Analyselab ivaretar analytiske metoder og er et komplementerende ledd i en fullverdig produksjonsprosess. Spesielt innen fagfeltet mikrobiologi er kandidaten en dyktig bidragsyter for å sikre gode metoder innen testing av renrom og arbeidsteknikker i sykehusfarmasien. Det har skjedd en stor utvikling innen apotekproduksjon siden kandidaten startet på et sykehusapotek i 1980. Gjennom alle disse årene har kandidaten sørget for at testing og kontroll av renrom og produkter har utviklet seg i takt med et stadig strengere regelverk.

Kandidaten beskrives som driftig, dyktig, og med et sterkt faglig engasjement og sterk fortellingsevne.

Dette engasjementet har vist seg også gjennom farmasøytisk foreningsaktivitet:

I mange år har kandidaten vært aktiv med i NFS blant annet med å arrangere Farmasidagene. Kandidaten har lagt ned utallige time for denne foreningen og bidrar til at dager som denne kan gjennomføres på en god og profesjonell måte. 

Kandidaten sørger også for at viktige begivenheter innen farmasien slik som denne blir dokumentert gjennom kameralinsen. Hennes bilder (ja, det er en kvinne) blir ofte benyttet i tidsskrifter.

Engasjementet hennes har også gjort at hun har brukt mye av sin fritid til å fremme farmasien ikke bare på sin egen arbeidsplass men også i samfunnet forøvrig.

Takket være kandidaten og henne alene, har OUS en permanent utstilling på museet om sykehusfarmasi som viser at apoteket er en naturlig del av behandlingsforløpet i et sykehus.  Museet på OUS, Ullevål er et godt eksempel på hvordan hennes intense oppfølging har ført til anerkjennelse av farmasien i kliniske miljøet i Norge.  

Nå er det kanskje noen av dere som vet hvem jeg snakker om?

Det er også viktig å trekke frem at kandidaten er en aktivt støttespiller for Farmasimuseet ved det Norsk Folkemuseet hvor hun også er guide for besøkende. Hun har selv samlet mye historiske materiell og utstyr.  Hennes samlinger, samt kunnskap om farmasihistorien, har gjort Farmasimuseet på Norsk Folkemuseum mye rikere på innhold.  

Da er det kanskje enkelt å gjette seg til hvem årets ordensmottaker er?

Det Giftige Kors tildeles i 2019 tildeles Wenche Strømhaug.

Wenche Strømhaug

Wenche Strømhaug er utdannet Cand.pharm. fra Universitetet i Oslo i 1979.

Hun var ferdig spesialist i sykehusfarmasi i 1996.

Hun begynte å jobbe på Ullevål sykehusapotek i 1980, og har jobbet der siden. 

Det er nesten 40 år på samme arbeidsplass! I hele denne perioden har kvalitetskontroll vært den røde tråden i arbeidet hennes.  

For å nevne noen viktige lederoppgaver, så kan det nevnes at:

 • Hun var Avdelingsleder på Galenisk laboratorium 1984 til 1991. 
 • Hun var Avdelingsleder og kontrollfarmasøyt på Analyse og reagens-avdelingen på Ullevål fra 1991, og kvalitetsleder for hele apoteket fra 1992 til 2004.
 • I perioden fra 2004 frem til Ullevål sykehus apotek ble en del av Sykehusapoteket Oslo i 2011 var hun kontrolleder og seksjonsleder for Kontrollaboratoriet.

Danset med Dag Frøland

— Men det er også mye som kanskje ikke de fleste vet om Wenche, fortsatte Selby Ebbestad.

 • Hun har drevet med denne dansingen i alle år. 
 • Hun har vært med i 4 forskjellige revyer som ble satt opp på Ullevål sykehus på slutten av 80-tallet. Hun var den eneste med ballettbakgrunn, så da ble hun både koreograf, instruktør og danser. 
 • Som farmasistudent har hun danset can can på Chat Noir, da fikk blant annet være med på Dag Frøland og Tore Ryens nyttårs show som ble vist på TV nyttårsaften 1975.  
 • Hun har nå sluttet med ballettdansingen og gått over til magedans. 

For å avrunde, etter 40 år med faglig innsats på sykehusapotek-laboratoriet, engasjement og frivillighet 

– farmasien og Norsk farmasøytisk selskap har mye å takke deg for! Vi gratulerer Wenche Strømhaug så mye med denne utmerkelsen!, avsluttet han.

Det giftige kors

Ordenen Det giftige kors, Crux Venenifera, er den høyeste utmerkelse innen norsk farmasi.

Ordenen ble første gang delt ut i 1924 og hadde tre grader: Ridder, Kommandør og Storkors. Etter at statuttene ble endret i 1990, er det bare en grad: Ridderkors.

Ordenen tildeles for fremragende innsats for norsk farmasi. 

Vedkommende må ha markert seg innen farmasien over en lengre tidsperiode og fylle minst ett av følgende kriterier:

 • Gitt et betydelig bidrag til faglig utvikling av et område innen farmasien eller nærliggende fagområder
 • Vist spesielt aktivt engasjement innen farmasøytisk foreningsvirksomhet
 • Engasjert seg spesielt for å markedsføre farmasien i samfunnet
 • Gjort en betydelig innsats for farmasien innen forskning, undervisning eller formidling