Tekst: Jørgen Huse, legemiddelinspektør, Statens legemiddelverk

I Norge er ikke netthandel som sådan­­ forbudt; hvordan et apotek mottar sine bestillinger er ikke særskilt regulert utover hva som anses som gyldig resept. Det som hindrer nett­apotek i dag er følgelig ikke bestilling via internett, men begrensningen apotek har til å forsende legemidler. Dagens apoteklov videreførte prinsippet om at kunder fortrinnsvis skal oppsøke apoteket for å kjøpe legemidler. Dette er begrunnet faglig (mulighet for direkte dialog med kunden) og distrikts­politisk (opprettholde desentralisert apotekvesen). Forsendelse er derfor begrenset til apotekets nærområde. Legemiddelverkets kartlegging fra 2006 viste at 40 prosent av apotekene hadde slike forsendelser og gjennomsnittet på disse apotek var 93 forsendelser per uke.

Begrensningen på forsendelse gjelder ikke salg til profesjonelle sluttbrukere, og flere apotek har etablert landsdekkende nett­handel spesielt innen veterinærområdet. Slik sett er det allerede etablert et ganske om­fattende nettsalg av legemidler i Norge, men det gjelder ikke salg til vanlige forbrukere. Med eResept kan dette bli mer aktuelt for alminnelige reseptkunder forutsatt at forsendelsesbegrensningene opphører.

Skillet mellom nettsalg og -kjøp

Det er viktig å skille mellom adgangen til å selge legemidler på nett og adgangen til å kjøpe legemidler på nettet. Det siste er heller ikke særskilt regulert, men det er igjen begrensninger på forsendelsen. Det er bare tillatt å få bestilt/tilsendt legemidler fra land i EØS-området, og kravet er at det må være lovlig anskaffet. Foreløpig er det ikke så mange land som tillater netthandel, så det er begrenset hvor man lovlig kan handle på ­nettet. Vi har en relativt liberal lovgivning for personlig innførsel fra EØS-området, men med klare begrensninger for mengder, narkotiske legemidler, dopingmidler osv. For eks­empel aksepteres reseptreglene i av­sender­landet, og innen EØS-området er resept­status foreløpig ikke harmonisert. Det er nylig vedtatt en viss innstramning for ­personlig ­innførsel til Norge gjennom aldersgrense på 18 år og adgang til å forby innførsel av bestemte legemidler. Det siste kan for eks­empel bli aktuelt for antibiotika dersom vi ser at økt innførsel truer den strenge norske antibiotikapolitikken.

Kontroll vanskelig

EU er etablert for blant annet å sikre fri flyt av varer, herunder legemidler. Det finnes et eget regelverk for netthandel i EU som skal bidra til dette, men som samtidig stiller minstekrav til nettstedene. Dette er implementert i Norge gjennom e-handelsloven. I lovgivningen stilles det for eksempel krav om at eventuelle sær­lige tillatelser som må foreligge for handelen/tjenesten må opplyses og redegjøres for. Nettapotek må derfor opplyse om aktuelle tillatelser (for eksempel apotek- og driftskon­sesjoner) og navn og adresse til rette kon­sesjonsmyndighet. Formålet er blant annet at forbrukere og myndigheter lettere skal kunne kontrollere om nettstedet driver lovlig. Dette har jo i praksis vist seg å være en stor ut­fordring.

Reseptfritt på nettet stadig vanligere

Eventuelle restriksjoner på handel over ­landegrensene kan begrunnes i hensynet til folkehelsen. EU-domstolen har slått fast at EØS-landene ikke kan nekte kjøp av reseptfrie legemidler på tvers av landegrensene. Som følge av dette ser vi at mange land i Europa nå tillater netthandel / fri forsendelse av reseptfrie legemidler.Men domstolen sier også at man nasjonalt kan forby tilsvarende handel med reseptpliktige legemidler, og det er derfor usikkert om vi vil oppleve snarlige endringer av praksis på dette området i Europa.

Friere adgang til forsendelse av legemidler ble tatt opp i Legemiddelmeldingen, og følges nå opp gjennom forslag til endringer i apo­tek­lovgivningen. Disse er nå sendt på offentlig høring. I første omgang foreslås det å åpne for fri forsendelse av reseptfrie legemidler. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker ikke nå å åpne for forsendelse av reseptplikt­ige legemidler, men har gitt Legemiddelverket i oppdrag å utrede faglige krav som skal ­stilles og eventuelle konsekvenser for apo­tekene (økonomi, apotekdekning) ved fri ­forsendelsesadgang. Det er spesielt kundeveiledning ved slikt fjernsalg departementet er opptatt av.

Faglige utfordringer

Legemiddelverket ser en rekke faglige ut­fordringer ved netthandel, men ingen vi ikke allerede er kjent med i og med den relativt omfattende forsendelsen vi allerede har. Det gjelder først og fremst pasientveiledning, sosial kontroll ved utlevering (spesielt ­misbruksproblematikk) og ikke minst at legemidlet ikke skades under transport (kulde, varme). I dag ivaretas forsendelsen lokalt og apotek finner i varierende grad lokale løsninger på slike utfordringer. Det er ikke gitt at ­apotek som tilbyr forsendelse til hele landet, er i stand til å ivareta dette like godt som de lokale apotek. På den annen side kan en slik spesialisering virke innovativ og bidra til å finne nye og bedre løsninger.

Apotekbransjen utfordres

Det er myndighetene som setter funksjonskravene til forsendelse, og apotekbransjen har utfordringen med å finne de gode løsninger. Det er et åpenbart behov for nærmere ­retningslinjer eller bransjestandarder for å fastsette hva som er god apotekpraksis på dette området. Det finnes enkelte retnings­linjer i andre land, og også Europarådet har engasjert seg gjennom å lage et sett anbe­falinger til nettapotek. Vi har derfor en felles utfordring som må løses, for økt netthandel med legemidler er nok en utvikling som ikke lar seg stoppe.

(Publisert i NFT, nr. 12/2008 side 28.)