Masteroppgave

Tittel: Sikkerhet ved bruk av triptaner i svangerskapet

Emne: Samfunnsfarmasi

Student: Lene Hallaraune, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO),lenehallaraune@hotmail.com

Veileder: Hedvig Nordeng, Avdeling for farmasi, Farmasøytisk institutt, UiO

Tidspunkt for eksamen: 2010, vår

Hovedbudskap

Studien viste ingen økt risiko for medfødte misdannelser ved bruk av triptaner i svangerskapet. Imidlertid tyder resultatene på at migrenesykdommen i seg selv medfører en noe økt risiko for misdannelser, lav fødselsvekt og blødning under fødsel.

Kvinner med migrene bør få tett oppfølging under svangerskapet og tilbys adekvat behandling ved behov.

Lene Hallaraune
Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO)
E-post: lenehallaraune@hotmail.com

BAKGRUNN OG HENSIKT
Mellom én og to prosent av alle kvinner har behandlingstrengende migrene under svangerskapet (1). På verdensbasis er det kun utført åtte studier (hvorav tre er produsentinitierte) på sikkerheten av triptaner i svangerskapet. Hovedvekten av dokumentasjonen finnes for sumatriptan (ca. 1900 graviditeter). Det foreligger minst dokumentasjon for naratriptan og rizatriptan (ca. 50 graviditeter for hver av dem). Mer dokumentasjon på sikkerheten ved bruk av triptaner i svangerskapet er nødvendig.

MATERIALE OG METODE
Målpopulasjonen var alle kvinner som ble gravide etter 31. desember 2003 og hadde et svangerskapsutfall registrert i Medisinsk fødselsregister før 1. januar 2007. Kun enkeltfødsler ble inkludert. Hvis kvinnen hadde flere svangerskapsutfall registrert i MFR, ble kun siste svangerskapsutfallet til hver enkelt kvinne inkludert i studien for å sikre uavhengighet mellom individene i studien. Totalt utgjorde studiepopulasjonen 106 498 kvinner. Gjennom å koble Medisinsk fødselsregister til Reseptregisteret ble alle kvinner som har fått utlevert legemidler i svangerskapet delt inn i følgende grupper: triptaneksponerte (brukt triptaner i svangerskapet), migrenekontroller (brukt triptaner, men ikke i svangerskapet) og populasjonskontroller (ingen registrerte uttak av reseptpliktige legemidler i NorPD i studieperioden).

Logistisk multivariat regresjonsanalyse ble brukt for å studere assosiasjon mellom legemiddelbruk og svangerskapsutfall. Det ble kontrollert for maternelle variable relatert til før og under svangerskapet, sosio-demografiske faktorer, faktorer relatert til fødselen samt annen legemiddelbruk. Verktøyet Statistical Package for Social Science (SPSS) versjon 16.0.1 ble benyttet.

RESULTATER
1. Bruk av triptaner i svangerskapet:

 • I alt 0,8 prosent av kvinnene hadde hentet ut minst ett triptan under svangerskapet (n = 869).
 • De fleste hadde brukt sumatriptan (41,9 prosent) eller rizatriptan (25,4 prosent).
 • Bruken av sumatriptan var høyest i andre og tredje trimester (60,3 prosent).

2. Samtidig bruk av andre forskrevne smertestillende midler var hyppig:

 • Andelen som brukte kodeinparacetamolpreparater var 14,6 prosent blant de som brukte triptaner i svangerskapet, mot 10,7 prosent i migrenekontrollgruppen og 3,4 prosent i populasjonskontrollene (p<0,001).
 • Andelen som brukte NSAIDs i de tre gruppene var henholdsvis; 9,2 prosent (triptaneksponerte), 3,8 prosent (migrenekontroller) og 2,8 prosent (populasjonskontroller) (p<0,05).

3. Svangerskapsutfall ved bruk av triptaner i svangerskapet (sammenliknet med populasjonskontrollene) presenteres i figur 1.

Ingen økt risiko for:

 • Misdannelser
 • Død etter fødsel
 • Dødfødsel
 • Lav fødselsvekt
 • Prematuritet
 • Apgar score <7 5 minutter etter fødsel
 • Respirasjonsproblemer
 • Intrakraniell blødning

Økt risiko for:

 • Blødning > 0,5 L under fødsel (OR 1,3, 95 % KI (1,1–1,6))

Blant migenekontrollene var det økt risiko for:
Store misdannelser (OR 1,5, 95 % KI (1,0–2,1))
Lav fødselsvekt (OR 1,6, 95 % KI (1,2–2,3))
Blødning > 0,5L under fødsel (OR 1,2, 95 % KI (1,0–1,5))

(OR = odds ratio, 95% KI = 95 %konfidensintervall)

Svangerskapsutfall etter bruk av triptaner.

DISKUSJON
Høy grad av komedikasjon med paracetamol-kodein og NSAIDs er sammenfallende med det som er funnet tidligere (2, 3). En forklaring kan være at gravide med migrene først vil prøve andre analgetika i håp om tilfredsstillende anfallskupering.

Da både de som hadde brukt triptaner og migrenekontrollene hadde en noe økt risiko for postpartum blødning, kan det tyde på at det er den underliggende migrenesykdommen som øker blødningsrisikoen. En mulig forklaring kan ligge i at migrenepasienter ser ut til å ha lavere serotoninnivå i blodplatene, som igjen kan medføre økt risiko for blødning under fødselen. Det er nylig publisert en studie fra den norske Mor og Barn-undersøkelsen hvor det ble funnet en sammenheng mellom bruk av triptaner i andre og/eller tredje trimester og økt risiko for blødninger under fødselen (3).

Studien har noen viktige begrensninger knyttet til bruk av data fra Reseptregisteret; reseptfrie legemidler er ikke inkludert i studien og vi antar at legemidler som er hentet ut fra apotek, er inntatt, noe som ikke alltid er tilfellet.

KONKLUSJON
Denne studien støtter tidligere studier som viser at triptanbruk i første trimester ikke øker risikoen for medfødte misdannelser. Migrenesykdommen som sådan kan se ut til å øke risikoen for negative svangerskapsutfall noe. Pasienter med migrene bør følges tett opp og tilbys adekvat behandling også under svangerskapet.

Takk til Stiftelsen til fremme for apotekfarmasi for økonomisk støtte til å utføre studien.

Referanser

 1. Chen TC, Leviton A. Headache recurrence in pregnant women with migraine. Headache, 1994; 34:107–10.
 2. Källén B, Lygner PE. Delivery outcome in women who used drugs for migraine during pregnancy with special reference to sumatriptan. Headache, 2001; 41:4:351–6.
 3. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Triptan Exposure During Pregnancy and the Risk of Major Congenital Malformations and Adverse Pregnancy Outcomes: Results From The Norwegian Mother and Child Cohort Study. Headache, 2010. Doi: 10.1111/j.1526-4610.2010.01619.x.

(Publisert i NFT nr. 6/2010 side 22–23.)