Via hjelp fra lokalbefolkningen på Furuset finner vi omsider frem til A/S Den norske Eterfabrikk. Det er kanskje ikke så rart at man holder skiltbudsjettet lavt når virksomheten er blant Nordens største leverandører av ­metadonløsning/mikstur. Men, Den norske ­Eterfabrikk, og Farma Holding som står bak, er mye mer enn metadon.

— Vår produktportefølje inneholder virke­stoffer (APIer), hjelpestoffer, kjemikalier og handelsvarer som selges i Norge, Sverige, Danmark, ­Finland, Island og England, forteller Bibbi Paust, ­farmasøyt og sjef for kvalitetssikring.

Med over fire hundre aktive varelinjer og ­hundre APIer er det litt å holde styr på.

Industrielt trekløver
Mens Den norske Eterfabrikk har en mer enn ­hundre år lang historie, er eieren, Farma Holding AS, av langt nyere dato.

— Det var tre stykker av oss som ­startet ­selskapet i -94, alle med bakgrunn fra lege- ­middelindustrien, den gangen. Hoved­kontoret ligger her på Karihaugen i Oslo, og vi har i tillegg et salgskontor i Stockholm, forklarer Paust.

Farma Holding omfatter i dag AS Den ­norske Eterfabrikk (DnE), DnE Sverige AB og ­Farmagon AS, hvor sistnevntes virksomhet dekker ­parallell­import av legemidler.

— I 2008 kjøpte vi Apotekproduksjon AS. Det var spesielt råvaredelen, inklusive ­analyse­virksomheten, samt GMP (Good ­Manufacturing Practice) tilvirkningen som var viktig for oss i dette oppkjøpet. ­Oppkjøpet ­representerte videre en ­riktig utvikling for ­selskapet, mener kvalitetssjefen.

Transaksjonen førte også til behov for nye lokaler, som igjen skulle tilfredsstille krav i henhold til industriell GMP-tilvirkning.

— Vi valgte lokaler på Karihaugen, hvor Forlagssentralen tidligere holdt til.
Dette av hensyn til reisevei for ansatte i bedriften, samt geografisk nærhet til grossistene. En reise i tid og penger gjorde at bygget, etter gjennomført plan- og rehabiliteringsarbeid, tilfredsstilte dagens krav til legemiddeltilvirkning, inkludert klassifiserte lokaler og kjølefasiliteter, sier hun.

Bygget ble totalrenovert i løpet av ett år, og Paust medgir at det var utfordrende å bygge om for å oppfylle kravene til dagens GMP.

— Farma Holding, med tilhørende til- ­virker­selskap, var alle på plass før sommeren i 2009, og det første som ble produsert her var oppdragsproduksjon av metadonløsning til ­Sverige, legger hun til.

Videreutvikling
Med ønske om å utvide virksomheten fattet Farma Holding interesse for DnE.

— Ettersom vi hadde råvarer og kontrakter med sykehusapotek om produksjon i bunnen, ønsket vi å utvide. En naturlig partner var altså DnE, forklarer Paust.

Oppkjøpet ble gjennomført i 2012, og førte med seg ytterligere ombygginger av lokalene.

— Ved innlemmingen av DnE måtte vi bygge lokaler som tilfredsstiller kravene til ildsfarlig tilvirkning. Med dette kjøpet har vi fått utvidet vår produksjon av ­legemidler med markedsføringstillatelse (MT), egne og på oppdrag, samt legemidler som ­produseres etter apoteklovgivningen.
I inneværende år har man ryddet i ­rekkene innen Farma Holding ved å ­fusjonere selskaper, og fremstår dermed som det industrielle trekløveret beskrevet over.

— AS Den norske Eterfabrikk er navnet på selskapet i dag, og vår visjon er å være ledende leverandør av problemløsende nisjeprodukter og tjenester til nordisk ­apotekbransje, sier kvalitetssjefen.

Serviceproduksjon og norsk apotekvesen er i dag avhengig av råvarer fra DnE, som har den særstilling at de har tilvirkertillatelse for ompakking av APIer og hjelpestoffer og levere disse med identitetsgaranti.

— Vi er nok de eneste her i landet som har denne kombinasjonen, mener Paust.

Utenom sine egne varelinjer tilbyr DnE ­leieproduksjon for større lege­middelfirmaer og sykehusapotekene, de bistår ­internasjonale selskap med lager og ­distribusjon av legemidler til klinisk utprøving i Norge, release-tjenester som sikrer at produktet er i henhold til MT, resepturleie-­produksjon og analyseoppdrag (kjemisk og mikrobiologiske analyser), for å nevne noe.

— All vår virksomhet krever lisenser, og vi er godt forspent i så henseende. ­Strukturen er på plass, og påtroppende daglig leder Erik Flatmark forvalter denne fra 1. august.

Kjernevirksomhet
Råvarer, og tjenester knyttet til disse, samt produksjon er hjertet av DnE. Innkjøps­nettverket på råvaremarkedet gir også trygghet til egen produksjon, og på ­produksjonssiden er det altså metadon DnE er store på.

— Metadon produseres i tre styrker, som igjen leveres i forskjellig volum. Totalt betyr det 85 varelinjer for oss, som markeds­føres og leveres til det norske og svenske ­markedet, forklarer Paust.

— Preparater som faller ut av de større selskapene fordi de vurderes som for små, kan være attraktive for oss, supplerer Lotte Theodorsen, farmasøyt, QP og med ­spesielt ansvar for bivirkningsovervåking.

Via vesentlig småskalaproduksjon har DnE mulighet til å omstille seg raskt, noe som også kan være et nyttig virkemiddel i beredskapssammenheng. Farma Holdings andre datterselskap, Farmagon AS, sitter med 500 MTer for parallellimport, men dette er en avtakende virksomhet.

