Flere av de ansatte i legemiddelselskapet Abbvie er farmasøyter, og jobber i vidt forskjellige stillinger og seksjoner i firmaet. NFT har stilt fire spørsmål om arbeidsoppgavene deres i legemiddelindustrien, og her kan du lese hva farmasøytene har svart.
 

1. Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver i din nåværende stilling?

2. Hvordan hjelper farmasøytbakgrunnen deg i jobben din?

3. Hva er det som gjør AbbVie til en av Norges beste arbeidsplasser?

4. Burde flere farmasøyter vurdere legemiddelindustrien som mulig karrierevei? Hva mener du i så fall må gjøres for å få flere til å gå denne veien?
 

Anette Krokaas Frois (30), Produktspesialist innenfor immunologi

1. Jeg oppsøker leger, sykepleiere og annet Anette Krokaas Frois, Abbvie relevant helsepersonell for å informere om produktene jeg jobber med, for å bidra til at for eksempel riktig pasient får riktig behandling. Jeg organiserer ulike typer møter i den forbindelse og svarer på spørsmål fra helsepersonell.

2. Først og fremst gir det en grunnleggende forståelse for alt som har med legemidler å gjøre, som effekt, bivirkninger og sykdomsforståelse. Det har også gitt meg erfaring i å prate med helsepersonell og formidle informasjon om legemidler og bruken av dem på en konkret og lettfattelig måte. Farmasibakgrunnen har dessuten gitt meg muligheten til å tilpasse informasjonen etter hvem jeg snakker med. Diskusjon med en sykepleier kan for eksempel være en helt annen enn den man har med en farmasøyt.

3. Mange kommer nok til å nevne den fleksible arbeidstiden, og at hver dag aldri er lik. Jeg er mye rundt og reiser for å møte forskjellige helsepersonell, og synes det er svært spennende. Firmaet er veldig god på å hele tiden gi deg nye utfordringer, så man må alltid jobbe med å bli bedre og lære nye ting. Det er ikke en kjedelig jobb! Vi har også fått muligheten til å være med på å gi tilbake til samfunnet gjennom forskjellige prosjekter, og det gjør meg meget stolt av arbeidsplassen min.

4. Det er et interessant spørsmål, for fra studietiden vet jeg at det fantes mange studenter som ønsket å jobbe i industrien. Men de fleste jobber allikevel i apotek nå. Jeg visste selv ikke noe særlig om hva de ulike rollene i industrien innebar med tanke på faktiske arbeidsoppgaver, før jeg deltok i mentorprogrammet til Norsk ­Farmasøytisk Selskap med Håvard Selby Ebbestad som mentor. Jeg vil anbefale studenter å dra på farmasiarrangementer, og at de snakker med de som står på stand, for de er gjerne farmasøyter. Eller meld deg på mentorprogrammet, det er en perfekt anledning til å lære mer. En ting som kan bli bedre er at farmasøytisk industri kan bli flinkere til å navnsette og beskrive stillingene sine mer konkret, slik at folk skjønner hva de innebærer.

 

Silje Bratseth (34), Pharmacovigilance and Medical Information Officer

1. Vi tar imot bivirkningsrapporter fra brukSilje Bratseth, Abbvie ere av våre legemidler eller helsepersonell. Vi samler den dataen vi får og registrerer den i et datasystem vi har, og informasjonen blir lagret i en global database.

2. Farmasibakgrunnen hjelper meg å forstå det som står i bivirkningsrapportene og å forstå de ulike medisinske begrepene og terminologiene.

3. Det er et veldig godt og inkluderende arbeidsmiljø her i AbbVie. Det er gode muligheter for å utvikle seg videre, og det er tydelig fokus i bedriften på at de ansatte ikke skal stå på stedet hvil. Hvis man er interessert, så kan man få muligheten til å prøve seg i andre typer jobber innen firmaet. Fleksibiliteten vi har, det at vi selv kan styre og planlegge vår egen arbeidsdag, er også viktig.

4. Jeg føler ikke at det er et problem å få unge farmasøyter til å begynne i industrien. Mitt inntrykk er at mange fra farmasistudiet vil jobbe i industrien, men at mange ender opp med å jobbe i apotek fordi det er så få jobber i industrien. Det er der jeg føler problemet ligger, ikke nødvendigvis at det er vanskelig å få farmasistudenter til å velge industrien etter studiene. Men hvis jeg skal komme med et forslag, bør industrien bli mer synlig og være flinkere til å få frem hva man faktisk jobber med og hvilke muligheter som finnes. Det hadde også vært fint om man gjorde det lettere å ta en masteroppgave i samarbeid med industrien.

