Spørsmål til studiestedene:

1. Hvordan påvirket korona dere, hvordan løste dere forrige semester og hvordan synes dere det gikk?

2. Hvordan blir høstsemest­eret hos dere?

3. Hvordan vil undervisningen foregå?

4. Hva slags smitteverntiltak har dere?

5. Hvordan vil eksamener bli gjennomført?

6. Hva slags oppfordringer gir dere til ­studentene deres med tanke på korona?

Intervjuene ble gjort tidlig i semesteret, mens ­koronasituasjonen utvikler seg hele tiden. Alle studiestedene understreker at de gjør endringer og tilpasser seg etter hvert som situasjonen endrer seg.

 

 

Nå legger vi vekt på å sikre at spesielt førsteårsstudentene blir sett og ivaretatt på en god måte.

 

Anne Berit Walter
studieleder Farmasi
Oslomet – Storbyuniversitetet

1. Da koronaen kom, stengte Oslomet helt ned fra ettermiddagen 11. mars og slapp i utgangs­punktet ingen inn resten av semesteret. Noen få master­studenter, en ingeniør og en fagansvarlig som fulgte opp laboratoriene var de eneste fra farmasi som var på campus, ellers satt vi hjemme. Undervisningen har gått digitalt, enten med forelesninger på Zoom eller ved filmer som de ansatte har spilt inn. Alle eksamener ble endret. Vi endret til muntlig ­eksamen eller hjemmeeksamen i stedet for vanlig skriftlig eksamen. Erfaringen fra muntlig eksamen var at ­resultatene ikke ble noe dårligere enn vanlig eksamen; vi erfarte faktisk til dels noe bedre resultat. På hjemmeeksamen ble resultatene noe mer ­variert. Da Norge stengte ned, var det et stort behov for ­farmasøyter i apotekene. Vi la derfor opp til en noe enklere eksamen på bacheloroppgaven, som skulle legge til rette for at studentene kunne bli ­raskere ferdig.

2. Det er litt vanskelig å si. Vi må tilpasse oss hvordan situasjonen forandrer seg. Men det blir spennende å skulle ta imot flere førsteårsstudenter enn tidligere. Og jeg tror det blir ­utfordrende å gjennomføre fagene som innebærer ferdighetstrening.

Jeg håper at vi kan få til noe utover høsten hvor vi får samlet studentene mer. Nå legger vi vekt på å sikre at ­spesielt førsteårsstudentene blir sett og ivaretatt på en god måte.

3. Undervisningen blir en miks av digital undervisning og fysisk oppmøte. På grunn av flere studenter og strenge smitteverntiltak, blir det flere gjennomføringer av labøvelser. Ved gruppearbeid og forelesninger får vi kanskje bare samlet en del av kullet. Da blir det hybride forelesninger der noen studenter kan delta i rommet, mens andre studenter følger det digitalt.

4. Jeg opplever at vi er veldig forsiktige. Ansatte oppfordres til hjemmekontor om de ikke har under­visning, og både studenter og ansatte må ta ­obligatorisk smittevernkurs. På labene har vi mange tiltak som fysiske skiller med pleksiglass og ekstra rutiner for vasking.

I tillegg til antallsbegrensninger så legger vi også opp noen forelesninger og lab på tider for å unngå rushtidene. Vi oppfordrer studentene til å jobbe i faste grupper så mye som mulig.   

5. Vi avventer litt hvordan koronasituasjonen ut­vikler seg, men det blir nok en blanding av ­vanlig skoleeksamen, noe muntlig eksamen og noe hjemmeeksamen.

6. Vi oppfordrer dem til å følge rådene fra Folke­helseinstituttet (FHI), og råd fra våre egne nettsider om sykdom, karantene og fremmøte. De må også ta et eget ansvar, slik at de på best mulig måte kan følge undervisningen.

 

 

Alt i alt var det utfordrende for både studenter og ansatte, men vi fant løsninger som fungerte godt i forhold til situasjonen.

