Fredrik Sandberg Løding
Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø (UiT)
E-post: fsloe@hotmail.com

BAKGRUNN OG HENSIKT
Studier viser at barn ned i førskolealder kan ta minitabletter med en diameter på 3 mm (1). Smeltetabletter i minitablettstør­relse er interessant som doseringsform til de minste barna (2). Doseringsnøyaktig­het er en viktig parameter når minitabletter skal brukes enkeltvis. Ordnede blandinger består av mikroniserte partikler som er adhert til overflaten av større bærerpartikler (figur 1a), og har en høyere grad av homogenitet en tilfeldige blandinger (3–4).

Denne studien undersøker ordnede blandinger som prinsipp for fremstilling av minitabletter med lav dosevariasjon. Hvilken effekt har partikkelstørrelse av bærer på homogeniteten til en ordnet blanding, og videre på dosevariasjonen til 2 mm minitabletter (masse 6–8 mg)?

MATERIALER OG METODER
Mannitol (Pearlitol®, Roquette) i fraksjonene 180–250 μm, 250–355 μm og 355–500 μm ble brukt som bærerpartikler, og natriumsalicylat (Sigma-Aldrich) som adhert legemiddel (partikkelstørrelse 5 ± 3 μm). Materialenes tetthet og overflateareal ble bestemt (4). 1 % (w/w) natriumsalicylat ble blandet med de ulike fraksjonene av mannitol i en Turbula-blandemaskin i henholdsvis 24 timer og 48 timer. Homo­genitet ble bestemt ved kvantifisering av 30 tilfeldige prøver (20 ± 2 mg). Legemiddel­innhold ble normalisert (målt verdi dividert med teore­tisk), og uttrykt som relativt standardavvik av normalisert verdi. Minitabletter (2 mm) ble fremstilt ved direktekomprimering med 15-tip multiverktøy (figur 1b), manuell fylling og konstant komprimeringskraft. Masse- og dosevariasjon ble bestemt for minitablettene enkeltvis, i tillegg til grad av homogenitet.

RESULTATER OG DISKUSJON
Ordnede blandinger med høy grad av homogenitet (relativt standardavvik <5 %) ble oppnådd etter 24 timer for bærerpartikler 180–250 μm, mens større bærerpartikler krevde blanding i 48 timer. Dette har sammenheng med partiklenes overflateareal. Både masse- og dosevariasjon for minitablettene var innenfor kravene i Eur.Pharm. 7.0. (Chapter 2.9.5 og 2.9.6). Grad av homogenitet ble funnet på samme nivå for minitablettene som i den ordnede pulverblandingen.

KONKLUSJON
Alle kombinasjonene resulterte i ordnede blandinger med høy grad av homogenitet etter blanding i 48 timer. Partikkelstørrelse og overflateareal av bærer har betydning for blandetiden som kreves for å oppnå en ordnet blanding. Når ordnet blanding er oppnådd, gir de grunnlag for fremstilling av minitabletter med høy doseringsnøyaktighet.

Referanser

  1. Thomson SA, Tuleu C, Wong ICK et al. Minitablets: new modality to deliver medicines to preschool-aged children. Pediatrics 2009; 123: e235–e238.
  2. Stoltenberg I, Breitkreutz J. Orally ­disinte­grating mini-tablets (ODMTs) – A novel solid oral dosage form for paediatric use. Eur J Pharm Biopharm 2011; 78: 462–9.
  3. Hersey JA. Ordered mixing: A new concept in powder mixing practice. Powder Technol 1975; 11: 41–44.
  4. Sundell-Bredenberg S, Nyström C. The possibility of achieving an interactive mixture with high dose homogeneity containing an extremely low proportion of a micronised drug. Eur J Pharm Sci 2001; 12: 285–295.

(Publisert i NFT nr. 3/2012 side 25.)