 

Geir Bergstrøm (37), Brand Field Manager (produktsjef
Geir Bergstrøm, Abbvie

1. Informere om legemidler og behandling til helsepersonell.

2. Jeg har helt klart utbytte av kunnskapen fra studiet og praksis som farmasøyt, det gjør det enklere å forstå og formidle kunnskap om legemidler. Jeg tror den samme nysgjerrigheten og interessen for kroppen og hva som skjer i kroppen som gjorde at jeg ønsket å studere farmasi, er en god driver i jobben.

3. Visjonen som selskapet har beskriver det vel egentlig ganske godt. Samtidig er det stor fokus på den ansatte, ikke bare som ansatt, men helheten, balansen mellom jobb og familie/fritid. Det er høyt kompetansenivå innen ulike fagfelt i AbbVie, noe som gir gode muligheter for å lære av hverandre, og trekke på hverandres kunnskap.

4. Jeg anbefaler helt klart legemiddelindustrien som arbeidsplass og karrierevei.

 

Elise Skogheim (29), Nordic regulatory labeling coordinator

1. Min hovedoppgave er å koordinere oppdatElise Skogheim, Abbvie ering av nye artworks for de nordiske landene, da vi har mange delte pakninger. Jeg setter i gang prosjekt når nye endringer er godkjent og oppdatering på artworks er nødvendig. I tillegg bistår jeg de nordiske landene i labeling-programmet PPLS (Pharmaceutical Product Labeling System).

2. Farmasøytbakgrunnen min hjelper meg når det kommer til å forstå ulike medisinske terminologier. Dessuten er vi farmasøyter kjent for å være systematiske og nøyaktige, som også er veldig viktig i min jobb.

3. Jeg startet å jobbe i AbbVie 1. mars i år, så jeg har rukket å være her i to måneder. Det er veldig fint å jobbe i AbbVie, det er utrolig mange hyggelige og engasjerte kolleger som gjør at det er gøy å komme på jobb hver dag.

4. Industrien er en kjempefin arbeidsplass for farmasøyter, det er mange spennende og varierte jobbmuligheter. For å få flere farmasøyter inn i bransjen, så tenker jeg at det hadde vært veldig bra hvis legemiddel­industrien var litt mer synlig i studietiden. Muligheter for hospitering under studiet ville vært kjempespennende og gitt et innblikk i hva slags type arbeidsoppgaver og jobber vi farmasøyter kan ha.

 

Kirsti Nyhus (46), Market Access & Oncology Director

1. Jeg har en kombinert rolle hvor jeg er Kirsti Nyhus, Abbvie avdelingsleder både for Market Access-avdelingen og kommersielt ansvarlig for ­onkologi. Mine viktigste arbeidsoppgaver omfatter tre hovedområder: 1) Som avdelingsleder og medlem av AbbVies ledergruppe jobber jeg blant annet med strategi, planer, ­budsjetter, personalutvikling og personalledelse, 2) innenfor Market Access jobber jeg med helseøkonomi, offentlige anskaffelser og rammebetingelser for finansiering av legemidler og 3) som kommersiell direktør for onkologi jobber jeg med lansering og markedsføring av AbbVies onkologilegemidler.

2. Min farmasøytiske bakgrunn gir meg sykdomsforståelse, kunnskap om legemidlers virkningsmekanisme, evnen til å forstå effekt- og sikkerhetsparametere fra kliniske studier, samt forståelse for klinisk studiedesign og protokoller. I tillegg jobber vi mye med compliance, og en systematisk og strukturert tilnærming til policier/SOP-er er avgjørende.

3. Vi i AbbVie jobber med å gi behandlingsmuligheter til alvorlig syke mennesker, noe som føles ekstremt meningsfullt. I tillegg er det fantastisk å kunne jobbe et sted hvor man får mye ansvar og spennende utfordringer, kombinert med frihet og tillit. Vi har en kultur hvor vi «spiller hverandre gode», og det legges opp til kontinuerlig utvikling av de ansatte.

4. Ja, absolutt. Kompetansen til farmasøyter er verdifulle for legemiddelindustrien. Man bør inkludere mer informasjon/kunnskap om legemiddelindustrien i farmasistudiet. I tillegg er det flott for studenter å hospitere hos bedrifter. Vi har hatt flere ­studenter fra andre studieretninger (eksempelvis Helseledelse og helse­økonomi) på internship her i AbbVie, og noen av dem har senere fått fast jobb her. Dette er en flott måte for unge farmasøyter å lære legemiddelindustrien å kjenne fra innsiden.

 

Cecilie Østvedt (51), Senior Clinical Research Associate

1. Mine viktigste oppgaver er å gjøre våre inCecilie Østvedt, Abbvie ternasjonale kliniske studier gjennomførbare i Norge. Det er alt fra å skaffe leger og sykehus, innhente nødvendige godkjennelser fra myndigheter og etikkomiteer, oversettelsesarbeid, budsjett- og kontraktsarbeid, sikring av data og opplæring av personale.

