Stine Belinda Nilsen
Høgskolen i Nord-Trøndelag
E-post: stine.belinda@gmail.com

BAKGRUNN OG HENSIKT
Paracetamol er et av de mest brukte legemidlene i dag, og anses som trygt å bruke for gravide og spedbarn. Bruken av paracetamol har også økt de siste årene. I det siste har mediaoverskrifter skremt ­foreldre med oppslag om at bruk av paracetamol til barn og gravide kan føre til at barna utvikler astma (1). Formålet med oppgaven er derfor å se nærmere på sammenhengen mellom bruk av para­cetamol under graviditet og til små barn, og økt risiko for astma.

MATERIALE OG METODER
I denne oppgaven er litteraturstudie brukt som metode.

RESULTATER/DISKUSJON
De siste årene er det blitt forsket mye på om bruk av paracetamol kan føre til ­utvikling av astma. Foreløpig har det ikke kommet noe klart svar på dette, men ­studier viser en viss tendens til astma hos barn av mødre som har brukt paracetamol under graviditet, og hos barn som selv har fått paracetamol som spedbarn.

En studie ved Barneklinikken på Oslo universitetssykehus Ullevål viser at barn av mødre som har brukt paracetamol under svangerskapet har en dobbelt så høy ­risiko for å utvikle allergisk rhinitt ved ­10-årsalderen, enn barn av mødre som ikke har brukt paracetamol under svangerskapet. Studien viser også at barn som har fått paracetamol de første seks levemånedene, har en betydelig høyere risiko for ­allergisk sensitivisering og astma før de er 10 år gamle (2).

En undersøkelse som er publisert i ­legetidsskriftet The Lancet har sett på over 200 000 barn i 31 land og viser en økt risiko for astma, høysnue og eksem i 6–7-årsalderen hos barn som fikk paracetamol som febernedsettende i løpet av det første leveåret. Avhengig av dosen paracetamol barnet hadde fått, var økningen for astma mellom 46 prosent og 323 prosent, og det kan tyde på at det er en sammenheng mellom bruk av paracetamol og utvikling av astma (3).

Flere mekanismer som kan forklare årsaken til dette har blitt foreslått. Den ­viktigste bruker glutation, som er en ­antioksidant man finner i lungevev, som forklaring. Paracetamol har vist seg å senke glutationkonsentrasjonen i blodet. Gluta­tion holder borte frie radikaler, som på sin side er ansvarlig for lungeskade og starten av inflammasjon som fører til ­bronko­kontraksjon og astmasymptomer. En annen teori går ut på paracetamols manglende hemming av cyklooksygenase. Dette enzymet er sentralt i produksjonen av ­prostaglandiner, som spiller en viktig rolle i den inflammatoriske tilstanden ved astma. Den siste hypotesen dreier seg om ­paracetamols antigene effekt og den påfølgende økningen i IgE og histamin­konsentrasjon ved bruk av paracetamol (4).

KONKLUSJON
Ifølge Statens legemiddelverk kan para­cetamol fortsatt brukes på samme måte som før. Det vil si at det regnes som trygt å bruke for gravide, ammende og barn, i påvente av ny forskning som kan gi et mer entydig svar (5). Også det europeiske legemiddelkontoret er avventende med å komme med nye anbefalinger angående paracetamolbruk til gravide og små barn, før det har kommet ytterlige beviser for sammenhengen med astma (6).
Det finnes forskningsresultater som tyder på at bruk av paracetamol under ­graviditet og i tidlige barneår kan føre til utvikling av astma. Det er likevel et stort behov for videre forskning og mer ­entydige resultater før man kan oppdatere dagens terapianbefalinger.

REFERANSER

  1. Dommerud T (2010). Paracetamol til barn kan føre til astma, Aftenposten.no. www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3793185.ece (20. januar 2011).
  2. Bakkeheim E et al. (2010). Paracetamol in early infancy; the risk of childhood allergy and asthma, Acta Paediatria. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651-2227.2010. 01942.x/full (1. mars 2011).
  3. Beasley R et al. (2008). Association between paracetamol use in infancy and childhood, and risk of asthma, rhinoconjunctivitis, and eczema in children aged 6–7 years: analysis from Phase Three of the ISAAC programme, The Lancet. www.thelancet.com/journals/lancet/ article/PIIS0140673608614452/abstract (1. mars 2011).
  4. Etminan M et al. (2009). Acetaminophen Use and the Risk of Asthma in Children and Adults ­– A Systematic Review and Metaanalysis, Chest Journal. http://chestjournal.chestpubs.org/ content/136/5/1316.long (1. mars 2011).
  5. Madsen S (2008). Paracetamol og fare for astma og allergi, Statens legemiddelverk. www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____80114.aspx?filterBy=CopyToMedecs (1. mars 2011).
  6. European Medicines Agency (EMA) (2011). Paracetamol – Available evidence does not support a causal relationship between para­cetamol and asthma in children after exposure in pregnancy or use in early infancy, PhVWP Monthly Report Feb2011. www.ema.europa.eu /docs/en_GB/document_library/Report/2011/02/WC500102322.pdf (4. mars 2011).

(Publisert i NFT nr. 7–8/2012 side 38.)