I fjor høst bestilte regjeringen en gjennomgang av den sentrale helseforvaltningen og en vurdering av behovet for justeringer i dagens organisering med sikte på effektiv ressursbruk, avklarte roller og ansvar mellom etatene, samt effektiv og samordnet etatsstyring fra departementets side.

Rapporten ble presentert for Helse- og omsorgsdepartementet i vår, og i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem torsdag, foreslås det å styrke Statens legemiddelverk og endre navnet til Direktoratet for medisinske produkter. 

Direktoratet skal fortsatt ha ansvar for legemidler og medisinsk utstyr, men tar i tillegg over oppgaver fra andre instanser. 

«Etaten får et helhetlig ansvar for metodevurderinger for medisinske produkter og miljøet i Folkehelseinstituttet som driver med metodevurderinger innen dette området flyttes til Direktoratet for medisinske produkter. Anskaffelsesansvaret innen vaksinefeltet flyttes også fra Folkehelseinstituttet til etaten. Ansvaret for området «blod, celler og vev» flyttes fra Helsedirektoratet til Direktoratet for medisinske produkter», står det i budsjettforslaget. 

Revidert nasjonalbudsjett skal behandles i Stortinget før sommeren, og departementet tar sikte på å gjennomføre endringene slik at de får virkning fra 1. januar 2024. 

LES OGSÅ: Industrien, politikerne, pasienten og forvaltningen er fanget i en gjensidig pekelek

Store endringer i organisering, ingen endringer i budsjettramme

I budsjettet foreslås flere endringer av helseforvaltningen. En av de andre store endring er sammenslåing av Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse. 

I følge en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet skal endringene i organisering, roller og ansvar blir gjennomførte innenfor en uendret samlet budsjettramme og i tett samarbeid med de aktuelle etatene.

Gjennomføringen av endringene vil bli prosjektorganisert i Helse- og omsorgsdepartementet og skal ledes av Jan Fredrik Andresen, avtroppende direktør i Statens helsetilsyn. Andresen tiltrer i stillingen som spesialrådgiver i departementet 15. mai.

LES OGSÅ: Farmaceutene er bekymret for apotekere i distriktene