Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved Sjukehusapoteket i Bergen (SiB) og eierforetaket Sjukehusapoteka Vest (SAV) 21. mars. Nå varsler de 16 pålegg om å rette forhold som ikke er i samsvar med regelverket. På samme måte som Legemiddelverket peker Arbeidstilsynet i stor grad på ledelsen ved Sjukehusapoteka Vest. 

«Arbeidstilsynet vurdering er at en av hovedutfordringene i SIB handler om organiseringen av arbeidet, hvordan arbeidet er organisert, tilrettelagt og ledet», slår Arbeidstilsynet fast i oppsummeringen. 

LES OGSÅ: Legemiddelverket truer med dagbøter på 10 000 kroner

Arbeidstilsynet påpeker alvorlige forhold

Seksjonsleder i Arbeidstilsynet, Harald Gran, understreker at når en virksomhet får varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet, så er det alltid et brudd på regelverketBrudd på regelverket er i seg selv alvorlig, men noen avvik er mindre og enklere å lukke. Varslet til Sjukehusapoteka Vest peker på mange forhold og mangler, og flere av dem er betydningsfulle. 

— Det vil fremkomme i rapporten at vi anser manglene som alvorlige, sier han. 

Ikke minst er det totalsummen som gjør at varslet blir betydningsfullt. 

— Sjukehusapoteket Vest har noen utfordringer de må jobbe med, slår han fast.  

SAV har frem til 30. juni med å komme med innspill. Deretter vedtar Arbeidstilsynet pålegg. 

Uenig med advokatrapport, mistenker fryktkultur

Arbeidstilsynet har snakket med et utvalg av ledere og ansatte. De ansatte har fortalt om en fryktkultur i virksomheten ovenfor øverste ledelse og at de ikke tør å si i fra.

Arbeidstilsynet har fått dokumentasjonen om rapporten utarbeidet av advokatfirmaet Simonsen, Vogt og Wiig i forbindelse med en tidligere varslingssak ved apoteket. Adokatenefirmaet rapporterte at de ikke fant indikasjoner på at ansatte er redde for å melde avvik eller være uenig med ledelsen. Arbeidstilsynet har fått helt andre svar enn rapporten fra Simonsen, Vogt og Wiig som ble bestilt av ledelsen ved SAV.

LES OGSÅ: Administrerende direktør i Sjukehusapoteka Vest går av

Mangler i organisering og ledelse

Ifølge dokumentasjonen Arbeidstilsynet fikk hadde SiB et sykefravær på over 480 dagsverk for første kvartal 2023. Det har vært en hyppig utskifting blant lederne ved SIB, både på øverste ledelsesnivå (apoteker) og på avdelingsledernivå. Fra 2010 til juni 2023 har det vært 11 apotekere, medregnet de konstituerte. På avdelingsledernivå er det mange nyansatte. I løpet av det siste halvåret har tre avdelingsledere sagt opp sin stilling i prøvetiden. Avdelingslederen med lengst ansiennitet har vært ansatt siden juni 2021.

Under tilsynet ble Arbeidstilsynet fortalt om en rekke forhold ansatte mener er problematiske med organisasjonen. 

Det ble uttrykt et ønske om høyere lederdekning i SiB.

Ansatte meddelte at de opplever ressurssituasjonen som krevende, de har et stort arbeidspress, samt at det er et høyt sykefravær. 

Arbeidstilsynet ble informert om at avdelinger med høyt sykefravær ikke får særskilt oppfølging eller støtte, ingen tiltak blir iverksatt. 

Flere ledere fortalte om høy arbeidsbelastning og lav bemanning. 

Det ble også fremhevet at lokalene var lite egnet til de arbeidsoppgavene som utføres.

Symptom på at noe ikke fungerer

Arbeidstilsynet mener hyppig utskiftning og høyt sykefravær ofte er et symptom på at noe ikke fungerer. 

«Det er nærliggende å anta at den hyppige utskiftingen har sammenheng med bl.a. høy arbeidsbelastning og lav jobbtilfredshet», skriver de i rapporten. 

Arbeidstilsynet påpeker at de er kjent med at det er gjort en overordnet kartlegging av en del forhold samt at det er gjennomført medarbeidersamtaler og vernerunder, men mener det er store mangler ved det arbeidet.

«Vi kan likevel ikke se at arbeidsgiver har gjort en kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan av farer forbundet med hvordan arbeidet ved SIB er organisert, tilrettelagt og ledet.»

Arbeidstilsynet mener også verneombudenes områder er for store og burde deles opp, og skriver at verneombudene føler de ikke får nok tid til å utføre oppgavene sine. 

De påpeker også mangler i bruk av bedriftshelsetjenesten. 

Sykehusapoteket mangler toaletter

Åtte av avvikene gjelder mangler på lokalene. 

Arbeidstilsynet påpeker problemer med arbeidslokalene som de beskriver som rotete og trange, bråkete og uten nok stillerom. 

«Flere kontorplasser, både i apotekutsalget og verkstedbygget, er delvis plassert i gangarealet. Arbeidstakerne er utsatt for mye forstyrrelser, til tross for at de utfører arbeidsoppgaver som krever høy grad av konsentrasjon», står det i rapporten.

Flere av lokalene har dårlig inneklima og mange arbeidsplasser mangler dagslys og utsyn.

Garderobene beskrives som for trange. Det er ikke tilstrekkelig antall toaletter eller separate toalett for kvinner og menn. 

Spiserommene er små, uten dagslys og benyttes også til møterom.

«Det ene spiserommet er tilknyttet ekspedisjon hvor det pågår aktivitet, som kan være forstyrrende og redusere arbeidstakerne mulighet for hvile og avkobling.»

SAV skal jobbe med rapporten

Kommunikasjons- og markedsdirektør ved SAV, Bernt Flekke, opplyser at de har lest den foreløpige tilsynsrapporten og skal bruke mer tid på den fremover. 

"Førsteinntrykket er at den blir god å ha med seg i forbetringsarbeidet for Sjukehusapoteket i Bergen.Pålegga tar vi på alvor, og dei skal vi følgje opp. Samtidig peikar mange pålegg på kjente forhold. Delar av dei er også felles med oppfølginga av tilsynet til Legemiddelverket, vedtak gjort i styret og allereie pågåande arbeid, til dømes med utviklingsplan Sjukehusapoteket i Bergen", skriver han i en e-post.