I starten av desember gikk Helsedirektoratet ut med en streng oppfordring til helsepersonell om å vaksinere seg. Færre helsepersonell enn ønsket har vaksinert seg, og Helsedirektoratet frykter at lav vaksinasjonsgrad kan føre til økt press på helsetjenesten og at flere i risikogruppene blir smittet.

— Helsedirektoratet har ei klar oppmoding no før jul. Vi vil sterkt oppmoda alt helsepersonell til å ta årets influensavaksine. Det skal vere spesielle grunnar til å at ein ikkje skal gjera det, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen på Helsedirektoratets nettsider.

I fjor hadde NFT temanummer om vaksiner. Les mange interessante artikler om vaksine her.

Farmasøyter bør også vaksinere seg

Oppfordringen om å vaksinere seg gjelder også farmasøyter.

— Rådet om å vaksinere seg mot influensa hver høst er ment for alle som har tett kontakt med pasienter. Det er det mange farmasøyter som har, både i sykehus og over apotekdisken. Rådet gis dessuten for å hindre at sykefraværet i helse-Norge blir så høyt at det går ut over pasientene. Derfor kan de fleste farmasøyter regne seg som målgruppe for råd om vaksinering, selv om det ikke eksplisitt nevnes, skriver assisterende helsedirektør Espen Nakstad i en epost via kommunikasjonsavdelingen i Helsedirektoratet.

Årets influensaepidemi er ikke over

Ifølge FHI fortsatte influensaspredningen å øke de siste ukene i 2022, og de tror influensaepidemien vil fortsett et par måneder til. De oppfordrer derfor fremdeles folk til å vaksinere seg.

Nesten ingen i primærhelsetjenesten vaksinerer seg

Tall fra Helsedirektoratet viser at langt færre helsearbeidere har tatt influensavaksinen i år enn før. I spesialisthelsetjenesten har 41 prosent tatt influensavaksine, mens tallet for primærhelsetjenesten er nede på 24 prosent. 

Samtidig vet vi at flere pasienter som får influensa, blir smittet av helsearbeidere med pasientkontakt.

«Om helsepersonell vaksinerer seg, blir risikoen for at dei smittar pasientar, kollegaer og eigen familie mindre. Ein kan vere smitta av influensa og smitte andre sjølv om ein har svake eller ingen symptom. Det er også viktig for kapasiteten i helsetenesta at færrast mogleg blir sjuke på ein gong.» skriver Helsedirektoratet.

— Vi vil at helsearbeidarar held seg friske for å unngå eit for høgt sjukefråvær med influensa samtidig som ei covid-19-bølgje og RS-virus. Dette kan resultere i at mange hamnar på sjukehus. Dersom dette skjer, vil presset på ei helseteneste som allereie er belasta, føre til alvorlege konsekvensar, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen.