Etter å ha blitt sluset inn i Toll- og avgiftsdirektoratets lokaler i Schweigaards gate i Oslo treffer vi underdirektør Liv Kristin Borgenholt Rundberget og senior­rådgiver Viggo Elster i avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel. Begge er nært knyttet til arbeidet med den nye hjemmelen, som er et resultat av tolltjenestemenns frustrasjon med det eksisterende regelverket.
— Målet er, via destruksjonshjemmelen, å på sikt få redusert antall forsendelser med innhold av ulovlige legemidler. Per i dag returneres disse til avsender, som gjerne opererer med leveringsgaranti, sier Rundberget.

På prosedyrenivå

Mens ønsket om lovhjemmelen er vokst frem i Tollvesenets førstelinje, er det ­avdeling for toll, merverdiavgift og vare­førsel som har arbeidet med å få den på plass.
— Vi har ansvar for samarbeidet med de ulike regelverkseierne, som Lege­middelverket og Mattilsynet i denne ­sammenheng. Prosedyrene som utvikles her danner grunnlag for kontrollarbeidet, forklarer Rundberget.
— Nå er førstegangsbehandling av destruksjonshjemmelen gjennomført i Stortinget, legger Elster til.
Hos direktoratet håper man på ­ikrafttredelse rett over sommeren. Dette er en omfattende prosess, og målet er bedre ­resultater sett fra tollperspektiv. 
— Per i dag brukes det store ressurser på kontroll­virksomhet, og man vil nå altså få mulighet til å destruere disse varene dersom ikke nødvendig dokumentasjon kan fremskaffes, påpeker Elster.
— Med hjemmelen på plass vil man få et forløp hvor Tollvesenet vurderer sendingene, mens mottaker får beskjed om eventuell manglende dokumentasjon fra sin transportør eller speditør. Dersom det ikke kan fremskaffes relevant dokumentasjon, kan Tollvesenet destruere varen, supplerer Rundberget. 
Målsettingen er å få handelen med ­legemidler på nett over i legale kanaler. 
— Legemidler som handles på denne måten må ha markedsføringstillatelse i Norge, og være kjøpt på lovlig sted. På sikt vil det komme en forordning knyttet til denne handelen internt i EU, hvor vi også forventer en liste over lovlige nettapotek, sier Rundberget.

Frustrasjonen

Tolltjenestemenn har altså sett seg lei på at de samme pakkene kommer igjen, gang på gang.
— Det er faktisk så ille at tjeneste­mennene kunne kjenne igjen pakker de selv hadde sendt i retur på grunn av stempler og håndskrift. Dermed ble det skrevet brev til Legemiddelverket om saken, og direktoratet har vært involvert hele veien i den videre prosessen, forteller Elster.
— Toll- og avgiftsdirektoratet har nok bidratt mest i denne saken, ettersom det er her man har følt det på kroppen, legger Rundberget til.
Samarbeidsklimaet har ifølge de to ­direktoratansatte vært godt, og man har møtt forståelse for problematikken. 
— Hjemmelen som nå kommer vil likne hva som allerede praktiseres innen EU når det gjelder småforsendelser av piratvarer, sier Elster.

Et volumproblem

Ulovligheter er ulovligheter, og slik er det også når det gjelder innførsel av legemidler. ­Allikevel er det et sammensatt problem ­Tollvesenet står overfor.
— Det er selvsagt ikke lov å innføre ­ulovlige legemidler per i dag, men én enkelt pakke er ikke nok til en politianmeldelse. Det er årsaken til at disse sendes i retur, forklarer Elster.
— Mengden er rett og slett så stor at vi ikke kan vurdere hver enkelt enhet. Uten ­destruksjonshjemmel ville det være umulig å begrense denne mengden, sier Rundberget.
Hjemmelen vil også avskjerpe ­gråsonene man opplever i dag, og i direktoratet er man klare på at nettopp netthandel har økt ­formidabelt de seneste årene. Men, hva med narkotika?
— Det blir i utgangspunktet sendt til politiet, sier Elster.
— Men, her er det ofte vanskelig å ­definere hva ting faktisk er. Er det kosttilskudd, ­naturlegemidler eller narkotika? supplerer Rundberget.
— Destruksjonshjemmelen kan inspirere til utvidet bruk på disse områdene, og i tillegg har noe av arbeidet knyttet til narkotika blitt enklere som følge av generisk listeføring fra ­Legemiddelverket, påpeker Elster.

Samfunnsbeskyttelse

Begge er enige om at myndighetene står overfor en meget kreativ bransje.
— I tillegg opplever vi stor vilje blant ­brukerne til å benytte seg selv som kjemisk laboratorium, kommenterer Elster.
Fra Toll- og avgiftsdirektoratets side er det samfunnsbeskyttelsen som er det viktigste.
— Dette står sentralt hos oss som ­førstelinjeforsvar. Vi har egne samarbeidsfora hvor trender og nye stoffer diskuteres, og i tillegg har tolltjenestemennene utviklet stor kunnskap om markedet, spesielt knyttet til legemidler, ­forteller de to direktoratansatte.
Ulovlige nettapotek er en trussel som må tas på alvor.
— Mange nettapotek ser norske ut ved første klikk, men her må folk være på vakt, advarer Rundberget.
Direktoratet har vært med i en holdnings­kampanje for å rette oppmerksomhet mot dette blant folk som handler legemidler på nett.
— Her ble et fiktivt nettapotek opprettet, og dersom man valgte å klikke seg inn på det fikk man en advarsel om hvilke farer man var i ferd med å utsette seg for. Problemet var å finne et passende domenenavn, det meste er, ­urovekkende nok, brukt på dette feltet, forteller Elster.
— Nå opplever vi også at reklame for slike virksomheter spres på sosiale medier, legger Rundberget til.
Dermed ser det ut til at man vil ha mer enn nok å gjøre i Toll- og avgiftsdirektoratet også etter at destruksjonshjemmelen er på plass.

(Publisert i NFT nr. 3/2014 side 13–14.)