Tekst: Ingvil Sæterdal og Marianne Klemp Gjertsen,
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Handlingsprogrammene inneholder retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. Arbeidet med handlingsprogrammene er organisert av Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) og er et samarbeid mellom fagmiljøene, SHdir og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Kunnskapssenterets rolle
Én av Kunnskapssenterets oppgaver er å medvirke til at forskningsbasert kunnskap bidrar til gode beslutninger i helsetjenesten. Vår rolle i arbeidet med handlingsprogrammene er etter innspill og behov fra fagmiljøene å identifisere oppdatert vitenskapelig dokumentasjon, finne gode oppsummeringer av forskning og gode retningslinjer fra andre land. Vi veiledet fagmiljøene med vurdering (gradering) av kvaliteten på dokumentasjonen.

Kunnskapssenteret har også utført egne kunnskapsoppsummeringer og helseøkonomiske analyser som har blitt brukt i handlingsprogrammene. Arbeidet med en kunnskapsoppsummering starter med å formulere gode spørsmål. Deretter identifiserer vi relevant litteratur blant den enorme informasjonen som finnes. Relevant litteratur blir valgt ut og kritisk vurdert før vi sammenstiller og oppsummerer resultatene, se figur 1.

Helseøkonomiske evalueringer
Til arbeidet med handlingsprogrammet for brystkreft har vi levert både en kunnskapsoppsummering og en helseøkonomisk analyse om adjuvant behandling med trastuzumab ved tidlig stadium av brystkreft (1,2). Trastuzumab er et antistoff mot epidermal vekstfaktor-2 reseptoren (HER2) og legemiddelet er aktuelt for de pasientene som har overuttrykk av HER2-genet. Vi skulle vurdere om det var grunnlag for å bruke trastuzumab ved tidlig stadium av brystkreft. Resultatene viste at behandling av 300 kvinner med trastuzumab vil forhindre 11 lokale tilbakefall og 44 tilfeller av spredning. Merkostnader for adjuvant behandling med trastuzumab er anslagsvis 197 000 NOK per pasient og kostnad per vunnet leveår er 152 000 NOK. Studiene viste at det er nødvendig å følge risiko for hjertesykdom. Anbefalt bruk av trastuzumab inngår i handlingsprogrammet for brystkreft.

Innen legemiddelfeltet har Kunnskapssenteret også levert en helseøkonomisk evaluering av bevacizumab som tillegg til standard førstelinjebehandling ved tykk- og endetarmskreft med spredning (3). Vi arbeider også med en kunnskapsoppsummering om effekt og sikkerhet av bevacizumab og cetuximab for disse kreftformene.

I kreftbehandling inngår ofte ny og dyr teknologi som for eksempel biologiske legemidler (ofte antistoffer). Gjennom arbeidet med handlingsprogrammene identifiseres behandlinger med høye kostnader og behov for særskilte vurderinger. Våre helseøkonomiske evalueringer kan være et hjelpemiddel for å vurdere om behandlingen er kostnadseffektiv.

www.mednytt.no
Nasjonal strategi for kreftområdet omfatter også at det etableres et samarbeid mellom onkologiske faggrupper og Kunnskapssenteret for tidlig varsling og vurdering av ny teknologi og nye behandlingsmetoder. Kunnskapssenteret har i samarbeid med Helse Vest laget databasen MedNytt som gir oversikt over nye metoder, lenker til vurderinger foretatt av våre internasjonale samarbeidspartnere og en norsk omtale til noen av vurderingene. Mednytt presenterer kunnskapsgrunnlaget for nye metoder innen behandling og diagnostikk av kreft på et tidlig tidspunkt (før metodene er etablert i helsevesenet), og vil derfor kunne fungere som et nyttig verktøy spesielt i forbindelse med oppdatering av retningslinjene.

Publisert på Helsebiblioteket.no
Målet med handlingsprogrammeneer at alle kreftpasienter i Norge skal få likeverdig behandling av høy kvalitet. De første handlingsprogrammene med faglige retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av brystkreft, nyrekreft, kreft i magesekk og spiserør, tynntarmkreft og lindrende behandling ble lansert 20. desember 2007.

Handlingsprogrammene er publisert via Helsebiblioteket der de kan lastes ned: www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/Kreftsykdommer

Referanser

  1. Johansen K, Lønning PE, Naume B, Norderhaug I, Norum J, Olsen JA, Wist E. Ny medikamentell behandling av brystkreft - Adjuvant behandling med trastuzumab ved tidlig stadium brystkreft. Rapport Nr. 2 2006. Oslo: Nasjonal kunnskapssenter for helsetjenesten, 2006.
  2. Johansen K, Wisløff T. Ny medikamentell behandling av brystkreft. Adjuvant behandling med trastuzumab ved tidlig stadium av brystkreft - en helseøkonomisk analyse. Rapport Nr 18-2006. Oslo: Nasjonal kunnskapssenter for helsetjenesten, 2006.
  3. Aaserud M, Kristiansen IS, Neilson AR, Norum J, Sørbye H, Aas E, Klemp Gjertsen M. Helseøkonomisk evaluering av bevacizumab ved metastatisk kolorektalcancer. Rapport Nr 23-2007. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2007.

(Publisert i NFT nr. 2/2008 side 20.)