Rapporten Pasientskader i Norge 2022 ble lagt frem i forrige uke. Den viser at det i fjor oppsto en pasientskade ved 12,6 prosent av somatiske sykehusopphold i Norge, mot 12,8 prosent året før. De hyppigste pasientskadene var legemiddelrelaterte skader og urinveisinfeksjon. 

Gledelig med nedgang

— Over er tiårsperiode har det blitt tryggere å være pasient ved norske sykehus. I snitt har vi cirka 8000 færre sykehusopphold med pasientskader i 2022 enn i 2012. Spesielt gledelig er nedgangen både i omfanget av skader som var langvarige eller ga varige men og skader som førte til at pasienten døde. Dette er selvsagt positivt. Likevel er en pasientskade en for mye, og målet er en tydeligere nedgang. Brukere og pasienter skal kjenne seg trygge i møte med helse- og omsorgstjenestene, uttaler helsedirektør Bjørn Guldvog på Helsedirektoratets nettsider.  

Vil redusere omfanget av pasientskader  

— Pasientskader kan ha store konsekvenser for pasienten, pårørende og helsepersonellet som er involverte. Det medfører også store kostnader for sykehusene og for samfunnet, samtidig som omtrent halvparten av alle skader kunne vært forebygget. Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019–2023 har som et av målene sine å redusere omfanget av pasientskader, sier Guldvog, som føyer til at arbeidet med å øke pasientsikkerhet er langsiktig og krever målrettet innsats på mange områder. 
 

FARMASØYTER ER LØSNINGEN: Birgitte Lloyd, leder i Norges Farmaceutiske Forening, mener at helsemyndighetene må sørge for å benytte farmasøyter der pasientene er. Foto: Hanne Sandberg


Må benytte flere farmasøyter

Leder i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Birgitte Lloyd, er klar på at økt farmasøytisk kompetanse er svaret.

— Når tallene som er lagt frem, viser at antall legemiddelrelaterte pasientskader fortsatt troner på toppen av listen i norske sykehus, er det på tide at myndighetene og ledelsen ved de ulike helseforetakene i enda større grad sørger for å bruke farmasøyter der pasientene er, sier hun.

— Farmasøytenes kompetanse og bidrag er uvurderlig med tanke på reduksjon av pasientskader som en konsekvens av feil legemiddelbehandling. Det bør være selvsagt at legemiddeleksperter også er tilgjengelig der legemiddelbrukerne er. Vi vet at i de tilfellene hvor det satses på tverrfaglige team i primær -og spesialisthelsetjenesten, er farmasøyter en viktig bidragsyter for å avklare, avdekke og rådgi annet helsepersonell. Farmasøytenes kompetanse sørger for kvaliteten i legemiddelbehandlingen og trygghet for pasientene, understreker Lloyd, som legger til at dette gjelder for eksempel i de kommunene som har valgt å ansette egne kommunefarmasøyter, og på de sykehusene som bruker farmasøytenes ekspertise i hele pasientforløpet – fra innleggelse til utskrivning. 

Må sørge for kvalitet i alle ledd

Hun er oppgitt over at farmasøyter og deres avgjørende kompetanse ikke ble nevnt med ett ord i Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019–2023

— Når vi nå ser at legemiddelrelaterte skader fortsatt ligger helt øverst, er det Farmaceutenes jobb å minne om at trenden bare kan snus ved å bruke rett kompetanse på rett sted. Målet for myndighetene må alltid være å sørge for kvalitet i alle ledd, poengterer Farmaceutenes leder.