 

Unn Siri Olsen 
faggruppeleder Farmasi
Nord universitet

1. Korona påvirket oss i stor grad, alle planlagte eksamener måtte endres, all undervisning og laboratoriearbeid måtte digitaliseres i den grad det var mulig, og studentene i praksis måtte følges opp på en helt annen måte enn tidligere. Når vi skulle løse utfordringene korona skapte, hadde vi hovedfokus på at læringsutbytte­beskrivelsene i studieplanen til studentene skulle kunne oppnås også med endret opplegg. Vi hadde en fordel under korona i og med at vi også tidligere har jobbet mye digitalt med våre deltidskull. De ansatte gjorde en fantastisk jobb med å legge om alt på kort tid, og studentene var tålmodige og viste forståelse for at vi ikke hadde svar på alt med en gang. Så alt i alt var det utfordrende for både studenter og ansatte, men vi fant løsninger som fungerte godt i forhold til situasjonen.

2. Høstsemesteret blir et annerledes semester det også, jeg vil si at det blir en slags hybrid mellom vårt normale opplegg og opplegget vi hadde i mars–juni. Vi har satt det opp sånn at førsteårsstudentene får førsteprioritet på auditorier og klasserom, slik at de kan få så mye som mulig av sin undervisning på studiestedet. Andre- og tredjeåret vil også ha fysisk undervisning eller ferdighetstrening (lab) i høst, men i mindre grad enn førsteåret.

3. Undervisningen er planlagt slik at de har noe fysisk undervisning og noe digital undervisning. De får stort sett samme mengde undervisning som tidligere, men vi løser ting litt annerledes. Vi har for eksempel forberedt en del videoer eller nettleksjoner i flere av emnene som studentene kan se på egen hånd; dette er noe vi har gjort tidligere også, men omfanget har økt i høst. Vi har dessuten digitalisert teoretiske deler av laboratoriekurs. Når vi gjennomfører laboratoriekurs, har vi delt opp kullene i flere grupper, slik at det blir færre studenter per gruppe. Når vi har fysisk undervisning, legger vi til rette for at man kan holde avstand på én meter. Vi kan derfor ikke bruke alle seminarrommene/auditoriene i høst, men vi har sammen med de andre utdanningene blitt enige om fordeling av seminarrom og auditorier slik at vi får størst mulig utnyttelse av rommene på studiestedet.

4. Universitetet har utformet en smittevernveileder som ligger på nett, i tillegg er det utarbeidet retningslinjer for undervisning og areal og retningslinjer for smittevern ved ferdighetstrening. Vi har fulgt disse når vi har planlagt høsten. Universitetet har gradert tiltakene, og hvis det blir endringer i smittetrykk, beskriver retningslinjene hvilke endringer som må gjøres om det blir besluttet å gå over til strengere eller mildere tiltak. Vi har også tidsforskjøvet timeplanene til de ulike studieprogrammene på studiestedet slik at ikke alle starter, slutter eller har pause samtidig.

5. Vi planlegger å gjennomføre de fleste ordinære eksamener som normalt – etter gjeldende smitteverntiltak. Alle de nye eksamenene i høst (de som hadde ordinær avvikling i vår) settes opp med samme ­eksamensform på høsten, for eksempel muntlig digital, hjemmeeksamen, oppgave med mer.

6. At de må ta smittevernkurset som universitetet har satt opp, at de må følge de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak og at de må ta vare på hverandre. Spesielt når mye foregår digitalt er det viktig at de fortsatt er en del av kullet og at de jobber sammen. Studentene har fått tilgang til Teams, slik at de kan jobbe sammen eller være sosiale også digitalt.

 

 

Vi har et ansvar for å levere dyktige og kompetente farmasøyter til samfunnet. Det samfunnsoppdraget tar vi på alvor. Ingen skal forlate oss uten å ha fått en fullverdig utdanning.

 

Gro Smistad
utdanningsleder Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo

1. Undervisningen skjed­de digitalt. Så godt som all aktivitet på campus opphørte den første måneden etter nedstenging. Etter hvert ble det gradvis åpnet opp, slik at labarbeid så smått kom i gang. Flere kull hadde ­imidlertid mye labundervisning igjen. Så mye som mulig av dette fikk vi omgjort til digitale versjoner, men en del av undervisningen var det helt påkrevet å få gjennomført fysisk på laben. Ved å om­organisere timeplanen totalt og med intensiv innsats fra både ansatte og studenter klarte vi å komme i mål, slik at alle ­studentene fikk gjennomført nødvendig lab. Etter forholdene har det gått bra, ikke minst takket være de ansatte som har hivd seg rundt og tilpasset undervisningsaktiviteter til nye og uvante forhold. Men selv om vi også har gjort noen positive erfaringer, er det klart at vi aller mest ønsker oss tilbake til det som var en normal hverdag før pandemien.

