Tekst: Sissel Mugaas Østerhus, klinisk ernæringsfysiolog
Sjukehusapoteket i Stavanger

Det er i overkant av 250 autoriserte kefer i Norge. Den største andelen ­jobber ved sykehus, men det fins også mange som arbeider i matvareindustrien, legemiddel­industrien, ved opplysnings­kontorene (for melk, brød, kjøtt etc.) og innen forskning. I tillegg finnes kefer ved f.eks. Olympia­toppen, i privat praksis og noen få i ­primærhelsetjenesten. For å jobbe på sykehus kreves autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog. I Norge får man dette etter å ha gjennomført en master i ­klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo eller Bergen.

Stor interesse for ernæring ved apoteket
Bakgrunnen for at Sjukehusapoteket i Stavanger valgte å ansette en kef, var blant annet at apoteket i flere år har vært involvert i ernæringsarbeidet ved Stav­anger Universitetssjukehus (SUS). Blant annet har en av våre farmasøyter hatt sekretærfunksjon i væskeutvalget (nå ernærings- og væskeutvalget) ved SUS i mange år, og apoteket bidro med undervisning om ernæringsprodukter på ­kostombudskurs, den gang det eksisterte. I tillegg har ernæring vært et interessefelt for flere ansatte. Da det ble ledige farma­søytstillinger som man ikke klarte å dekke opp, så man muligheten til å forsøke noe nytt.

Forut for ansettelsen hadde apoteker Kathrine Horvei tett kontakt med leder av Medisinsk divisjon og ledende kef ved SUS i forhold til å etablere et samarbeid. Det var viktig for begge parter at det ­skulle være et supplerende tilbud til det arbeidet kefene ved SUS gjør. En av for­utsetningene for ansettelsen var at kef på apoteket også skulle få mulighet til å jobbe i klinikken. Man så at dette var nødvendig både for å få kjennskap til den praktiske bruken av ernæringsprodukter på huset, samt for å skape kontakter og gjøre tjen­esten kjent. SUS hadde ikke ledige ­stillingsmidler for kef i 2007, men siden februar 2008 har undertegnede vært utleid til SUS i deler av stillingen.

Informasjon om ernærings­produkter
En av mine primære oppgaver er å bidra med informasjon på Sjukehusapoteket slik at farmasøyter og teknikere skal få økt kunnskap om ernæringsprodukter. Jeg utformer og oppdaterer informasjons­materiell tilpasset apoteket. I alle avdel­ingene, men kanskje særlig i publikums­avdelingen og sykehusekspedisjonen, dukker det ofte opp spørsmål i forhold til ernæring og ernæringsprodukter, både fra ansatte ved sykehuset, pasienter og på­rørende.

I tillegg har jeg en del undervisning, både internt og eksternt. På SUS har jeg hatt undervisning og foredrag både for ansatte og pasienter, i somatikken og ­psykiatrien. Jeg har også hatt undervisning i kommunehelsetjenesten i noen av de kommunene Sjukehusapoteket i Stav­anger leverer farmasøytiske tjenester til. Undervisningen har ofte fokus på økt og riktig bruk av ernæringsprodukter, særlig i forhold til underernæring blant pasienter, men andre fokus i undervisningen forekommer også.

Markedsfører kef-stillingen
Jeg var nesten helt nyutdannet da jeg startet i stillingen ved Sjukehusapoteket i Stavanger. Å være nyutdannet i en ny­opprettet stilling er utfordrende, da man i stor grad må skape sine egne arbeids­oppgaver og fylle sin egen arbeidsdag. Det hadde nok vært en fordel med mer klinisk erfaring og kjennskap til SUS, ikke minst i forhold til å byggenettverk. Samtidig har nok pågangsmotet og naiviteten man har som nyutdannet også vært en fordel i ­jobben.

Det tar alltid tid å etablere et nytt tilbud og gjøre nye tjenester kjent. Men det er etter hvert flere og flere som er klar over at kef-stillingen finnes og som bruker meg, både på apoteket og ved sykehuset. Stillingen har også skapt et bedre sam­arbeid mellom seksjon for klinisk ernæring og apoteket. Kef-studenter i praksis har fått komme på omvisning på apoteket, ­farmasi­studenter får god informasjon om ernæringsprodukter og kunnskap om en yrkesgruppe som for mange er ukjent. Kefene ved SUS har fått større forståelse for hvordan Sjukehusapoteket fungerer, og ansatte ved apoteket kjenner bedre til kefene ved SUS nå enn de gjorde tidligere. At tverrfaglig samarbeid er noe som ­kommer både ansatte, pasienter og kunder til gode, er det liten tvil om.

Mange muligheter
Vi er fortsatt i startfasen i forhold til å finne ut hvilke muligheter stillingen har og hva kef kan brukes til i apoteket. Informasjons- og undervisningsarbeid står sentralt, men kanskje er det muligheter også innen direkte kundeveiledning? Kan under­visningstilbud til sykehjem og hjemme­baserte tjenester gi et konkurransefortrinn i anbudsrunder om tilsyn i kommuner?
Mulighetene fremover er mange, ut­fordringen ligger i å finne ut hvem man ønsker å jobbe mot og hvordan man bør jobbe.

(Publisert i NFT, nr. 1/2009 side 17.)