Oppsummering

Hva innebærer NPP for de ulike apotekene?

 • Omlegging av drift for tidligere produksjonsapotek – kan bety redusert bemanning
 • Forutsigbarhet ved leveranser

Hvorfor velges denne strategien?

 • Sikret samme kvalitet og pris for alle våre kunder
 • Ønsker å satse på pasientspesifikk tilsetningsservice

Hvor langt er prosjektet kommet?

 • Informasjon – kontinuerlig i henhold til plan
 • Produkt&Pris – standard sortimentsliste med pris snart klar
 • Innkjøp – første anbudsrunde ute
 • Egenproduksjon – tiltak gjennomført i stor grad ved produksjonsapotekene for å overta reseptutleieproduksjon

Tekst: Bjørg Heltberg, prosjektleder, Nasjonalt produksjonsprosjekt

Prosjektets styring og struktur
Nasjonalt produksjonsprosjekt (NPP) er et samarbeid mellom de fire Sykehusapotekforetakene. Det startet våren 2008 med design av prosjektet og er planlagt gjennomført i løpet av 2009 og 2010. Prosjektets formål er å oppnå alternative nasjonale forsynings- og produksjonsløsninger til dagens produksjon i sykehusapotek. Hensikten er å sikre en kostnadseffektiv produksjon, med sikker leveringsevne og en felles kvalitetsstandard der krav fra myndigheter etterleves. Det skal etableres en nasjonal sortimentsliste for apotekproduserte produkter med definert kvalitet og pris. Det stilles krav til leveringsdyktighet slik at både eiere og kunder tilfredstilles.

Prosjektet styres av en styringsgruppe som består av de fire direktørene og en tillitsvalgt fra Norges Farmaceutiske Forening. Det ledes av en intern prosjektleder som har faglig støtte fra ulike grupper, inkludert en referansegruppe som består av seks apotekere fra de fire store produksjonsapotekene, to fra distriktene samt områdedirektør for Stor-Oslo. En erfaringsgruppe bestående av de fire avdelingslederne fra tilvirkningsavdelingen i produksjonsapotekene bidrar i stor utstrekning med gjennomføringen. I tillegg knytter prosjektet til seg faglig støtte av ulike brukere. Mange av preparatene som resepturleieproduseres er legemidler til barn og det er ikke minst viktig å ha samarbeid med Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.

Design
I løpet av første halvår 2008 ble ulike scenarioer utarbeidet med forslag til alternative nasjonale forsynings- og produksjonsløsninger til dagens produksjon. Dette på bakgrunn av statistikk for alle sykehusapotek med resepturproduksjon som ble samlet inn for 2007. Statistikken ble analysert og kategorisert, fordelt på ikke-steril og steril produksjon samt hvorvidt det dreide seg om volumpreparat eller ikke. Statistikken viste også at det var store forskjeller i pris for de samme preparatene avhengig av produksjonssted.

De ulike scenarioene ble diskutert for å se på mulige økonomiske besparelser, da dagens drift er kostnadskrevende med tanke på personale, men også på drift av tilfredsstillende lokaler samt kapitalbinding i form av råvare- og emballasjelager. Rammebetingelser for tilvirkning i apotek var kartlagt og implementert i scenarioene.

Konklusjonen ble at resepturleieproduksjon skal regionaliseres. Resepturleieproduksjon skal kun foregå i sykehusapotekene på Rikshospitalet, Ullevål, Haukeland og i Trondheim. I tillegg skal lager- og volumprodukter i størst mulig grad skaffes eksternt. De produktene som av ulike grunner ikke kan skaffes eksternt, funksjonsdeles mellom regionale sykehusapotek på en hensiktsmessig måte og med en bedre samordning av produksjon enn tidligere.

