Tekst: Anne Grønstad, sykehusapoteker, Sykehusapoteket Lørenskog
og Terje Wistner, prosjektdirektør, Sykehusapotekene ANS

Sykehusapotekene har tradisjonelt levert legemidler i grossistpakninger til et lokalt medisinrom på hver sykehuspost, og sykepleiere har hentet legemidler til den enkelte pasient herfra. I det nye sykehuset er det sykehusapoteket som skal plukke frem og merke legemidlene til den enkelte pasient. Hver tablett, ampulle eller sprøyte er pakket i egen pose merket med legemidlets navn, pasientens navn, og tidspunktet for medisinering. Alle posene merkes med strekkode for å kunne avleses elektronisk og dermed sikre at riktig pasient får riktig legemiddel.

De tradisjonelle medisinrommene blir fjernet i det nye sykehuset, men for å dekke behovet for akutte legemidler er det besluttet å beholde et lite lager på postene. Det er imidlertid lagt til grunn at så godt som alle legemidler skal forsynes av sykehusapoteket til det tidspunkt pasienten har behov for dem. Dette innebærer døgnkontinuerlig drift på sykehusapoteket.

Elektroniske kommunikasjonslinjer
For bedre å forstå hvordan løsningen vil fungere i praksis, vil vi gå igjennom hele prosessen fra legen bestiller legemidlet til sykepleieren gir det til pasienten, se figur 1.


Figur 1. Illustrasjon av hele prosessen fra legen som bestiller legemidlet til sykepleieren som gir det til pasienten.

Legen har tradisjonelt skrevet inn pasientens legemiddelbehov i en papirjournal. I det nye sykehuset vil legen bruke en PC-terminal hvor pasientens elektroniske medisineringsjournal ligger. Legen velger legemidler til pasienten fra legemiddellister integrert i medisineringsjournalen, bestemmer dose, medisineringstidspunkt og hvor lenge pasienten skal bruke legemidlet. Det vil også være mulig å etablere ulike beslutningsstøttesystemer for legen, for eksempel varsling om legemiddelinteraksjoner.

Legens rekvirering sendes automatisk til sykehusapotekets bestillings- og logistikksystem. Sykehusapotekets farmasøyter vil kunne gi ytterligere beslutningsstøtte til legen ved å gjennomgå den totale rekvireringen i forhold til annen informasjon i medisineringsjournalen. Farmasøyten vil på denne måten bruke sin fagkompetanse til å øke kvaliteten i behandlingen av pasienten.

 Anne Grønstad
Hver pose har sin egen strekkode med informasjon om innholdet; legemiddel, styrke og batch.
Foto: Anne Grønstad

Éndosemaskinen på sykehusapoteket pakker legemidler én og én i poser. Så godt som 80 prosent av alle legemidler til sykehuset vil kunne pakkes automatisk av éndosemaskinen. Det legges opp til at maskinen forhåndsproduserer éndoser og lagrer dem. Hver pose har sin egen strekkode med informasjon om innholdet; legemiddelnavn, styrke og batch (se bildet).

Éndosemaskinen vil motta rekvireringen til den enkelte pasient elektronisk og automatisk plukke legemidlene fra lageret sitt. Legemiddelposene tres på en ring med et eget informasjonskort, som forteller hvilken pasient som skal ha legemidlene og tidspunktet for medisinering.

Når éndosemaskinen har laget ferdig legemiddelringene for hver pasient, legges disse automatisk i en rørpostpatron. Patronenlukkes og føres automatisk inn i rørpostsystemet som så sender røret til riktig sengepost.

Robotlager som supplement
De legemidlene som ikke kan pakkes av éndosemaskinen, må sammenstilles manuelt. Fra legens rekvirering lages det lister som forteller sykehusapotekpersonalet hvilke øvrige legemidler som skal plukkes frem til den enkelte pasient.

Sykehusapoteket vil ta i bruk et robotlager med grossistpakninger. Roboten henter automatisk frem de ønskede legemidlene. Enkeltdoser plukkes ut av sykehusapotekpersonalet og merkes separat med strekkoder som inneholder pasientens navn. Deretter legges det manuelt i egne rørpostpatroner og sendes til den angitte sengeposten.

Legemidler som er for store, kjølevarer, eller av annen grunn ikke kan gå inn i robotlageret, vil bli plukket frem manuelt fra ordinære hyller i sykehusapoteket, merket og sendt separat med rørpost.

Tilvirkning av pasientspesifikke legemidler
Sykehusapoteket vil, i tillegg til standard legemiddelleveranser, tilberede cytostatika, kjemoterapeutika, antibiotika, intravenøs næring og smerteblandinger til den enkelte pasient. Rekvireringen fra legen sendes til sykehusapotekets tilvirkningssystem, rekvireringen blir kontrollert, elektroniske arbeidssedler blir generert, og legemidler blir registrert inn på arbeidssedlene. Arbeidssedlene vises på dataskjermen i arbeidsbenken når legemidlet tilberedes. Tilberedningen og sluttkontrollen registreres elektronisk i tilvirkningssystemet. De pasientspesifikke legemidlene sendes i rørpost til den enkelte sengepost eller poliklinikk.

Logistikkstyring på sengepostene
Legemiddellagrene på sengepostene vil ha egen logistikkstyring som automatisk varsler behov for påfyll i form av en elektronisk bestilling til sykehusapoteket. Bestillingen fordeles deretter på éndosemaskin, robotlager eller manuell fremplukking, og legemidlene sendes i rørpost til postene. Logistikkstyringen gjør at sykehusapoteket til enhver tid vil ha oversikt over alle sykehusets legemiddellagre.

Rørpost og automatiserte vogner
Rørpostsystemet vil stå for den direkte legemiddeldistribusjonen til om lag 50 mottakssteder i sykehuset, og det skal sendes rundt 350 rørpostforsendelser per døgn.

Legemidler som ikke kan sendes i rørpost, vil kunne sendes med Automatic Guided Vehicles (AGV). Dette er automatiske vogner som kjører i sykehusets korridorer ved hjelp av sensorer. De vet dermed hvor de skal og finner veien selv.

Sykepleierne får beskjed når en rørpostforsendelse med legemidler ankommer sengeposten. De vil så hente ut patronene og fordele innholdet på en medisintralle. Når så legemidlet skal gis blir sykepleierens elektroniske identitet registrert, pasienten blir identifisert ved hjelp av strekkode på pasientarmbåndet og legemidlets strekkode avlest rett inn i den elektroniske medisineringsjournalen. På denne måten sikrer man at riktig pasient får riktig medisin og at medisineringsjournalen til en hver tid er oppdatert.

Felles prosjekt for ny legemiddelforsyning
Et godt samarbeid mellom sykehuset og sykehusapoteket har vært en forutsetning for å få på plass en ny løsning for legemiddelforsyning. Det ble i januar 2006 etablert et felles prosjekt som skal sikre anskaffelsen og utviklingen av nye systemer, samt tilrettelegge for overgang til drift av det nye sykehusapoteket. Prosjektet består av representanter fra byggeorganisasjonen (nye Ahus), Ahus og Sykehusapotekene ANS, og skalsørge for at alt fra lokaler til utstyr og systemer er i drift innen sykehuset åpner i oktober 2008.

(Publisert i NFT nr. 1/2007 side 20–21.)