FEST

 • Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST) fører med seg mange gevinster:
 • Legemiddeldata fra én kilde!
 • Legen bruker samme datagrunnlag til å fylle ut ­resepten som apotek bruker til å ekspedere den. Gir god mulighet for god komm­unikasjon imellom lege, apotek, bandasjist og pasient.
 • Systemer tilpasset den enkelte bruker
 • Brukerne kan benytte det systemet de ønsker, og alle system kan tilpasses til å bruke FEST som kilde.
 • Pasientsikkerhet, korrekt forskrivningsgrunnlag
 • Legene har oppdatert og relevant informasjon om legemidler i forskriv­ningsøyeblikket.
 • Likt kunnskapsgrunnlag i hele resept­kjeden
 • Allmennleger, sykehus og apotek bygger sin forskrivning og ekspedisjon på samme informasjonsgrunnlag.
 • Effektivitet og utnyttelse av ressurser
 • Oppdatert informasjon tilbys vederlagsfritt til hele helsevesenet på standard­isert format.
 • Kvalitetssikret informasjon fra autoritativkilde
 • Statens legemiddelverk distribuerer ­kvalitetssikret legemiddelinformasjon fra eget forvaltningsområde, og fra aktuelle samarbeidspartnere.

Tekst: Tor-Arne Eeg Vilnes, seniorrådgiver,
avdelig for legemiddelinformasjon, Statens legemiddelverk

Tor Arne Eeg Vilnes.
Foto: Privat

eReseptprogrammet skal levere en løsning for å håndtere resepter elektronisk gjennom hele kjeden, fra lege til apotek og bandasjist, og til slutt ved refusjonsoppgjør fra Nav. FEST er en oversikt over alle varer som kan rekvireres på resept i Norge: legemidler, medisinsk utstyr og næringsmidler til medisinsk bruk.

Rett informasjon til rett tid

Et av de mest effektive enkelttiltak for å fremme rasjonell legemiddelbruk er å sørge for at forskriver får tilgang til relevant informasjon i sitt arbeidsverktøy, elek­tronisk pasientjournal (EPJ). FEST gir en unik mulighet til å gi leger tilpasset og ­relevant informasjon når resepten skrives. I ­første omgang vil oppdaterte opplysninger som pris, vilkår for refusjon, bytteliste, bivirkninger og interaksjoner sette legen bedre i stand til å forskrive riktig lege­middel til den enkelte pasient. Lege­middelverket arbeider nå med å videre­utvikle innholdet i FEST, slik at legene kan få varsel om for eksempel nye bivirkninger, leverings­vansker i apotek og refusjonsvilkår for legemidler.

Likt datagrunnlag for alle

FEST skal forsyne alle deler av resept­kjeden med kvalitetssikret og oppdatert legemiddelinformasjon, med en data­struktur som er egnet for rik funksjonalitet i de ulike brukersystemene. I praksis vil alle legekontor laste ned en lokal kopi av FEST til sitt journalsystem. Det samme vil apo­tekene og bandasjistene gjennom sine ­systemleverandører. Ved hjelp av elektron­iske resepter vil apotekene slippe å taste inn reseptinformasjon. I tillegg vil vare­informasjonen i resepten være hentet fra samme kilde som apoteket benytter. I dag kan det for eksempel forekomme at legens og apotekets data­system gir ulik infor­masjon om interak­sjoner ved det samme legemiddelet. Slike uheldige situasjoner vil unngås ved at systemene bruker den samme kilden. Ved hjelp av FEST vil legen bruke samme datagrunnlag til å fylle ut resepten som apotek bruker til å ekspedere den.

Samordning mellom sykehus, apotek og allmennleger

FEST videreutvikles nå til også å dekke behovet for legemiddelinformasjon i intern rekvirering i sykehus. Slik får legen en sømløs overgang fra intern rekvirering til sykehusapotek, som vil være per endose, til ekstern forskrivning per resept, som vil være basert på pakningsstørrelser. Det betyr at FEST blir den sentrale kilden for legemiddelinformasjon i helsevesenet i Norge. I dag bruker sykehusene og deres systemleverandører betydelige ressurser på å opprette og vedlikeholde egne legemiddelregistre. Samtidig kommer det stadig nye legemidler på markedet, og vilkår rundt refusjon og bruk av legemidlene endres. Det er således en bortimot umulig oppgave for sykehusene å holde sine ­system opp­daterte. Ved hjelp av FEST vil systemene forsynes med oppdatert informasjon auto­matisk og vederlagsfritt, og sykehusene kan utnytte sine ressurser til bedre formål.


Illustrasjoner: Statens legemiddelverk

Strukturert informasjon gir gode bruksmuligheter

Legemiddelverket leverer grunndata som kan brukes i alle de ulike systemene, FEST krever ikke at systemene må skiftes ut, bare at de tilpasses til å motta data på riktig ­format. Det er leverandørene av de ulike systemene som må utvikle og tilby funksjonalitet, og hensiktsmessig bruk av infor­masjonen. Legemiddelverket ønsker å ­samarbeide tett med systemleveran­dørene, slik at vi tilrettelegger vår lege­middel­informasjon for praktisk bruk i systemene. Det er samtidig viktig at ­brukermiljøene ­krever av sine leverandører at FEST skal benyttes i systemene, og at FEST benyttes på en måte som gir god funksjonalitet.

FEST-strategi

Legemiddelverket ønsker at FEST skal bli den sentrale kilden for legemiddel­infor­masjon. Legemiddelverket er forvaltningsorganet for legemidler, og behandler og ­produserer således mye informasjon. I ­tillegg faller noe utenfor Legemiddel­verkets forvaltning, som for eksempel legemidler som ikke er godkjent i Norge, ­retningslinjer, vilkår for individuell refusjon og annet. Legemiddelverket vil finne samarbeids­partnere som kan tilby informasjon fra disse områdene gjennom FEST, i en samlet datastruktur. Helsedirektoratet, Lege­middel­håndboken, ulike kliniske miljøer, Nav og Vareregisteret er aktuelle samarbeids­partnere.

(Publisert i NFT, nr. 12/2008 side 24–25.)