Hensikt, mål og målgruppe

Hensikt

 • Bidra til at andelen røykere i befolkningen reduseres og slik medvirke til at befolkningen i størst mulig grad unngår sykdom, oppnår og ivaretar god helse.
 • Bidra til å etablere et apotekbasert lavterskeltilbud for individuell veiledning om røykeslutt.

Mål

 • Utvikle en modell for individuell veiledning om røykeslutt i apotek.
 • Vise at apotekene er en egnet arena for individuell veiledning om røykeslutt.

Målgruppe
Prosjektet var rettet mot røykere i Trøndelag.

Tekst: Tore Reinholdt, seniorrådgiver, Apotekforeningen, 
og Randi Strøm, informasjonsfarmasøyt, Vitusapotek Orkedalen

Prosjektorganisering og -finansiering
Prosjektperioden i apotekene var fra 6. januar til 7. april 2006. Prosjektet ble drevet som et fellesprosjekt av Apotekforeningen, Alliance apotekene, Apotek 1, Vitusapotek og Ditt Apotek, i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratets avdeling Tobakk. Apotekforeningen ivaretok prosjektleder- og sekretariatsfunksjonene. Prosjektet ble støttet økonomisk av Sosial- og helsedirektoratet (SHdir), Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi, Novartis og Pfizer.

Faksimile av avisa Sør-Trøndelag 7. januar 2006
Faksimile av avisa Sør-Trøndelag 7. januar 2006.

Totalt 19 apotek i Trøndelag deltok i prosjektet. Disse fordelte seg på de ulike apotekkjedene slik:

 • 4 Vitusapotek
 • 4 Ditt Apotek
 • 5 Apotek 1
 • 6 Alliance apotekene

Ved hvert apotek ble det utpekt én røykesluttveileder. Prosjektet ga ingen føringer med hensyn til hvilken utdanningskategori veilederne burde tilhøre. Apotekene utpekte dermed veiledere på basis av de ansattes villighet, og apotekers vurdering av egnethet.

Dette ga følgende sammensetning av veiledergruppen:

  • 10 apotekteknikere med fagutdanning
  • 8 reseptarer
  • 1 cand.pharm.

   Opplæring
   Veilederne gjenomgikk et todagers opplæringsprogram. Hovedemner på kurset var:

    • Nikotinerstatning
    • Røyking som fenomen
    • Røykeslutt - utgangspunkt
    • Eget utgangspunkt
    • Endringsforståelse
    • Hvordan introdusere og snakke om nikotinerstatningsprodukter (NEP) på en god måte
    • Motivasjon
    • Forståelsen av abstinenser og røykesug
    • Forberedelser og forholdsregler
    • Bistand rett etter røykestopp
    • Veien til varig røykfrihet

     Samtaleguide
     Strukturen for røykesluttveiledningen som ble benyttet i dette prosjektet er svært lik den modellen som anbefales av SHdir i direktoratets egen kursplan for gruppebaserte røykesluttkurs Røykfrie sammen.

     Samtaleguiden som ble utviklet i samarbeid med psykolog Magne Vik, Psykologbistand AS, beskriver et veiledningsforløp over fem veiledningssamtaler fordelt på en periode på rundt 35 dager:

      • Samtale 1: Ca. 10 dager før røykestopp, kartlegging av røykestatus, Fagerstrøms test, NEP/snus
      • Samtale 2: Ca. 5 dager før røykestopp
      • Samtale 3: 3-5 dager etter røykestopp
      • Samtale 4: 10-14 dager etter røykestopp
      • Samtale 5: 20-25 dager etter røykestopp, kartlegging av røykestatus og NEP/snus

       Markedsføring
       Tilstrekkelig markedsføring av prosjektet ble ansett som en kritisk faktor for at prosjektet skulle lykkes, og det ble gjennomført markedsføringsaktiviteter gjennom følgende kanaler:

        • Bedrifter
        • Bedriftshelsetjenester
        • Fastleger
        • Rekruttering iapoteket
        • Informasjonsfoldere
        • Plakater
        • Avisannonser
        • Lokalradio
        • Internett
        • Redaksjonell omtale i aviser

         I evalueringen kom det frem at flest kunder hadde fått kjennskap til røykesluttilbudet gjennom avisen, enten via annonser eller gjennom artikler i lokalaviser. Dernest var apoteket den viktigste rekutteringsarenaen. Disse kanalene stod for rekruttering av 74% av kundene.

         Resultater
         I løpet prosjektperioden ble totalt 118 kunder rekruttert til prosjektet. Av disse var 82 kvinner og 32 menn. Kundenes alder varierte fra 21 til 76 år med en hovedtyngde på de midtre aldersgruppene. Flest kunder var i aldersgruppen 50–59 år.

         Av de 118 rekrutterte kundene var det 41 (35%) som var røykfrie ved den femte veiledningssamtalen, mens 13 (11%) hadde redusert sin røyking med over 80%. Det var ingen vesentlige forskjeller mellom kvinner og menn med hensyn til røykesluttresultater. At så mye som 35% av kundene i prosjektet var røykfrie ved femte samtale må anses som et godt resultat. Både apotekteknikere og farmasøyter lyktes godt med røykesluttveiledningen. Det er således grunnlag for å mene at begge yrkesgruppene bør yte denne tjenesten overfor apotekkunder, forutsatt at nødvendig opplæring er gjennomført.

         Kundene syntes at apoteket var et egnet sted for røykesluttveiledning og at nødvendig diskresjon ble ivaretatt i apoteket under veiledningene. Både kunder og veiledere mener at apotek bør tilby røykesluttveiledning som en fast tjeneste.

         Tidsbruk per samtale var fra prosjektets side satt til 15 minutter. Evalueringene viser at det ikke er tilstrekkelig med 15 minutter på første veiledningssamtale. Tidsbruken på de øvrige samtalene var også i gjennomsnitt mer enn 15 minutter, men flere veiledere antyder at «øvelse gjør mester» og at en erfaren veileder kan klare å effektivisere veiledningene ned mot denne tidsrammen.

         Både fra kunder og veiledere ble det foreslått å legge opp en oppfølgingssamtale etter ca. tre måneder. Det ble fremhevet at å fastsette en slik samtale ville bidra til å holde motivasjonen oppe hos dem som hadde kuttet ut sigarettene.

         Veiledernes oppfatning er at det ikke er realistisk å drive slik veiledning uten at kostnadene dekkes inn, og at eventuelt økt salg av NEP ikke på noen måte kan dekke inn veiledningskostnadene.

         Konklusjon

         • 41 av 118 (35%) av kundene var røykfrie ved siste samtale. Det er et godt resultat og viser at den modellen for individuell røykesluttveiledning som ble benyttet i prosjektet fungerte tilfredsstillende.
         • Både apotekteknikere og farmasøyter lyktes godt i røykesluttveiledningen.
         • Kunder og veiledere er enige om at apotek bør ha røykesluttveiledning som et fast tjenestetilbud til sine kunder.
         • Prosjektet har vist at apotek er en egnet arena for individuell røykesluttveiledning.

         (Publisert i NFT nr. 2/2007 side 16–17.)