Mangfold i apotek

Arbeidsstokken i norske apotek representerer i dag mange ulike nasjonaliteter. NFT har valgt å fokusere på utenlandske farma­søyter.

Hva kreves av kompetanse og språkkunnskaper for å jobbe på apotek i Norge? Hva gjør apotekkjedene for å rekruttere utenlandsk arbeidskraft? Hvordan følges de utenlandske farma­søytene opp som ansatte? Og sist, men ikke minst: Hvordan opplever utenlandske farmasøyter selv å arbeide i landet vårt?

NFT har snakket med en fransk og en polsk farmasøyt, de store apotekkjedene, Farmasøytisk institutt på Blindern samt myndig­hetene.

Profesjonsgodkjenning, gode norskkunnskaper og generell ­integrering er avgjørende for at den utenlandske farmasøyt skal kunne utøve faget og føle seg vel til rette i sitt nye hjemland.

— Hvilke kompetansekrav stilles og ­hvordan sjekkes søkernes faglige kvalifikasjoner?
— Bare autoriserte farmasøyter har ekspedisjonsrett, som må anses å være et must for å kunne ha bruk for disse farma­søytene i ­apotek. Kravene til å få autorisasjon fremgår av helsepersonelloven med forskrift og for­valtes av Statens autorisasjonskontor for ­helsepersonell (SAFH), sier Huse.

— For farmasøyter som kommer fra land innenfor EØS gjelder gjensidig aner­kjennelse basert på EU-direktiv for helsepersonell. For søkere som kommer fra land utenfor EØS skal det foreligge en konkret, individuell samsvarsvurdering med norsk utdanning.

— Hva gjør dere for å forsikre dere at de faglige kvalifikasjonene er gode nok?
— SAFH må svare på dette. Lege­middelverket gjør ­ingenting, med mindre de søker stilling som driftskonsesjonær. Det er arbeidsgiver som må vurdere om personellet er egnet, enten det dreier seg om norske eller utenlandske. Vi fører tilsyn med at apotek­eierne (eller apotekerne) har en viss kontroll/vurdering utover at de er autorisert.

— Hva med språk, hva slags test/prø­ver/kurs må de igjennom? Er det noen endringer på på trappene når det ­gjelder krav til språkkompetanse for farmasøyter?
— Det finnes ingen formelle krav i lov­giv­ningen ennå. Men vi vet at kjedene rekrutterer med språktester. Når det gjelder eventuelle endringer på området så vet jeg at det kan skje noe på EU-nivå med hensyn til språk, men jeg er ikke kjent med status.

— Opplever dere at arbeidsgivere ­ansetter farmasøyter uten tilstrekkelig kompetanse?
— Ja, det har forekommet. Og da snakker vi språkferdigheter. Men det er sjelden vi kommer borti dette! Den faglige kompe­tansen (og språket) må uansett apoteker vurdere – og det er Helsetilsynet, ikke Legemiddelverket, som er tilsynsmyndighet. (Med mindre det er ­apotekeren selv som er problemet.)

(Publisert i NFT nr. 7–8/2009 side 13.)