Dobbeltpublisering aksepteres som hovedregel ikke i NFT. Dette innebærer publisering av studier som tidligere er publisert i offentlig tilgjengelige tidsskrifter, aviser, magasiner, rapporter, på internett eller som lyd- eller filmopptak.

Sammendrag («abstracts») med preliminære resultater eller utdrag fra studier omfattes ikke av dobbeltpublikasjonsreglene til NFT. Dette gjelder også korte muntlige presentasjoner eller posterpresentasjoner på møter og kongresser, forutsatt at presentasjonen ikke gjøres offentlig tilgjengelig. Dersom et manuskript er under vurdering av NFT, skal det informeres om at de upubliserte dataene inngår i et manuskript som er til vurdering hos et vitenskapelig tidsskrift i Norge.

Manuskripter som tidligere er publisert, kan under bestemte forutsetninger publiseres som en sekundærartikkel i NFT (se under). Dette gjelder for eksempel manuskripter som tidligere er publisert for en annen målgruppe i et engelskspråklig vitenskapelig tidsskrift.

Sekundærpublisering kan aksepteres dersom følgende krav er oppfylt:

  • Redaktørene av begge de aktuelle tidsskriftene må være fullt informert. Ved innsending av sekundærartikkelen må det vedlegges en kopi av primærartikkelen.
  • Dersom primærtidsskriftet krever betaling for opphavsrett («copyright»), skal forfatter bære denne kostnaden.
  • Den første artikkelens prioritet respekteres ved at det må gå minst to uker før de samme dataene presenteres i en annen form.
  • Sekundærartikkelen skal ikke være en direkte oversettelse av primærartikkelen.
  • Sekundærartikkelen skal på en korrekt og pålitelig måte gjengi data og tolkinger fra primærartikkelen.
  • Primær- og sekundærartikkelen skal ikke ha samme målgruppe. Sekundærartikkelen må være tilpasset NFTs målgruppe og i samsvar med forfatterveiledningen.
  • Sekundærartikkelen skal gjennomgå en fagfellevurdering, og det kan bli nødvendig å gjøre betydelige endringer i artikkelen som følge av denne vurderingen.
  • På tittelsiden i manuskriptet til sekundærartikkelen skal det fremgå at samme materiale er publisert, eller blir vurdert for publisering, i et annet tidsskrift. En passende fotnote kan for eksempel lyde: «(Delvis) basert på en studie publisert i ...».