Masteroppgave

Tittel
Apotekbasert legemiddelgjennomgang – Ønsker legemiddelbrukerne dette og kan det bidra til hensiktsmessige endringer i legemiddelbruk? 

www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/81654/1/KLIFA-masteroppgave-GRisan-Apotekbasert-legemiddelgjennomgang.pdf

Emne
Klinisk farmasi

Student
Gøril Risan, Boots apotek Nordre, Trondheim.
E-post: gorilg@gmail.com

Veileder
Espen Molden, professor og enhetsleder for forskning, Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus og Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Sted og tidspunkt for eksamen
Universitetet i Oslo, vår 2015

Hovedbudskap

Legemiddelgjennomganger som leder til hensiktsmessig endring i legemiddelbruk, kan gjennomføres av farmasøyt i apotek. Selv om det er utfordrende å oppnå et ideelt samarbeid med fastlegene, er det mulig å avdekke og utbedre legemiddelrelaterte problemer i apotek ved hjelp av legemiddelintervju og informasjon som apoteket har tilgang på allerede.

 

Hensikt

Legemiddelgjennomganger (LMG) er etablert som kvalitetssikringsverktøy for legemiddelbehandling i helsetjenesten (1), og fastlegeforskriften (2) pålegger fastleger å utføre LMG for sine listepasienter. Gjennomføringsraten av LMG er beskjeden (3).

Hensikten med prosjektet var å studere
i) om legemiddelbrukere selv er interesserte i at LMG utføres
ii) om en farmasøyt i primærapotek kunne bidra til hensiktsmessig endring av legemiddelbruk ved å utføre en LMG og avdekke legemiddelrelaterte problemer (LRP) basert på informasjon som er tilgjengelig i apotek og fra legemiddelbrukeren selv.
 

Metode

Prosjektet ble utført på primærapotek i Trondheimsområdet høsten 2014. Legemiddelbrukere med resepter på fire eller flere legemidler ble forespurt om lege hadde utført LMG. Brukere som ikke visste at LMG allerede var utført, ble spurt om de selv ønsket en slik LMG og så invitert til å motta en LMG etter Integrated Medicines Management-modell av prosjektfarmasøyten. LMG ble basert på informasjon tilgjengelig ved apoteket samt et personlig legemiddelintervju. Aktuelle LRP avdekket ved LMG ble etter farmasøytvurdering tatt opp med respektive fastleger per telefon.
 

Resultater

76 av 195 spurte legemiddelbrukere ble ekskludert fordi de svarte at LMG allerede var ivaretatt. 48 av 195 ønsket legemiddelgjennomgang. 34 av disse var positive til å delta i prosjektet der LMG ble utført av farmasøyt ved apoteket, og 25 personer gjennomførte studien. 25 legemiddelgjennomganger avdekket totalt 42 LRP fordelt på 19 av deltakerne. Totalt 29 LRP ble formidlet til respektive fastleger hvorav seks tilfeller resulterte i en endring for å utbedre LRP.

Legemiddelintervju avdekker at det brukes flere legemidler enn det som kan ses ved inklusjonstidspunktet, og LMG avdekker et bredt spekter av LRP fordelt på mange ulike kategorier (4).
 

Diskusjon

40 prosent av legemiddelbrukere mente at LMG var utført av legen. Dette gjenspeiles ikke av tall fra 2013 og 2014 som antyder at færre enn 1,5 prosent av pasienter ble tilbudt LMG (3). Det er grunn til å anta at respondentene ikke har hatt en entydig oppfatning av begrepet legemiddelgjennomgang.

Hos de som valgte å takke ja til LMG i apotek, kunne det avdekkes LRP hos 19 av 25 deltakere. Dette argumenterer for å uansett øke anvendelsen av legemiddelgjennomganger for å redusere uhensiktsmessig legemiddelbruk.

LMG i apotek avdekker færre LRP per deltaker enn studier foretatt i allmennpraksis (5), og 6 av 25 LMG presenterte 0 LRP. Dette kan komme av at det ikke ble brukt kritiske screeningparametere for å identifisere legemiddelbrukere med høyt potensial for LRP. På den annen side kan man ikke utelukke at slike screeningparametere vil ekskludere legemiddelbrukere som allikevel har LRP som burde håndteres. Det er ikke antallet LRP, men alvorlighetsgraden av de LRP som måtte avdekkes, som avgjør nytten av en LMG.

Apotekets kunder er ikke en homogen gruppe, og hver enkelt LMG presenterte sine helt unike problemstillinger. Dette gjenspeiles av at ingen kategorier av LRP er mer fremtredende enn andre. Selv om noen LRP kan forebygges ad hoc gjennom god veiledning i apotek ved utlevering av reseptmidler, finnes det også mange LRP som ikke like enkelt fanges opp uten et omfattende legemiddelintervju eller en legemiddelsamtale.
 

Konklusjon

Omtrent hver fjerde legemiddelbruker med fire legemidler eller mer ønsker at LMG utføres. En klinisk farmasøyt i primærapotek kan avdekke LRP og bidra til hensiktsmessige endringer i legemiddelbehandling.
 

Referanser

  1. Helsedirektoratet. Veileder om legemiddelgjennomganger. Helsedirektoratet, 2010.
  2. FOR-2012-08-29-842. Forskrift om fastlegeordning i kommunene. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842.
  3. Nilsen L. Få fastlegepasienter får legemiddelgjennomgang. Dagens Medisin 20. august 2014. www.dagensmedisin.no/artikler/2014/08/20/fa-fastlegepasienter-far-legemiddelgjennomgang/.
  4. Ruths S, Viktil KK, Blix HS. Klassifisering av legemiddelrelaterte problemer. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3073–6.
  5. Berre LM. Legemiddelgjennomganger hos pasienter i allmennpraksis. Masteroppgave. Oslo: Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, 2012.


(Publisert i NFT nr. 5/2022 side 25)