Tekst: Espen Skarstein Kolberg, cand.pharm., Sykehusapoteket ved
Radiumhospitalet og observatør i legemiddelkomiteen på
Rikshospitalet HF, medlem av LIS-utvalget

Stadig flere rammes i dag av kreft. Dette skyldes ikke alene en aldrende befolkning; prevalensen er økende i alle aldersgrupper. Og samtidig som pasientgruppen vokser, øker også utgiftene til legemidler, ikke minst fordi nye medisiner er kostbare. Rikshospitalet HF vil i løpet av 2007 ha brukt ca. 202 millioner kroner på legemidler, 46 millioner av disse brukes på kreftbehandling. Gitt helseforetakenes budsjettrammer, er utfordringen knyttet til denne utviklingen hvordan man kan tilby beste terapeutiske alternativ til flest mulig pasienter. Sagt med andre ord, hvordan kan man redusere kostnadene ved legemidler uten å svekke en kvalitetssikret og effektiv pasientbehandling?

Anbudskonkurranse

Å medvirke til rasjonell bruk av legemidler er nedfelt i legemiddelkomiteens mandat. Dette skal ivaretas gjennom å 1) etablere og evaluere terapiretningslinjer innenfor sykehusets behandlingsområder, 2) sikre at adekvate vurderinger ligger til grunn for innføring av nye legemidler og 3) sikre gode rutiner for valg og innkjøp av legemidler.

Arbeidet med sistnevnte er organisert på nasjonalt nivå gjennom legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) og det arrangeres årlig en anbudskonkurranse. LIS sentralt innhenter, på vegne av de regionale helseforetakene, tilbud på legemidler som deretter vurderes lokalt. Legemiddelkomiteen ved Rikshospitalet har oppnevnt et eget LIS-utvalg som skal koordinere arbeidet med de innhentede tilbudene og komme med en innstilling. I dette utvalget sitter det en økonom fra sykehusets innkjøpsavdeling (leder), to farmasøyter og representanter fra de ulike klinikkene ved sykehuset. Økonom og farmasøytene (LIS' arbeidsutvalg) tilrettelegger tilbudene for representantene fra klinikkene.

Høring

Anbudsarbeidet er en tverrfaglig prosess hvor farmasøyter, leger og økonomer samarbeider. På denne måten sikres ekspertise innen alle relevante fagområder. Leverandør velges etter økonomisk mest fordelaktig tilbud basert på pris, funksjonsmessige egenskaper, pakninger, produktspekter og service. Tilbudene gjennomgås systematisk av fagpersonene siden de gis på substans og ikke på formulering. Ved kvalitativt forskjellige produkter innen samme ATC-kode, kan flere avtaler tegnes. I problemstillinger hvor det kan være tvil om produktenes likeverdighet, undersøkes dokumentasjonen nøye og relevante institusjoner konsulteres i forhold til klinisk erfaring.

Innstilling fra arbeidsutvalget sendes ut på høring til representanter fra de klinikkene som kommenterer de ulike valgene. I siste instans er det legemiddelkomiteens styre som godkjenner hvilke avtaler som skal tegnes.

Bivirkningsovervåkning

Bivirkningsovervåkning er en viktig del av arbeidet med gamle og nye legemidler og legemiddelkomiteen ved Rikshospitalet har opprettet et underutvalg for å arbeide med denne typen problemstillinger. Leger og annet relevant helsepersonell oppfordres til å ta opp spørsmål innenfor bivirkningsfeltet med komiteen, både i forbindelse med innføring av nye legemidler og ved generisk bytte som følge av endring i LIS-avtale.

Terapiretningslinjer

Legemiddelkomiteen skal i sitt arbeid også bidra til etablering av terapiretningslinjer ved sykehuset, og man ønsker å sette fokus på at disse bygger på rasjonell, sikker og kostnadseffektiv medikamentell behandling. Aktuelle problemstillinger forespeiles relevante fagpersoner og alle atferdsendringer skal være fundert på grundig dokumentasjon oggodkjennes av klinikkene. På denne måten sikrer man at et eventuelt bytte i terapi ikke medfører tap av effekt og dårligere sikkerhet.

Økonomi er utfordringen

Utfordringene ved nye og gamle kreftlegemidler er i stor grad knyttet til økonomi – det å kunne vri mest mulig helse ut av pengesekken vi er tildelt. I denne sammenheng må det understrekes at det overordnede fokus er på en sikker og effektiv behandling til pasientens beste.

(Publisert i NFT nr. 12/2007 side 24.)