Gjennomføring
Hensikten med prosjektet er å forbedre leveringsdyktigheten av egenproduserte varer, og med dette iverksette felles sortimentsliste og priser. Løsningen som ble valgt innebærer å regionalisere resepturleieproduksjon, anbudsutsette volumproduktene der alternativer finnes og sentralisere produksjonen av de resterende volumprodukter. For å få dette til er NPP delt i tre delprosjekter i tillegg til at det er fokus på informasjon til alle berørte parter underveis i prosessen. Det legges opp til bruk av intranettet til alle fire foretakene samtidig, der det skal publiseres nyheter og informasjon når viktige milepæler er nådd. Prosjektplassen er et verktøy for dokumentdeling og prosjektoppfølging hvor aktørene har tilgang til oppdatertedokumenter.

Produkt&Pris
Det har vært jobbet mye med å verifisere sortiment både for volum- og resepturpreparater og det er utarbeidet en ny kalkylemodell som ivaretar reelle kostnader ved produksjonen, slik at nye priser er under beregning. Nye priser for volumpreparatene er beregnet og disse er også ment for å kunne sammenlikne med tilbud i en anbudskonkurranse. Resepturpreparater får priser som dekker reelle kostnader, en GMP-lab er kostbar å drifte.

Sortimentsliste for egenproduserte preparater er under utarbeidelse, og som et ledd i enhetlig håndtering og mulighet for statistikk jobbes det for å sikre felles varenummer nasjonalt. Prosedyre for å håndtere dette både til bruk for produksjonsapotekene og for å sikre at kunden kan bestille varer riktig er snart på plass. Der det er behov for opplæring i forbindelse med dette, vil nødvendig opplæring bli gitt.

Innkjøp
Det ble valgt å gjennomføre en anbudskonkurranse for ikke-sterile preparater først. Det er definert 69 slike preparater som var enten volum- og lagerpreparater eller resepturpreparater av et visst volum som var egnet for anbud i første omgang. Anbudet ble offentliggjort 1. oktober i henhold til forskrift for offentlige anskaffelser. Tilbudsfrist var satt til 16. november. Det er håp om avtaler i løpet av året med utsetting og tilgang til eksternt produserte preparater i løpet av våren 2010. Intensjonen er at disse preparatene får nasjonale varenummer og at de vil bli tilgjengelige fra grossist.

Egenproduksjon
Det er gjennomført mange tiltak ved alle produksjonsapotekene for å bedre servicegrad. Noe arbeid gjenstår, men det er av mindre målestokk. Utarbeidelse av nasjonale arbeids- og ledelsesprosesser for god styring og koordinering av produksjonen er gjort. Implementering og ibruktakelse av dette er i gang. Servicegrad følges hver måned og trenden er en klar forbedring i servicegrad for alle. Funksjonsdelingen mellom produksjonsapotekene er gjennomført og grovt sett vil det si ampulleproduksjon ved Sykehusapoteket ved Rikshospitalet, øyedråper og injeksjoner på store hetteglass ved Haukeland sykehusapotek og det resterende ved Ullevål apotek. Regionalisering av resepturproduksjon er delvis gjennomført der Sykehusapoteket i Trondheim betjener Helse Midt, Haukeland betjener Helse Vest og Ullevål betjener Helse Sør-Øst og Helse Nord. Planen er å overføre alle apotek etter en implementeringsliste der ett og ett apotek overføres fra egenproduksjon til resepturleieproduksjon innen utgangen av september 2010.

Forvaltning
Innen utgangen av 2010 skal det være etablert en fellesfunksjon for forvaltning av de oppgaver som vil være nødvendige i en ren driftsfunksjon etter prosjekt. Det vil være:

 • koordinering av produksjonsapparatet nasjonalt
 • sikre felles rutiner for vedlikehold av sortiment og priser
 • oppfølging av statistikk, er sortiments- listen riktig
 • oppfølging av eksterne produsenter med tanke på kvalitet, avvik og leveringsdyktighet
 • videreføre eller gjennomføre nye anbud
 • oppfølging og vedlikehold av prosesser og prosedyrer
 • oppfølging av regionalisering av resepturproduksjon, fungerer det etter intensjonen

(Publisert i NFT nr. 1/2010 side 23–24.)