2. Primært er det vel farmakologi og fysiologi som har vært fagene jeg har hatt mest bruk for i min stilling. Erfaringen med prosjekt­arbeid og hovedoppgave fra studiet har også gitt nyttig kunnskap for jobbing med forskning og prosjektrettet arbeid.

3. Ettersom jeg jobber med kliniske utprøvinger, synes jeg det er morsomt at firmaet har en så spennende pipeline med mange nye produkter, og ikke bare en utvidelse av indikasjonsområder. Det er også spennende å jobbe med kreft, et område med stort behov for nye medisiner. Ellers er det veldig mange hyggelige kolleger her, og frihet og fleksibilitet betyr mye. Når jeg blir gitt ansvar og tiltro, så gir jeg mye tilbake. Vi har veldig varierte arbeidsoppgaver, og life navigation-prinsippet som vi jobber etter, fungerer også veldig bra.

4. Vi har hatt en del studenter som har fått jobbet hos oss ved siden av studiene. For meg var det viktig at vi hadde en slik informasjonsdag med industrien mot slutten av studiet. Mange farmasøyter vil også ofte hjem til dit de kom fra før studiet, og da er det ikke fullt så mye å velge i. Derfor havner kanskje mange i det lokale apoteket.

 

Anh Thu Pham (34), Medisinsk rådgiver innenfor nevrologi

Anh Thu Pham, Abbvie 1. Det aller viktigste må være å bistå med den medisinskfaglige kunnskapen, både internt og eksternt. Det inkluderer blant annet å delta på relevante kongresser og holde seg faglig oppdatert slik at man kan utarbeide og levere medisinske presentasjoner og kvalitetsikre at medisinsk innhold i for eksempel reklamemateriell er korrekt i henhold til regulatoriske retningslinjer, samt dokumentert i vitenskapelige tidsskrift med fagfellevurdering. Alt skal være nøyaktig og balansert, og det skal ikke være salgsfremmende, det er veldig viktig.

Den andre delen av jobben er å være en fagpartner for helsepersonell og sykehus og bistå i initiering, tilsyn og gjennomføring av medisinske og kliniske forskningsprosjekter. Jeg jobber også i et tverrfaglig team, og det er viktig at vi er lagspillere, støtter hverandre og samarbeider godt med andre avdelinger som for eksempel Market Access, klinisk og regulatorisk.

2. Det har hjulpet meg mye. Den basale grunnkunnskapen om sykdommer, legemiddelbruk og farmakologi har vært nyttig. I løpet av farmasistudiet er man også borti legemiddelforskrifter og reklameregler som er viktig i vår arbeidshverdag. Vi er veldig nøye på å overholde alle regler, lover og forskrifter. Det at jeg også har skrevet en masteroppgave gjør at jeg har erfaring med å søke i vitenskapelig litteratur, og man lærer å lese artikler med kritiske øyne. Jeg har dessuten tatt en doktorgrad, så jeg har ytterligere erfaring med å lese medisinske studier, og delta på vitenskapelige kongresser og presentere forskningsdata.

3. Det er enkelt å svare på: Det må være menneskene! Det er fantastisk bra arbeidsmiljø her, med flinke mennesker som er inkluderende og som hjelper hverandre når det er behov for det. Alle gir det lille ekstra. Det er bra «team spirit» her!

I tillegg har vi en veldig fleksibel arbeidskultur. Det er ganske spesielt, for vi har ikke noe fastsatt arbeidstid. Det er life navigation: Alle har sitt ansvar, og det er mye ansvar. Det er ikke sånn at man «slacker», tvert om. Men man kan styre mye av tiden sin selv, og hvis det passer bedre for noen å jobbe litt senere på dagen fordi de skal levere barn i barnehagen så kan de det, eller så kan man jobbe videre hjemmefra dersom man må dra tidligere fra jobb. På den måten jobber man de tidene som er mest effektive for en selv, slik at man opprettholder en god balanse mellom jobb og «hjem» og slipper for eksempel å kaste bort tid på å sitte i rushtrafikk. En slik ordning fungerer veldig effektivt, men det avhenger også av at folk har god arbeidsmoral for at det skal fungere så bra som det gjør, og det er det i AbbVie. Jeg jobber ikke noe mindre, egentlig mer. 

4. Ja, flere farmasøyter burde definitivt vurdere legemiddelindustrien – det er gøy og utfordrende, og jeg lærer stadig noe nytt! Jeg mener industrien må litt mer inn i studiet, gjerne at man får innblikk litt tidlig i studiet. Jeg husker at vi i løpet av studiet hadde en prosjekt­oppgave over 1–2 måneder der vi lagde et fiktivt legemiddel og gikk gjennom alle de ulike fasene i legemiddelutviklingen. Der fikk man jo litt innblikk. Jeg tror industrien må bli flinkere til å presentere seg selv og ha arrangementer der studentene blir informert om mulighetene.

