Bacheloroppgave

Tittel
Kun et klikk for å kjøpe reseptpliktige legemidler (Clicking for pills)

Emne
Samfunnsfarmasi

Student
Silje Hegle Kalland, Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)
silje.kalland@gmail.com

Veileder
Marianne K. Nilsen, HiNT

Tidspunkt for eksamen
2010, vår

Hovedbudskap

Handel med legemidler på internett er et voksende marked.

Studenter på HiNT handler foreløpig lite reseptpliktige legemidler på nett.

Silje Hegle Kalland
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)
E-post: silje.kalland@gmail.com

Last ned hele artikkelen i pdf-format.

BAKGRUNN OG HENSIKT

Nettkjøp av legemidler er et aktuelt tema. Tall fra Tollvesenet viser at import av legemidler er økende, men hvor stor andel av reseptpliktige legemidler som ligger i tallene vet man ikke (1). Statens legemiddelverk har gjennomført en undersøkelse for å kartlegge omfanget av netthandel med legemidler. Ut fra denne undersøkelsen konkluderte Legemiddelverket med at netthandel av legemidler er økende i Norge (2). Internasjonalt er det blitt foretatt en rekke studier som har undersøkt nettapotekene og deres drift, men også her er det gjort få undersøkelser på omfanget av kjøp av legemidler via internett, hvem som handler og hvorfor de gjør dette (3, 4).

Hovedmålet med denne undersøkelsen er å kartlegge nettkjøp av reseptpliktige legemidler blant et utvalg av mennesker, nærmere bestemt studenter. Følgende problemstilling ble utformet for denne oppgaven: Nettkjøp av reseptpliktige legemidler, en trend blant studenter?

MATERIALE OG METODER

I tillegg til en litteraturgjennomgang ble det benyttet kvantitativ strukturert spørreskjema med 15 spørsmål om kjøp av reseptpliktige legemidler på nett. Spørreskjema ble sendt til respondentene på e-post via Questback. En pilotstudie ble gjennomført før spørreskjema ble sendt til alle studenter ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. 4492 studenter mottok spørreskjema hvorav 968 studenter responderte, dette tilsvarer en svarprosent på 21,5 prosent.

RESULTATER

De fleste av respondentene var kvinner som gikk på helsefag, rundt halvparten var mellom 19 og 25 år. Av disse respondentene var det 99,5 prosent som svarte at de ikke hadde kjøpt reseptpliktige legemidler via internett. 87,5 prosent kjente heller ikke til noen andre som hadde handlet reseptpliktige legemidler på nett. Omtrent halvparten av respondentene kunne ikke tenke seg å handle reseptpliktige legemidler over internett i fremtiden heller.

Det var fem respondenter som svarte at de hadde kjøpt reseptpliktige legemidler over internett. Hovedårsaken til at disse hadde handlet på nett var at legen ikke ville skrive ut resept på legemidlet. Hormonpreparater og slankemidler var oftest kjøpt. Kun én respondent hadde handlet flere ganger i løpet av de siste 12 månedene. Det ble også stilt spørsmål om de vurderte troverdigheten til nettstedet hvor de handlet legemidlene. Tre av de fem respondentene svarte ja på dette spørsmålet.

Figur 1 viser hva årsakene ville ha vært dersom respondentene som hittil ikke har handlet på nett, skulle ha handlet reseptpliktige legemidler over internett.

Omtrent to tredjedeler av respondentene oppgir at de ikke kjenner til regelverket ved netthandel og nærmere 60 prosent er uenige i påstanden om at det er trygt å handle reseptpliktige legemidler via nettet.

DISKUSJON

Et av de viktigste funnene i denne undersøkelsen var at det kun var 0,5 prosent av studentene som svarte at de hadde kjøpt reseptpliktige legemidler over internett. Resultatene viser at nettkjøp av reseptpliktige legemidler ikke er utbredt blant studenter ved HiNT. Det var ikke ventet at dette tallet skulle være veldig høyt, men det var allikevel overraskende at det var så få som 5 av 968 som hadde kjøpt reseptpliktige legemidler over internett. Dette sett i lys av at fastlegene i Norge registrerer en økende grad av egenbehandling med legemidler som er kjøpt over nettet (5), og at tall fra Tollvesenet har vist en kraftig vekst av import avlegemidler som er bestilt over internett (1). I disse undersøkelsene er det imidlertid ikke fastlagt hvor stor andel som gjelder reseptpliktige legemidler. Det er gjort få undersøkelser som faktisk ser på omfanget av nettkjøp av reseptpliktige legemidler i Norge. Tall fra Legemiddelverket samsvarer med resultater fra USA som også viste at nesten fire av ti nettbrukere handler legemidler og andre helseprodukter via internett (6).

Det er vanskelig å si så mye om årsak til nettkjøp av legemidler siden det var så få som hadde handlet på nett. Respondentene som ikke hadde handlet på nett anså pris som en viktig årsak til nettkjøp, mens de som hadde handlet oppga hovedsakelig andre årsaker. Ulike studier oppgir at årsaker til å handle på nett er hovedsakelig pris og anonymitet (2, 6).

KONKLUSJON

Først må det poengteres at resultatene fra denne undersøkelsen ikke er generaliserbare for resten av befolkningen, men resultatene kan kanskje gi en indikasjon på om dette er en trend blant studenter eller ikke. På bakgrunn av resultatene fra forskningsspørsmålene er det helt klart at nettkjøp av reseptpliktige legemidler ikke er en trend blant studentene ved HiNT.

Litteratur

  1. Statens legemiddelverk 2009. Millioner av ulovlige og farlige piller importeres til Norge. http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____-80909.aspx?filterBy (søkedato 21. oktober 2009).
  2. Statens legemiddelverk 2008. Resultater fra undersøkelsen: Kjøp på internett av medisiner, kosttilskudd og naturmidler. http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____80212.aspx?filterBy (søkedato 20. okt-ober 2009).
  3. Raine C, Webb DJ, Maxwell SR. The availability of prescription-only analgesics purchased from the internet in the UK. Br J Clin Pharmacol, 2009; 67: 250–254.
  4. Armstrong K, Schwartz JS, Asch DA. Direct sale of sildenafil (Viagra) to consumers over the Internet. N Engl J Med 1999; 341: 1389–1392.
  5. Nissen-Meyer, M. Skepsis til privat import av legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 3349.
  6. Weiss AM. Buying prescription drugs on the internet: promises and pitfalls. Cleve Clin J Med 2006; 73: 282–287.

(Publisert i NFT nr. 5/2011 side 27–28.)