Tekst: Åse Ertesvåg, cand.pharm., fagrådgiver, Apotek 1 Norge

Siden vinteren 2007 har Apotek 1 på hjemmesiden lagt ut ca. 100 oppdaterte råd om egenomsorg for plager man kan behandle selv. På denne måten mener vi kunder og apotekansatte best får tilgang på seriøs og oppdatert faglig informasjon.

Apotek 1, vår kunnskap – din trygghet

Apotek 1s mål er å være en seriøs og oppdatert aktør og fagkanal for informasjon om egenomsorg og legemiddelbruk. I arbeidet har vi til rådighet et effektivt brosjyremateriell for bruk i kundemøtet. Ved siden av brosjyremateriell har Apotek 1 valgt å satse på internett som kanal for faglig informasjon. På våre sider finner man lettfattelig og utførlig informasjon og råd om de fleste plager og sykdommer som man kan avhjelpe med midler som fås i kjedens apotek.

Enkel tilgang til våre råd

Det er mange fordeler ved å bruke internett som kanal for faglig informasjon. Vi kan hurtig oppdatere nettsidene ved endring i produktsortimentet eller ved endring i terapipraksis. Vi kan omtale flere tema enn vi kunne gjort ved å satse på trykt materiell, vi har ingen trykke- og lagerkostnader for dette materialet, utviklingskostnadene er lavere, og alle kunder og ansatte har enkel tilgang til våre råd.

Ulempene ved å satse på faglig formidling via internett er at vi i kundemøtet bruker noe mer tid på å skrive ut informasjon fra sidene i de tilfellene det er aktuelt, sammenliknet med å gi en brosjyre til kunden. I tillegg er mange av våre eldste kunder ikke aktive på internett. Disse kundene kan vi hjelpe ved å skrive ut aktuelle sider i apoteket. I tillegg tror vi dette vil være et mindre problem fremover. Trender tyder på at også eldre i større grad benytter seg av mulighetene som finnes på internett.

Utarbeidelse av rådene

Som i andre faglig prosjekter i Apotek 1 har vi brukt farmasøyter ute i apotek til å utarbeide de faglige temaene på internettsidene våre. Fem farmasøyter fra apotek rundt om i landet har hver jobbet med ca. 20 tema for egenomsorg. Disse farmasøytene ble valgt ut på bakgrunn av søknadsutlysing i forkant av arbeidet. Arbeidsprosessen bestod i at farmasøyten gjennomgikk det aktuelle fagfeltet, og forfattet et utkast basert på en forhåndsfastsatt mal. Denne ble oversendt fagrådgivere ved kjedekontoret som gjennomgikk rådene og kontrollerte informasjonen mot kildene. Et revidert utkast ble returnert til farmasøyten. Korrespondansen fortsatte til alle uklarheter var utredet. Temaet ble deretter publisert på nettsidene våre under de respektive temagruppene. Sidene kan lett skrives ut i pdf-format, og enkelt legges som vedlegg til en e-post til kunden eller andre.

Gjeldende anbefalinger og terapipraksis

Vi har i disse artiklene sammenfattet det som er gjeldende terapipraksis og norske anbefalinger for lindring og avhjelping av plager som man kan behandle selv. Alle rådene er bygd opp rundt en felles mal som omfatter årsaken til plagene, symptomene man kan oppleve, hvilke tilfeller man bør kontakte lege, forebyggende råd, råd for egenbehandling og en omfattende og oppdatert oversikt over våre produkter som kan lindre og avhjelpe plagen, i tillegg til relevante lenker til mer lesing.

Kildene vi har brukt i dette arbeidet er informasjon fra Legemiddelverket, Folkehelseinstituttet, Norsk Elektronisk Legehåndbok, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Felleskatalogen, RELIS og leverandørinformasjon.

For å sikre lettfatteliginformasjon for kunder og allmennheten har rådene blitt testet for lesbarhet, og denne ble vist å være god. Vi tilstreber også at sidene våre skal være oppdatert til enhver tid. For å sikre dette blir alle sidene gjennomgått og revidert én gang årlig, og i mellomtiden ved endringer i terapipraksis. Dessuten oppdateres produktoversikten ved hver sortimentsoppdatering.

Råd om bruk av reseptpliktige legemidler

Ved siden av rådene om egenomsorg vil vi fremover legge ut råd om kosthold til ulike aldersgrupper og ved ulike tilstander. Videre jobber vi også med råd om riktig bruk av reseptpliktige legemidler ved ulike sykdommer. Her har vi konsentrert oss om sykdommer der legemidler har en vesentlig plass i behandlingen. I tillegg til en generell beskrivelse av sykdommen og symptomene, fokuserer vi på riktig bruk og oppbevaring av legemidlene samt tjenester vi kan tilby i apoteket.

Markedsføring og bruk av apotek1.no

For å markedsføre sidene våre annonserer vi i søkemotoren Google. I tillegg bruker vi internettsidene aktivt i kundemøtet, og tipser kundene om å gå inn på sidene for å finne mer informasjon. Våre ansatte bruker også nettstedet for oppfrisking av kunnskap, og vi har fått tilbakemelding fra studenter som bruker sidene som oppslagsverk på områder for egenomsorg. Vi opplever også at kunder har orientert seg på nettssidene før de kommer til et av våre apotek med ønske om et konkret produkt. I gjennomsnitt har vi ca. 4000 besøkende på nettsidene daglig.

Det er lagt ned et stort arbeid i å produsere lettfattelige og utførlige råd til internettsidene om egenomsorg for plager man selv kan behandle med produkter vi kan tilby i apoteket. Utfordringen fremover er å kommunisere all den nyttige informasjonen som ligger på sidene til kunder og allmennheten, som vårt bidrag til riktig og fornuftig legemiddelbruk.

De faglige rådene på www.apotek1.no er utarbeidet av Eli Bjørke Hellerslien, Kjellaug Moen Liane, Kjersti Bull Noulund, Mette Gry Nilsen, Sigrid Bjelland Mathisen, Christine Frigaard og Åse Ertesvåg.

(Publisert i NFT nr. 12/2007 side 14–15.)