Medlemsbistanden til Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) omfatter også apotekere som arbeidstakere, og foreningen bistår sykehusapoteker Pål Espen Johannesen i oppsigelsessaken og varslingssaken han står i.

LES OGSÅ: Sykehusapotekeren varslet – overveldet av positiv respons

Forhandlingssjef Jon Ole Bjørklund Whist har tro på at de fleste apotekere og apotekeiere med god dialog kan sikre forsvarlig drift ved apotek, men oppfordrer apotekere til å dokumentere dialogen så vurderingene kan ettergås.

— For juristene i Farmaceutene som jobber med rådgivning av farmasøyter, er den pågående saken ved Sjukehusapoteket i Bergen et godt eksempel på at når apoteker dokumentere dialogen med apotekkonsesjonæren knyttet til faglige uoverensstemmelser, og man ikke kommer til enighet, så er det mulig for Legemiddelverket å sette seg inn i sakskomplekset og avklare de faglige uenighetene, sier han.

— Ifølge apotekloven § 3-6 har apoteker det øverste faglige ansvaret for driften ved apoteket. Samtidig skal apotekeren «følge apotekkonsesjonærens retningslinjer og pålegg i sin daglige ledelse av apoteket så langt de faglige krav som gjelder for virksomheten ikke er til hinder for det». Får apotekerne i Norge rom fra arbeidsgivere til å ta det ansvaret eller blir de ofte overstyrt?

— Vårt inntrykk er at det store flertall av apotekere er bevisst sitt faglige ansvar og driver apoteket på faglig forsvarlig vis. Samtidig får vi mange henvendelser fra apotekere som beskriver en hverdag der kombinasjonen av økonomiske resultatkrav, tynn bemanning og lange åpningstider bidrar til sykefravær, rekrutteringsutfordringer og stor arbeidsbelastning på apoteker. Når driften er på en slippery slope, vil det komme et punkt hvor man passerer grensen fra forsvarlig til uforsvarlig. Vi har inntrykk av at disse apotekerne burde ta seg tid til å tenke gjennom rammene for driften og henvende seg til Legemiddelverket som er instansen som avklarer hvorvidt «et pålegg eller en retningslinje er i strid med faglige krav for apoteket», som det er formulert i apotekloven § 3-6.

— Når anbefaler du å gå til det skritt å varsle?

— Vår anbefaling er at man dokumenterer de bekymringer og den dialog man har med apotekkonsesjonær knyttet til rammevilkårene ved driften – herunder
bemanning, åpningstider og rom for kompetanse-
vedlikehold og -utvikling. Da er det mulig å ta preventiv kontakt med Legemiddelverket, fremfor å sende varsel når forholdene trolig har passert grensen til det uforsvarlige.

— Hvordan går man frem?

— Dialog og dokumentasjon. Gjennom god dialog, og faglige argumenter, har vi tro på at driftskonsesjonær og apotekkonsesjonær i fellesskap kan ivareta kravene til faglig forsvarlig drift. Denne dialogen bør dokumenteres slik at det er mulig i etterkant å ettergå de vurdering som ligger bak de beslutninger som fattes. Der apoteker mener apotekkonsesjonærens pålegg eller retningslinjer (herunder økonomiske rammevilkår og resultatkrav) går på akkord med det faglige, vil det være mulig å få hjelp til å avklare forholdet. Det er en fordel for alle involverte at usikkerhet rundt grensedragningen mellom faglig forsvarlig og faglig uforsvarlig avklares før avvik forekommer, og ikke bare i etterkant.

— Hva kan fagforeningen bistå med i den sammenheng?

— Vår oppgave som forening er å ivareta våre medlemmer. Det innebærer blant annet å informere medlemmene om hvilke plikter/rettigheter de har og hvilke muligheter man har for å påtale faglig utfordrende forhold. Selv om apoteklovgivningen har bestemmelser om apoteket og apotekers plikter og rettigheter, er det også viktig å være bevisst på at alle farmasøyter er helsepersonell. Som helsepersonell har man en personlig plikt, etter helsepersonelloven § 17 til «av eget tiltak [å] gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters eller brukeres sikkerhet. Det skal ikke gis informasjon om taushetsbelagte opplysninger».

— Vårt generelle inntrykk er at farmasøyter ikke er særlig bevisst på dette, og at meldinger i liten grad går direkte til tilsynsmyndighetene, men heller meldes internt i linje i virksomheten. Dette er ikke enten eller, det er både og!

(Publisert i NFT nr. 3/2023 side 22.)