Tekst: Randi Myhr, cand.pharm., Sykehusapoteket Aker

Randi Myhr
Randi Myhr

Smittevernoverlege Jon Birger Haug har nå tatt initiativ til et prosjekt hvor formålet bl.a. er å vurdere bruk av bredspektrede antibiotika. Farmasøyt fra apoteket deltar i prosjektet i 30% stilling. I prosjektet skal forbruksmønster av 2. og 3. generasjons cefalosporiner, karbapenemer og ciprofloksacin kartlegges nærmere. På bakgrunn av resultatet vil det bli foretatt en intervensjon for å redusere et eventuelt overforbruk. Intervensjonsdelen består av implementering (dvs. undervisning og rettledning) av nylig revidert antibiotikaveileder. I tillegg inngår en metodeevaluering i prosjektet hvor salgsstatistikk fra sykehusapoteket sammenliknes med faktisk forbruk av prosjektantibiotika på utvalgte sykehusposter.

Sykehusapoteket Aker har hatt klinisk farmasøyt på lungeposten på sykehuset siden 1999. Sommeren 2006 ble ordningen utvidet til også å omfatte gastro/infeksjonsposten. Farmasøyten er med på previsitt på posten to ganger i uken med leger og sykepleiere. Her gjennomgås inneliggende pasienter før visittrunden. Farmasøyten kommer da med innspill til pasientenes legemiddelbehandling. Tilbakemeldingene på arbeidet er positive. Og vår erfaring er at jo mer synlige farmasøyter er på sykehuset, jo mer blir vi brukt.

(Publisert i NFT nr. 2/2007 side 8.)