Tekst: Espen Uppheim, cand.pharm., avdeling for farmasøytiske tjenester, seksjon klinikktjenester, Haukeland sykehusapotek

Revmatikere er en pasientgruppe som følges opp svært tett – både av spesialister og fastlege – med hensyn til blodprøvekontroller. Dette fører til at en eventuell utvikling av toksisitet som følge av kombinasjonen vil bli oppdaget før en alvorlig bivirkning kan oppstå. RELIS har vurdert kombinasjonen av Methotrexat og NSAIDs flere ganger (1, 2, 3, 4). Det konkluderes blant annet at risikoen er størst for toksisitet hos pasienter som får høydose-behandling med Methotrexate (som ved kreft) og blant pasienter med nedsatt nyrefunksjon, mens lavdose Methotrexate og normal nyrefunksjon gir betydelig lavere risiko. Overvåking av behandlende lege anbefales, og det bør ikke selges reseptfrie NSAIDs til pasienten uten at legen er informert.

I min jobb ved Revmatologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, har jeg opplevd to tilfeller der leger ved avdelingen har meldt inn compliance-problemer i forhold til kombinasjonen av Methotrexate og NSAIDs. Jeg vil referere til disse:

«En kvinne som brukte Methotrexate og ibuprofen, ble advart mot å kombinere disse to legemidlene ved et apotek i Bergen. Hun ble fortalt at kombinasjonen var farlig. Når hun kom inn på avdelingen igjen, hadde hun sluttet å ta ibuprofen, til tross for at hun hadde god effekt av legemidlet.»

«En lege ved avdelingen refererer til flere pasienter som har blitt skremt av advarsler de har fått på apotek mot å bruke den aktuelle kombinasjonen. Han forteller at mange av kollegaene har opplevd det samme. Han poengterer at han ikke ønsker at apotekene skal informere pasientene i mindre grad, men at apotekene derimot skal berolige pasientene med tanke på de månedlige kontrollrutinene, som er en forsikring mot skadelige virkninger.»

Min oppfordring til dere, mine farmasøytkolleger, er følgende:

  1. Dersom både NSAID og Methotrexate er skrevet ut av samme spesialist i revmatologi: Slå dere til ro med at pasienten får den oppfølgingen han/hun trenger.
  2. Dersom preparatene er skrevet ut av ulike leger: Ta kontakt med spesialisten (om den ene er spesialist) og spør vedkommende om kombinasjonen er hensiktsmessig.
  3. Dersom pasienten vil kjøpe et reseptfritt NSAID: Informer om at kombinasjonen bør skje kun etter avtale med revmatolog. Tilby eventuelt å kontakte pasientens spesialist i revmatologi for å avklare videre bruk av NSAIDs.
  4. Generelt bør pasienter informeres med hensyn til at de ikke skal kombinere to eller flere NSAIDs.

Referanser

  1. RELIS database 2002; spm.nr. 840, RELIS Midt-Norge. www.relis.no/database
  2. RELIS database 2004; spm.nr. 1230, RELIS Midt-Norge. www.relis.no/database
  3. RELIS database 2005; spm.nr. 962, RELIS Nord-Norge. www.relis.no/database
  4. RELIS database 2006; spm.nr. 1275, RELIS Nord-Norge. www.relis.no/database

(Publisert i NFT nr. 7–8/2007 side 16.)