 

Monica Cheung (32), Pharmacovigilance and Medical Information Manager

Monica Cheung, Abbvie 1. Hovedansvaret er å overvåke sikkerheten til legemidlene våre, og så passer vi på alle prosedyrer og prosesser rundt det. I tillegg sitter en av oss på telefon og svarer på eventuelle spørsmål noen måtte ha om legemidlene våre. Vi har også en 24-timers telefon man kan ringe om det skulle skje noe som haster, og da går de ofte til meg først.

2. Farmasibakgrunnen gjør at vi lettere kan gjøre vurderinger i en sak, for eksempel hvilken informasjon som må inn i en sak for å gjøre riktig vurdering av om en innmeldt bivirkning har en årsakssammenheng med legemidlet eller ikke. Farmasibakgrunnen gir en bedre forståelse.

3. Fleksibiliteten. Det er veldig deilig å kunne styre sin egen dag. Jeg er ganske B-menneske, så det passer meg bra å komme litt senere og jobbe litt senere. Da er jeg mer effektiv enn om jeg hadde begynt tidlig på morgenen. Og alle forstår at man vil begynne til forskjellige tider. Det blir også tatt hensyn til dette ved å begynne avdelingsmøter litt senere på dagen. Jeg fikk dessuten muligheten til å jobbe i en global stilling i AbbVie i halvannet år, noe som var veldig spennende, selv om jeg likte å komme tilbake til å jobbe her lokalt.

4. I industrien føler jeg at vi har større variasjon med flere ulike roller og stillinger sammenliknet med apotek. Sånn sett kan industrien tilby mer med tanke på ulike utviklingsveier. Du har jo snakket med flere farmasøyter innen klinisk, commercial, salg, medisinsk rådgivning eller regulatorisk. Det er veldig bredt. Og om man ønsker det, finnes det muligheter for å jobbe i utlandet.

 

Ryan Goedecke (36), Brand Manager Immunology og Team Lead Rheumatology

Ryan Goedecke, Abbvie 1. Min stilling er todelt: Som Brand Manager har jeg ansvar for å lage nye kampanjer og informasjonsmateriale som vi viser til leger. Det kan være snakk om nye indikasjoner og nye legemidler, hvordan disse brukes riktig, og å vise til nye studier som har kommet om legemidlet. Så hovedsakelig går det på å gi informasjon til leger om våre legemidler gjennom ulike kanaler.

Som Team Leader leder jeg et Matrix Team av kommersielt ansatte som er ute og selger legemidler. Jeg jobber med å sette riktig strategi og mål for Matrix Teamet og sikre at målene er oppnådde. Jeg har dessuten ansvar for patient relations og andre funksjoner med arbeidet knyttet til Brand Team.

Videre har jeg ansvaret for lansering av nye produkter innen revmatologi som kommer i 2020, så det er en del arbeid med det. Jeg har mange baller i luften!

2. Når jeg utarbeider informasjonsmateriell til leger, må jeg kjenne godt til indikasjoner og nye studier som har kommet ut. Så det vi lærer på farmasistudiet om hvordan man leser studier, er veldig nyttig. Bakgrunnen min hjelper meg også i arbeidet med analyser.

Jeg er utdannet farmasøyt fra University of Minnesota. I USA er det annerledes enn i Norge, for der tar man vanligvis en fireårig bachelorutdanning, og så går man videre med fireårig farmasiskole. Så ofte er det åtte år utdanning til sammen.

3. Jeg har vært i AbbVie i fire år nå. Hvis jeg skal sammenlikne det med min erfaring fra industrien i USA, der jeg kommer fra, så er det mye fokus på å få inn de riktige folkene i de ulike stillingene. Man vurderer ikke mulig ansatte kun ut fra erfaring og kompetanse, men også om de vil passe inn i vår kultur og samarbeidet med de andre ansatte.

Vi får også mange gode tilbakemeldinger fra sjefen, ledelsen gjennom Great Place to Work-ordningen.

4. Under utdanningen i USA skjønte jeg tidlig at jeg ville jobbe innen legemiddelindustrien. Da søkte jeg meg inn på et program kalt «post-doctoral fellowship program» ved Rutgers University i New Jersey, som er laget for å hjelpe farmasøyter inn i industrien. Noe av programmet er knyttet til universitet, men det handler mest om å komme seg inn i en stilling som er opprettet for nyutdannede farmasøyter. Et slikt program kunne jeg anbefalt å ha her i Norge også.