— Den blir mindre betydningsfull for oss som følge av norsk prispolitikk på ­legemiddelområdet. Vi skulle gjerne hatt en politikk som gjorde parallellimport mulig, det har vært en nyttig virksomhet over lang tid. Men, det er et konkurranseutsatt ­marked, og slik skal det være, understreker kvalitetssjefen.

Godt overvåket
Det er ikke bare potensielt langfingrede inntrengere bygningen på Karihaugen er beskyttet mot. Inne i anlegget foregår det også stor grad av overvåking, ifølge ­produksjonssjef Kjell Kristiansen.

— Dette er et komplekst anlegg hvor det foregår mange ulike aktiviteter. Det innebærer nøye overvåking av luft, vann, temperatur, trykk og selvsagt sikkerhet. Her har vi alt fra enkle manuelle prosesser til fullautomatiserte linjer.

Produksjonssjefen vil ikke helt være med på at det er småskalaproduksjon som ­foregår hos DnE.

— Sammenliknet med de store ­internasjonale farmasøytiske ­firmaene er dette småskala, men ikke i norsk sammenheng.

Men, tilpasningsdyktig må produksjonen kalles, og på Karihaugen er man hele tiden interessert i nye aktiviteter. Selskapet bidro også i Helse- og omsorgsdepartementets prosjekt med livreddende nesespray som del av nasjonal overdosestrategi.

— Her var vi med via pakking av ­sprayene, og vi arbeider hele tiden med flere prosjekter innenfor de nisjene vi ­opererer i, sier Paust.

Utfordringer og gleder
Hvordan opplever DnE og Farma Holdning rammebetingelsene for deres virksomhet i Norge?

— Marginmessig vil jeg si det er ­utfordrende, men det finnes vel ikke en bransje som ville hevde noe annet om sitt felt. På råvareområdet kan det bli krevende ettersom stadig mer farmasøytisk industri legges ned i Norge. Denne utviklingen kan få innvirkning på de av våre kunder som blir værende. For våre kunder er det også avgjørende at vi har ­kompetanse på ­analysesiden, ettersom det kreves spesiell lisens for å utføre dette, påpeker kvalitetssjefen.

Hos DnE er man også klar på at deres virksomhet er sentral ved eventuelle ­beredskapssituasjoner, og de håper derfor myndighetene kjenner sin besøkelsestid når det kommer til å legge til rette for lege­middelproduksjon og råvarehåndtering.

Hva med tilgangen på kompetanse – det er vel ikke først og fremst industri det satses på ved utdanningsinstitusjonene?

— Vi har stort sett dekket det vi har behov for. Men, galenisk kompetanse er viktig, også for den videre utviklingen. Fra vårt ståsted kunne vi ønske at dette ble gitt mer oppmerksomhet på studiene. ­Hvordan ­tilgangen er per i dag på ­kvalifisert ­personale kjenner vi lite til, ettersom vi ikke har utlyst stillinger den seneste tiden. Hos oss har kompetansen kommet med ­selskapene vi har kjøpt opp, forklarer Paust.

— Gode oppkjøp og kollegaer som har valgt å bli med videre har vært viktig. Her er det stabile ansatte med mye kunnskap på mange fagfelt, påpeker Kristiansen.

Kroneksempelet har nylig forlatt ­bygningen etter 57 år i arbeidslivet i samme virksomhet, blir vi fortalt.

Enn om Farma Holding og DnE fikk hviske næringsministeren i øret, hva ville man valgt å si?

— På generelt grunnlag vil vi si at alle myndighetstiltak som kan bedre ­rammebetingelsene og øke fokuset på å bevare nasjonal legemiddelproduksjon er viktige. Man er på myndighetsnivå enig om at nasjonal legemiddelberedskap er viktig, og at nasjonal legemiddelproduksjon skal opprettholdes. Samtidig stilles det ­stadig større krav til legemiddeltilvirkning fra ­myndighetenes side.

— EU GMP er i stadig utvikling og selv tilvirkning i henhold til apoteklovgivningen skal følge EU GMP i mer eller mindre sin helhet. Dette betyr økte investeringer og økte driftskostnader for små nasjonale ­produksjonsselskap, samtidig som prisnivå på legemidler i Norge holdes på et svært lavt nivå. Lave priser og høye drifts­kostnader gjør oss svært lite ­konkurransedyktige. Vi vet også at fremtiden vil bringe ytterligere økonomiske belastninger for industrien,  eksempelvis implementering av EU-­direktivet (2011/62/EU), som blant annet har som mål å hindre forfalskede legemidler å nå ­distribusjonskjeden, apotek og ­pasient. Som ett av tiltakene innfører direktivet ­obligatoriske, harmoniserte pan-europeiske sikkerhetsdetaljer på legemiddelpakninger. Innføringen av dette systemet vil kunne bli en betydelig økonomisk belastning for industrien, ikke minst på nasjonalt nivå.

— Hvis det virkelig er et ønske om å ­opprettholde legemiddelproduksjon i Norge, slik det er beskrevet i Helse­direktoratets plan for nasjonal beredskap, må det ­gjøres noe med prisnivået på legemidler her til lands, eller det må eventuelt ­skisseres en modell for finansieringsstøtte for ­nasjonale ­legemiddelproduksjonsselskap, slik at ­landets produksjonsberedskap ­opprettholdes, sier Paust.

Så får vi se, om dette ønsket kommunisert fra topp moderne og svært anonyme lokaler på Karihaugen, når frem, og blir forstått av mottakeren.

(Publisert i NFT nr. 9/2014 side 14–17.)