2. Vi skal gi studentene et fullverdig studietilbud samtidig som vi ivaretar smittevernhensyn. Vi har fått ti nye studieplasser som følge av koronasituasjonen, slik at vi nå har 78 studieplasser. Jo flere studenter, jo større blir utfordringen med å ivareta smittevern i undervisningen, men det skal vi greie å håndtere. Vi har et ansvar for å levere dyktige og kompetente farmasøyter til samfunnet. Det samfunnsoppdraget tar vi på alvor. Ingen skal forlate oss uten å ha fått en fullverdig utdanning.

3. Plenumsundervisninger vil skje digitalt. Ut over det vil undervisningen foregå tilnærmet normalt, men i flere grupper med færre studenter for å ivareta ­smittevernhensyn. For eksempel vil de som er i ­faddergruppe sammen også være sammen ved gruppeundervisning resten av semesteret, og emnene som går parallelt i et semester vil ha felles gruppeinndeling slik at studentene blandes minst mulig.

4. Ved inngangen til alle universitetets bygninger er det stilt ut håndsprit. Vi sørger for tilstrekkelig avstand mellom studentene på labkurs og i gruppeunder­visning, og vi vil ha håndsprit/desinfeksjonssprit ­tilgjengelig på alle undervisningsrom. Ellers følger vi og UiO nøye med på retningslinjene og anbefalingene fra helsemyndighetene. Det er jo helsearbeidere vi utdanner, så dette tar vi i høyeste grad på alvor.

5. I utgangspunktet planlegger vi at eksamener kan gjennomføres som planlagt, med en del skole­eksamener i UiOs eksamenslokaler i Silurveien. Men på grunn av kapasitetsproblemer der har vi økt bruken av muntlig eksamen og hjemmeeksamen. Vi kan selvsagt ikke utelukke at det kan komme endringer, men i motsetning til i vår er vi forberedt denne gangen og har vært gjennom en slik situasjon allerede.

6. Vis ansvaret som kommende helsearbeidere skal vise. Vi trekker frem studentene som under ­nedstengingen i vår meldte seg frivillig til å avlaste i apotekene, som forbilder.

 

 

De fleste ønsker nok å gå tilbake til vanlige eksamensformer, men vi så at vi klarte å legge om til digital eksamen ganske fort, så hvis vi må det, klarer vi det dette semesteret også.

 

Reidun Lisbet Skeide Kjome
senterleder Senter for farmasi
Universitetet i Bergen

1. Farmasi ved UiB var på mange måter heldig – både labøvelser og våre tverrprofesjonelle utplasseringer var stort sett ferdig for vårsemesteret da alt stengte ned. Vi var mest bekymret for masterstudentene våre, og de har nok også fått et tyngre semester på grunn av dette, men de fleste har likevel klart å levere og forsvare oppgavene sine før sommeren, og digitale mastereksamener gikk stort sett veldig bra! Vi ser at det kan være en løsning som kan være aktuell å bruke senere også, særlig for å begrense reiseaktivitet for sensorer. Praksisstudentene fikk også en del ekstra utfordringer i apotek, blant annet fordi flere apotek delte personalet i to grupper. Studentene kunne dermed bare være på apoteket halvparten av tiden de skulle. For de fleste ordnet det seg med at de gikk lengre dager, men noen ble flyttet til andre apotek som hadde valgt andre løsninger. Vi tenker at studentene har hatt et ekstra utbytte av praksis, fordi de har sett hvordan apotekene har håndtert krisen. Vi gjennomførte en felles, digital, muntlig praksis­eksamen sammen med UiT og Nord universitet, der 118 studenter hadde eksamen på samme dag. Det gikk overraskende bra, nesten ingen tekniske utfordringer, men vi synes nok at den vanlige stasjonseksamen vår er å foretrekke. En del emner som måtte skifte eksamensform brukte en bestått / ikke bestått-skala heller enn en karakterskala, for å minske press på både studenter og ansatte.

