Tekst: Mathias Teigen Rasch-Halvorsen, apoteker,
Vitusapotek Majorstuen

Vitusapotek Majorstuen ønsker å bli et ressurssenter for veiledning i både legemiddelbruk og helse/ velvære. Foto: Pharmaservice

De siste års endringer i samfunnet generelt, og kanskje i apoteket spesielt, har gjort at vi har utvidet vårt tradisjonelle fokus på heling av sykdom til også å omfatte forebygging av sykdom og ikke minst økt fokus på helse og velvære. Selvvalg i apotek blir større, vi selger mer ernæringsprodukter, mer helsepleie- og treningsprodukter og mer kremer.

Farmasøyten er en stor fagressurs generelt, ofte den største fagressursen i apoteket, og kan bidra med kunnskap på mange aktivitetsområder. For at farmasøyten ikke skal bli sittende som et ikon innerst i bakresepturen, er det imidlertid viktig at vi er bevisste på hvordan vi utnytter denne kompetansen. Vi må integrere den i flest mulige aktiviteter i apoteket.

Hvorfor hudpleiesalong i apoteket?

Siden ny apoteklov kom har rammevilkårene våre endret seg mye og gjort at apotekene har måttet øke salg av reseptfrie legemidler og handelsvarer for å være levedyktige under hardere konkurransevilkår. Bransjeglidninger har blitt en del av hverdagen. Hudpleie er en kommersielt interessant arena for eier der vi kan selge produkter med gode marginer og potensialet for mersalg er bra.

Hudpleie er også en kategori der apoteket har god basiskunnskap samt utdanning som gjør at vi raskt kan tilegne oss ny og relevant kunnskap. I tillegg er det i økende grad fokus på kosmetikk og andre hudpleieprodukter som kan utløse allergier, og da har vi et solid produktspekter i apoteket for en stadig økende kundegruppe.

Kunnskapen vår kombinert med sikre kvalitetsprodukter, gir oss et veldig godt utgangspunkt for et godt kundemøte. Det er i kundemøtet vi vinner eller taper konkurransen mot andre apotek, rene hudpleiesalonger, parfymerier, dagligvare etc.

Synergieffekter

Hvis vi bare hadde bygget hudpleierommet, ansatt en hudpleier og latt henne drive med sitt borte i et hjørne av apoteket, hadde hudpleiesalongen kun blitt en ny butikk vi drev parallelt med apoteket. Det kunne for så vidt vært et bra konsept i seg selv, men skal vi få synergieffekter, må vi se etter muligheter til å videreutvikle kunnskap og dra veksler på hverandres kompetanse.

Vi apotekfarmasøyter har hatt en tendens til å sette oss på bakbeina når kommersielle interesser prøver å lokke oss litt utenfor jakten på legemiddelinteraksjoner. Jeg ønsker og tror at vi må bruke kunnskapsbasen vår på å videreutvikle apotekkonseptet. Kunder skal kunne komme til oss og få tilbud om både legemiddelsamtale og kunnskapsbasert veiledning når det gjelder velværeprodukter. Nye konsepter og videreutvikling trenger ikke komme på bekostning av, men i tillegg til, vårt tradisjonelle apotekarbeid. Kan vi ikke la oss utfordres litt, kaste oss inn på nye arenaer og være pådrivere for nye ideer i like stor grad som vi er faglige ankere i apoteket?

Ganske mange av våre kunder i hudpleiesalongen har også resepter, og mange av våre reseptkunder er også i markedet for hudpleie. Dessuten, i noen kundemøter i hudavdelingen er det nyttig at farmasøyten kompletterer med sin kunnskap, mens i andre tilfeller bidrar hudpleierne med sin kunnskap i resepturen. Ved å utnytte totalkunnskapen vår på denne måten får vi høyere troverdighet i både hudpleiesalongen spesielt og apoteket generelt enn vi hadde fått separat.

Fordi vi har hudpleiesalong, forventer kundene våre noe høyere grad av veiledningved hyllesalg av hudprodukter. Ved å integrere farmasøyten som faglig ressursperson også på dette området, har vi fått økt fokus på farmasøyten som rådgiver. Vi får mer trening på kommunikasjonsferdigheter i ulike situasjoner, hvilket gjør farmasøyten flinkere i rådgivningssituasjonen også i resepturen.

Hvordan ser fremtidens apotekfarmasøyt ut?

For at vi skal være med på å drive utviklingen av apotekkonseptet videre, håper jeg vi fortsetter å være kunnskapsrike og imøtekommende. Vi må både bevare og videreutvikle vår kunnskapsplattform og bruke den aktivt til beste for kunder, kollegaer og arbeidsgiver. Ikke minst håper jeg vi er modige. Vi må tørre å være pådrivere for videreutvikling av apoteket som et ressurssenter for både legemiddelbruk og helse/velvære generelt.

(Publisert i NFT nr. 12/2007 side 22.)