Manuskriptet skal inneholde maksimalt 700 ord (inkl. tittel, hovedbudskap, referanser osv.). Teksten skal ikke være i stikkordsform, det må være hele setninger. For hver tabell/figur må teksten reduseres med 200 ord. 
Lengden er 1 side i NFT, eventuelt lengre etter avtale med ansvarlig redaktør.

Manuskriptene vil ikke bli fagfellevurdert.
 

Forslag til oppsett

Oppsett og innhold tilpasses aktuelt tema, men det bør tilstrebes et oppsett etter følgende mal:

Tittel
Tittelen kan være den samme som ble benyttet på foredrag/poster, men korte titler er ønskelig.

Hovedbudskap
Hovedbudskapet presenteres på artikkelens forside. Artikkelens hovedfunn presenteres i 2–4 konsise kulepunkter (inntil totalt 50 ord).

Bakgrunn/hensikt
Bakgrunn/hensikt beskrives kort. Hensikten må formuleres klart og besvares senere i teksten.

Materiale og metode
Beskriv kort materiale og metode(r), målevariable, tester, analyser etc. hvis det er aktuelt.

Resultater
Funnene presenteres uten drøfting. Alle tabeller og figurer skal være nevnt i hovedteksten.

Diskusjon
Drøft hovedfunnene med utgangspunkt i hensikten. Nevn kort styrker og svakheter med metoden.

Konklusjon
Konklusjonen presenteres kort.

Referanser
Det anbefales maksimalt 7 referanser. Referansene skal oppgis i henhold til NFTs mal, se «Retningslinjer for referanser».

Presentasjon av forfatter
Forfatteren skal gi en kort beskrivelse av seg selv:
F.eks.: Navn Navnesen (f. 1978) er utdannet cand.pharm. med doktorgrad fra 2010. Han jobber ved Sykehuset Norden som klinisk farmasøyt.