2. Her er det ennå mye usikkert, noe som er ganske slitsomt både for faglig ansatte, administrasjon og studenter. Siden vi har en kullstørrelse på 20–30 studenter har vi mulighet for å gjennomføre mye av undervisningen, med dagens føringer, som vanlig hvis vi får store nok rom. Likevel anbefaler vi at de ansatte tenker på hvordan de kan overføre det hele til en digital plattform hvis det blir strengere retningslinjer. Vi er særlig opptatt av at førsteårsstudentene skal få møtes fysisk.

Ellers har vi en del utfordringer med utveksling, og samarbeidet vårt med Tanzania begrenses jo av dette. Det blir ingen student-, stipendiat- eller ansattreiser verken til eller fra Dar-es-Salaam i år.

3. For de fleste emner er det ikke planlagt mindre undervisning, men vi er klar over at det kan bli begrensninger på for eksempel utplassering i klinisk farmasi. David Wright, som har en deltidsstilling hos oss, må nok belage seg på å undervise digitalt, heller enn å komme reisende fra England. Vi har fått overta en del av de større rommene som vanligvis er i bruk av medisin, fordi de uansett er for mange til å møtes fysisk, så der er vi heldige. Noen av de store fagene som vi tar med andre studenter vil bli gitt digitalt, som matte og ex.phil.

4. Alle studenter og ansatte ved UiB har tatt et digitalt kurs i smittevern. Vi følger de ellers gjeldende smitteverntiltakene. Undervisningsrom, lab og lese­saler har fått avstandsmarkeringer, og mange plasser er stengt av: Vi tar kun i bruk annenhver plass. Vi har en gravid underviser ganske sent i sitt svangerskap, og har bestemt at hun ikke møter studentene ansikt til ansikt, men tar over oppgaver som kan gjøres digitalt.

5. Vanskelig å si helt sikkert. Vi tenker det kommer mye an på hvordan situasjonen utvikler seg utover høsten. De som har konteeksamener i august/september har digitale eksamener på samme måte som den vanlige eksamen ble avholdt. De fleste ønsker nok å gå tilbake til vanlige eksamensformer, men vi så at vi klarte å legge om til digital eksamen ganske fort, så hvis vi må det, klarer vi det dette semesteret også.

6. Vi gir egentlig bare de generelle rådene – hold deg oppdatert, hold avstand, vask hender, hold deg hjemme hvis du har symptomer, meld fra hvis du får påvist smitte. Vi forventer at studenter møter opp hvis vi har fysisk timeplanlagt undervisning, men har bedt studenter som skulle være i risikogrupper om å melde fra, og hvis det er aktuelt for noen vil vi prøve å ­tilrettelegge for det.

 

 

Selv om koronakrisen har vært en stor utfordring på de fleste områder, har den gitt oss mulighet til å eksperimentere med nye undervisningsformer.

 

Siver Moestue
studieprogramleder Farmasi
Norges teknisk-­naturvitenskapelige universitet

1. Koronaen påvirket selvsagt studiene i vårsemesteret, selv om ting kanskje ikke gikk så galt som det kunne gjort. Da campus ble stengt, gikk vi over til digital undervisning i de fagene der dette var mulig og hensiktsmessig. For NTNU-studentene sin del oppstod det først og fremst problemer for de ­studentene som var i gang med ­masteroppgaven. Laboratorier ble stengt, ­pasientkontakt ble vanskelig, og datainnsamling i ­apotek måtte stanses. ­Studentene fikk utsatt frist for levering, og i sensuren blir det tatt høyde for at ­studentene har måttet improvisere i ­perioden mars–juni. Jeg tror nok likevel at smitte­vernstiltakene fikk negative konsekvenser for prosjektene til en del ­studenter. I tillegg måtte undervisningen i klinisk ­farmasi avbrytes. Studentene skulle vært i praksis, men dette fikk vi ikke gjennomført. Dette emnet vil vi derfor måtte undervise i august/september, og kullet kommer senere i gang med masteroppgaven enn normalt. Selv om smittevernstiltakene ikke er like strenge som i vår, vil altså koronaviruset påvirke ­studieprogresjon også dette studieåret. Ellers er vi vel av den oppfatning at selv om ­koronakrisen har vært en stor utfordring på de fleste områder, har den gitt oss mulighet til å eksperimentere med nye undervisningsformer. Mange av studentene arbeider i apotek ved siden av studiene, og disse har fått en unik mulighet til å oppleve krisehåndtering og beredskapstiltak i helsevesenet gjennom ­arbeidet – noe de forhåpentligvis vil ta med seg videre i arbeidslivet.

