Tekst: Anne Hilde Røsvik, cand.scient., prosjektleder, Helsebiblioteket

Hvorfor Helsebiblioteket?

Det har vært store forskjeller i tilgang til kunnskap blant helsearbeidere i Norge. Helsearbeidere som har vært tilknyttet et universitet eller et stort sykehus, har hatt tilgang på aktuelle databaser, tidsskrifter, lokale retningslinjer, prosedyrer, praktiske verktøy med mer. Helsepersonell ved mindre sykehus, allmennpraksiskontorer, sykehjem, helsestasjoner og andre steder, har ikke hatt tilgang til de samme kildene for informasjon om helse og behandling. I Norge er det et mål at alle pasienter skal få like god behandling uavhengig av institusjon eller geografisk plassering, noe som blant annet avhenger av tilgang på ressurser, utstyr og helsepersonells kurs- og utdanningsmuligheter. En viktig forutsetning for lik behandling er også at alle som arbeider med pasienter, har lik mulighet til å skaffe seg oppdatert kunnskap om sitt fagfelt og har enkle praktiske verktøy tilgjengelig. Her kommer Helsebiblioteket inn i bildet. Helsebibliotekets visjon er å heve kvaliteten på helsetjenesten ved å gi alt helsepersonell fri tilgang til nyttig og pålitelig kunnskap.

Undersøkelser blant Helsebibliotekets brukere viser at de mest ønskede tjenestene er oppslagsverk som Norsk legemiddelhåndbok og retningslinjer, i tillegg til tilgang på tidsskrifter og databaser. For å dekke disse behovene har Helsebiblioteket bygd opp flere tjenester som er tilgjengelig via www.helsebiblioteket.no. Helsebiblioteket har egen søkefunksjon som gjør det enkelt å søke i de eksterne og interne ressursene som er tilgjengelig via nettstedet, men du kan også bruke de ulike menyvalgene til å finne frem.

Psykisk helse

Helsebibliotekets første emnebibliotek er utviklet for alle som arbeider innenfor psykisk helse-feltet. Både leger, psykologer, sykepleiere, farmasøyter og annet helsepersonell skal kunne finne informasjonen de trenger. Gjennom emnebibliotekets temameny kan du velge et gitt fagområde, hvor du for eksempel finner relevante skandinaviske og engelskspråklige tidsskrifter, retningslinjer, pasientinformasjon, rapporter og skåringsverktøy.

«Skåringsverktøy» er skalaer og spørreskjemaer som brukes til screening, diagnostisering og måling av behandlingsresultat for psykiske lidelser. Under «Oppsummert forskning» finner du systematiske oversikter over forskning på effekt av behandling, slik som rapporter fra Clinical Evidence, Cochrane Library og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. «Virtuelt kontor» inneholder blant annet blanketter og lover som er relevante for psykisk helse-området.

Emnebibliotek samfunnsmedisin og folkehelse ble for øvrig åpnet i slutten av oktober, og i løpet av 2008 vil egne emnebibliotek for forgiftninger, legemidler og fengselshelse lanseres.

Retningslinjedatabase

Helsebiblioteket har begynt å bygge opp en nasjonal retningslinjedatabase som lenker til mer enn 250 fritt tilgjengelige norske retningslinjer. Databasen utvider kontinuerlig samlingen av norske retningslinjer, som blant annet er utgitt av Den norske legeforening, Sosial- og helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helsetilsynet. For å synliggjøre kvaliteten på flest mulig av retningslinjene har Helsebiblioteket tatt i bruk det internasjonalt mest anerkjente verktøyet for kvalitetsvurdering av retningslinjer, AGREE-verktøyet. Sammen med retningslinjen vises resultatet av vurderingen, som er tilgjengelig for dem som ønsker å lese den detaljerte kvalitetsvurderingen.

De fem store

De såkalte «fem store» medisinske tidsskriftene er gratis tilgjengelig for alle innbyggere i Norge gjennom Helsebiblioteket. Det vil si at alle har tilgang til alle artikler i fulltekst i tidsskriftene Annals of Internal Medicine, BMJ, JAMA, The Lancet og The New England Journal of Medicine. Helsebiblioteket abonnerer for øvrig på omlag 1800 tidsskrifter i fulltekst som alt helsepersonell i Norge har tilgang til. Målet er å ha både de mest kjente internasjonale tidsskriftene, de beste skandinaviske tidsskriftene og samtidig forsøke å dekke de fleste felt innen medisin og helse.

Viktige databaser

Helsebiblioteket gir også helsepersonell gratis tilgang til de viktigste databasene som Medline, Embase, Clinical Evidence, PsycINFO og CINAHL. MEDLINE er verdens største database innen medisin, sykepleie, farmakologi, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap. PubMed er gratisversjonen av MEDLINE. EMBASE er en europeisk orientert database innen medisin og farmakologi. Clincal Evidence er et beslutningsstøtteverktøy for deg som arbeider i primær- eller spesialisthelsetjenesten. Clinical Evidence oppsummerer den beste, tilgjengelige forskningen om effekt og bivirkning av behandling for mer enn 240 diagnoser. Anbefalingene presenteres på en oversiktlig og visuell måte. Informasjonen er basert på systematiske oversikter og primærstudier. Beskrivelse av og oversikt over alle databasene finnes på nettsidene.

Kvalitetsstrategi

For at Helsebiblioteket skal kunne tilby pålitelig kunnskap til helsepersonell, har vi utviklet en egen kvalitetsstrategi for nettstedet og innholdet. Denne beskriver kvalitetskriteriene for de ulike innholdstypene og er tilgjengelig under menyvalget «Om oss» på nettsidene. Det finnes svært mange nettsteder og nettbaserte tjenester med helseinformasjon av ulik kvalitet, og derfor er det svært viktig for Helsebiblioteket å tilby den absolutt beste og mest pålitelige kunnskapen innen helse.

Bedre nettilgang nødvendig

Utfordringer i arbeidet med å formidle kunnskap om helse er ofte at helsepersonell har liten tid til å lete etter kunnskap og oppdatere seg innen eget felt, og det er fortsatt begrenset internettilgang ved mange helseinstitusjoner. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å tilby et brukervennlig og enkelt tilgjengelig nettsted. Gjennom nasjonale avtaler tilbyr Helsebiblioteket lik tilgang til alle ressurser, tjenester og abonnementer, men helsearbeideren trenger tilgang til internett for å benytte tilbudet. Derfor er det viktig at helseinstitusjoner kontinuerlig arbeider med forbedringer med tanke på tilgang til datamaskiner og internett i helsepersonells arbeidssituasjon. Bruken og kjennskapen til Helsebiblioteket øker for hver måned som går, som er et godt tegn på at Helsebiblioteket lykkes i formidlingen av kvalitetsvurdert kunnskap.

Mye av innholdet på www.helsebiblioteket.no er åpent for alle. For å få tilgang til de lukkede ressursene på nettstedet, kan du som helsepersonell registrere deg med brukernavn og passord under menyvalget «Logg inn» øverst på sidene. Helseinstitusjoner kan også kontakte Helsebiblioteket for å gi direktetilgang til alle som arbeider ved institusjonen.

(Publisert i NFT nr. 12/2007 side 13–14.)