Ekspertutvalget som skal se på tiltaksnivåene for smitteverntiltak har levert sin første delrapport. Gruppen, som ledes av økonomiprofessor Steinar Holden og kalles Holden IV, mener det er god grunn til å lette på tiltakene, men påpeker at det kan føre til økt belastning på helsevesenet.

De mener det må legges økt vekt på konkrete og umiddelbare tiltak som bidrar til at helsevesenet bedre kan håndtere den økningen i belastning som kan skje fremover, også som følge av videre lettelser i tiltak. I delrapporten som ble offentliggjort 1. februar foreslår de flere grep i helsevesenet i form av endrede rutiner, inkludert endrede pasientforløp/endret prioritering, oppgaveglidning og reduksjon av behandlingskvalitet.

«Annet personell enn sykepleiere kan ha ansvar for medikamenter (dette tar mye tid) (f.eks. farmasøyter)» er et av mulige tiltak de beskriver i rapporten.

Tiltaket er et av flere tiltak utvalget mener ikke fører til noen vesentlig endret kvalitet eller økt risiko for pasientene, men kan innebære økning av personell og økte kostnader.

Les også: Godt å ha farmasøyter på klinikken

Lager ny strategi for smittevern

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag, i samarbeid med andre, å utarbeide forslag til mulige pakker med smitteverntiltak på ulike tiltaksnivåer. Pakkene skal brukes både til innstramming og lettelser av tiltak.

Regjeringen jobber også med å oppdatere strategi og beredskapsplan for håndtering av pandemien. Revidert strategi skal legges frem våren 2022 og vil beskrive hvordan vi skal leve med viruset på lang sikt. Et hovedmål er minst mulig belastning for enkeltindivider og for hele samfunnet. Analysene og vurderingene til ekspertgruppen vil bli viktig inn i arbeidet med revidert strategi. 

– Vi ønsker større forutsigbarhet for sektorene som rammes hardt av koronatiltakene. Vår plan er å utarbeide tiltakspakker som skal ligge klare ved utbrudd og nye virusvarianter. Det vil gjøre det enklere å kunne omstille seg raskt avhengig av smittesituasjonen og skal skape bedre forutsigbarhet. For at tiltakspakkene skal treffe best mulig, er det viktig med mer kunnskap om samfunnseffektene. Det vil ekspertutvalget bidra med, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Ekspertgruppen er sammensatt av personer med bred kompetanse og innsikt i samfunnsøkonomi, medisin og helse. Gruppen skal levere endelige rapport senest innen utgangen av mars.