2 & 3. Ved NTNU har vi 20 studieplasser, og gruppene er derfor så små at vi kan gjennomføre en hel del fysisk undervisning dette studieåret. Vi har ­likevel blitt oppfordret til å avholde så mye under­visning som mulig digitalt, og vi arbeider nå med å finne en god balanse mellom fysisk og digital undervisning.

4. NTNU sentralt er flinke til å informere om aktuelle smittevernstiltak. Det største problemet vi ansatte har, er at vi ikke vet hvilke retningslinjer vi må forholde oss til et stykke frem i tid. Det går med ekstra tid til å ­tilpasse undervisning til smittevernsituasjonen, og andre arbeidsoppgaver blir dermed skadelidende.

5. Gjennomføring av eksamen i høstsemesteret har vi ennå ikke tatt stilling til. Vi gjennomførte en del eksamener som hjemmeeksamen i vårsemesteret og må vel innrømme at vi har blandede erfaringer med dette. I noen fag fungerer dette OK, mens det i andre fag er vanskelig å lage eksamensoppgaver som egner seg til hjemmeeksamen der alle hjelpemidler er tillatt.

 

 

Vi vet at dette er en krevende tid for mange og tilrettelegger så godt det lar seg gjøre innenfor de rammene vi har.

 

Guro Forsdahl
instituttleder Institutt for farmasi
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

1. UiT ble fysisk stengt for alle studenter, mens ansatte hadde begrenset adgang. Undervisningen i nesten alle emner kunne digitaliseres, men ­laboratoriekurset i basal legemiddelproduksjon for 4. semester bachelorstudenter ble flyttet og avholdes nå i høst. Også ­praktisk eksamen i dette emnet avholdes i høstsemesteret. Eksamen i alle andre emner ble avholdt i løpet av våren, enten som en digital skriftlig hjemmeeksamen eller digital muntlig eksamen. Vårsemesteret har vært krevende for både ­studenter og ansatte, men alt i alt har gjennomføringen gått svært bra. Vi har også fått en boost i digital ­kompetanse, både studenter og ansatte. Dette tar vi med oss videre, også etter korona.

2. Høstsemesteret ved UiT er planlagt som et hybridsemester som innebærer en kombinasjon av digital undervisning og undervisning på campus. De nye studentene prioriteres i undervisningen på campus. Campus er åpen. Lesesaler, laboratorier og ­undervisningsrom er tilgjengelige, men med redusert kapasitet. Vi ønsker at studentene skal fullføre til normal tid og legger stor vekt på kvaliteten i utdanningen, til tross for endringer i både undervisning og eksamen. Dette mener vi at vi så langt har lykkes med, og vi har god dialog med studentene. Vi vet at dette er en krevende tid for mange og tilrettelegger så godt det lar seg gjøre innenfor de rammene vi har.

3. Undervisingsomfanget er likt som tidligere. Forelesninger, gruppeundervisning og seminar er i stor grad digitale, mens laboratorieundervisningen foregår i mindre grupper. Vi har tilgang til noen større auditorier, og i noen emner deles kullet og vi gjennomfører dobbel undervisning.

4. UiT praktiserer de smittevernstiltak som er ­anbefalt av FHI, og universitetet har også laget en informasjonsvideo om smittevern som er obligatorisk for alle studenter og ansatte. Det er satt ut håndsprit ved alle innganger og fellesarealer, og det er innført retningslinjer for rengjøring og desinfeksjon av arealer. Alle skal holde avstand og holde seg hjemme ved sykdom. Det oppfordres til å unngå overfylte busser, og til å gå eller sykle om det er mulig.

5. Inntil videre er det ikke gjort endringer i hvordan eksamen skal gjennomføres. Vi forholder oss til ­sentrale føringer ved UiT.

6. Vi oppfordrer alle til å sette seg godt inn i smitte­vernstiltak og følge de retningslinjer som gjelder. Vi ønsker også at alle tar godt vare på hverandre, både studenter og ansatte.